Jump to content

ޢަބުދުﷲ ޞާދިޤް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޞާދިޤް އަކީ އަދަބީ ރޮނގުންނާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހި ގައުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 11 ޖެނުއަރީ 1935(10 ޛުލްޙައްޖާ 1353 )ގައި މ.އަތޮޅު މުލީގައެވެ. ބައްޕައަކީ މުލީ ޢަލީ ޙުސައިން ފުޅެވެ. މަންމަ އަކީ ހަމަ އެރަށު ޙައްވާ ފުޅެވެ. އާންމުކޮށް އަބްދުﷲ ސާދިޤުއަށް މިހުން ކިޔާ އުޅެނީ ސޯދުބެއެވެ.

ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް އަކީ މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރެކެވެ. ދިވެހިބަހުގެ އުސްތާޛެކެވެ. ޅެންވެރި އެކެވެ. މުޞައްނިފެކެވެ. ތަފާތު ވާހަކަ ތައް ވެސް ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ. އެތައްކުދީންނެއްގެ ދިވެހި މުދައްރިސެކެވެ. ކިޔާ ހިތްވާ އެތަކެއް މަޒުމޫނު ތަކެއް ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ލިޔެ ދޫކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ބައެއް ކޯސްތަކުގައި ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައި ދެއްވާ އެދުރެކެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ރަންގަލަމާއި ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް ވެސް ޙާޞިލްކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އުރުދޫ ބަސް ދެނެލައްވައެވެ. ބައެއް ވާހަކަތައް އުރުދޫ ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޅެންވެރިކަން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޅެން ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ ދާރުލް އިޤާމާ ގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު މަދަރުސީ ދައުރުގައެވެ. ތަޢުލީމީ ދައުރު ނިންމާފައިވަނީ މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ 5 ވަނަ ކްލާހުންނެވެ. ޢަބުދުﷲ ޞާދިޤް އަކީ ފުދޭވަރަކަށް އުރުދޫ ބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޅެން ހެއްދެވުމުގެ އިރުޝާދު ހޯއްދެވީ އަލް މަރުޙޫމް ޢަލީ މުޞްޠަފާގެ އަރިހުންނެވެ. ޅެން ހެއްދެވުމުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ރޮނގެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ތަފާތު ރޮނގުތަކުން ޅެން ހައްދަވާފައި ވެއެވެ. ހައްދަވާފައިވާ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅު ޅެމެއްކަމަށް ޞާދިޤް ފާހަގަކުރައްވަނީ މުސްތަޙީލު މިޅެމެވެ.

އަދާކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • މަތުބަޢަތުލް ޙުކޫމަތުގެ ކާތިބުކަން
 • ވުޒާރަތުއް ދާޚިލިއްޔާގެ ސެކެޓްރީކަން
 • އީޕީއެސްގެ މުދައްރިސްކަން
 • މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ ދިވެހި މުދައްރިސްކަން
 • މަދަރުސަތުލް އަމީނިއްޔާގެ ދިވެހި މުދައްރިސްކަން
 • ސިލޯނުގައި ތިބޭ ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންގެ ދިވެހި މުދައްރިސްކަން
 • ވިޔަފާރި މިއަދުގެ ސެކެޓްރީކަން
 • ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖުލީހުގެ މެންބަރުކަން
 • ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ޚާއްޞަ މުޝީރުކަން

ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • ޒަހީރާ ވާހަކަ ( ޚިޔާލީ )
 • ދިވެހި ސިޓީ
 • ޅެން ޝަރަޙަ
 • ބަސްމަގު ފަށާ 1
 • ބަސްމަގު ފަށާ 2
 • ބަސްމަގު 1 ވަނަބައި
 • ބަސްމަގު 2 ވަނަބައި
 • ދިވެހި މަޒުމޫނު 1
 • ގެއްލުނު ދުނިޔެ (ތަރުޖަމާ)
 • އެއޮއްފަދަ ދެލޯ ( ތަރުޖަމާ )
 • ވައި ކުޅަނދުރު ( ތަރުޖަމާ )
 • ޞާދިގުގެ ޅެން ބަހުރުވަ
 • ކަރުނައާއި ނުލައި ޅެންހެދުން
 • ވިހަ ސަމާސާ
 • ޞާދިގުގެ ސަމާސާ ވާހަކަތައް
 • ދޮން މަންމަ ދޮން ނިޔަދުރެއް ފަދަ އެވެ.
 • ދޮންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު ( ރައިވަރު ބަޔަކުން އިބާރާތް ކޮށްފައި )
 • ދޮންމޮހޮނާއި މިޔަރު ( ރައިވަރު ބަޔަކުން އިބާރާތް ކޮށްފައި )
 • މަހަބަދި ކަލޯ ( ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އައި ވާހަކައެއް މީހަކު ކިއީމާ ލިޔެފައި )
 • ގްރޭޑް 6 ގެ ދިވެހި ފޮތް 1985 ގައި
 • ގްރޭޑް 7 ގެ ދިވެހި ފޮތް 1986 ގައި
 • ގްރޭޑް 10 ގެ ދިވެހި ފޮތް 1985 ގައި
 • އެސްއެސްސީ އަށް މަގެއް
 • ހަރުބަހާއި މުސްކުޅި ބަސް
 • މަޖާޒާއި މިސާލު ބަސް
 • ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ކަރުނަ ( ތަރުޖަމާ )
 • އިސްލާމީ ތާރީޚުން ތެދުވާހަކަ 1
 • އިސްލާމީ ތާރީޚުން ތެދުވާހަކަ 2
 • އިސްލާމީ ތާރީޚުން ތެދުވާހަކަ 3
 • ބިނާކުރެވުނު ލޯބީގެ ގަނޑުވަރު
 • ޞާދިގްގެ ކުރީގެ ކުރުވާޙަކަތައް

ލިބިލައްވާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު - 1980
 • ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު - 1983
 • މިނިވަން 25 ގެ ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު - 1990
 • ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު - 1992
 • ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު - 1998
 • ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް - 2018
 • ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތް - 2019
 • އަބާރަނަ 1 - މަލަސް1 – 28 ޖެނުއަރީ 1982 - ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖުލިސް
 • އަބާރަނަ 2 - މަލަސް 24 – 15 ޖެނުއަރީ 1990 - ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު
 • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006