Jump to content

ބޮޑުގަލު އިބްރާހީމް މަނިކު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބޮޑުގަލު އިބްރާހީމް މަނިކު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 29 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1340 ގައި މއ. އުޑުވިލާ ގައެވެ. ބައްޕަ އަކީ އަލްމަރުޙޫމް ބޮޑުގަލު ދޮންމަނިކު އެވެ. މަންމަ އަކީ ކަނދިލި އާމިނާ ފުޅެވެ.

ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ޅެންވެރިކަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޮޑުގަލު އިބްރާހީމް މަނިކު ޅެންވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ ހިޖުރައިން 1365 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޅެންވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގައި ކުރިއަށް ހިންގެވީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުންނެވެ. މައިގަނޑަކަށް ބެއްލެވީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ ޅެންތަކެވެ. ޅެންވެރިކަމުގައި އަމިއްލަ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވަނީ ކާހިލް އެވެ. ތަފާތު ރޮނގުތަކުގައި ޅެން ހައްދަވާފައި ވެއެވެ.

އަދާކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަފާތު އޮފީސްތަކުގެ ސެކެޓްރީކަން
  • ތަފާތު އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅުވެރިކަން
  • ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ މެންބަރުކަން
  • އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގެ ދިވެހި މުދައްރިސްކަން

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަބާރަނަ 1 - މަލަސް1 – 28 ޖެނުއަރީ 1982 - ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖުލިސް