ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Emblem of Maldives.svg
This article is part of a series on the
politics and government of
the Maldives
Maldives portal

ރައްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީފިޔަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ 50 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން އިންތިޙާބު ކުރައްވާފައިވާ 42 މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ 8 މެންބަރުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އުފެއްދެވީ 1971 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލިސް

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]