ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ސިލްސިލާ ލޔުންތަކުގެ ބައި:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ސިޔާސަތު
ރައްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީފިޔަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ 50 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން އިންތިޙާބު ކުރައްވާފައިވާ 42 މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ 8 މެންބަރުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އުފެއްދެވީ 1971 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލިސް

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]