Jump to content

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް
30x20
Nihil Labore Difficile
Nihil Labore Difficile (Nothing is Impossible with Hardwork)
Location
Information
School typePrimary (mixed gender) and secondary (boys only) education
FoundedApril 19, 1927
PrincipalDr. Abdullah Rasheed
Houses4
School colour(s)Green      Red     
Website

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަކީ މާލޭގައި ބިނާ ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލެވެ. މި ސްކުލަކީ ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ކުދިންނަށް އިސްލާމް ދިވެހި ފޮޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ސަނަވީ ތަޢުލީމު ދޭ ސްކޫލެކެވެ.

ސްކޫލުގެ ލަވަ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ


ފުރާށޭ ދަރިން ހިތް ޢުޞޫމުން މިތާ
ކުރާށޭ ފިދާ ޖާނު ވަތަނަށްޓަކައި
މި މަތިވެރި އިލްމީ އިމާރާތްތަކަށް
އެދެނީ ހަޔާތަށް އުޖާލާކަމަށް


މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ


ދިރޭ ރޫޙު ގާޒީ ޝަހީދުވި ޢަލީ
ނެރޭ ޖޯޝު ހުރަވީ މި އިސްކަންދަރީ
މުރާދަށްޓަކައި ގެނުވި އިލްހާމުގައި
ކުރާނީ ޖިހާދޭ މިއުންމީދުގައި


މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ
މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ

ސްކޫލަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އަބްދުލް މަޖީދު ގެ ހަނދާނުގައި

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލް

އިތުރު ފާލަންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]