މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to searchމަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަކީ މާލޭގައި ބިނާ ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލެވެ. މި ސްކުލަކީ ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ކުދިންނަށް އިސްލާމް ދިވެހި ފޮޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ސަނަވީ ތަޢުލީމު ދޭ ސްކޫލެކެވެ.

ސްކޫލުގެ ލަވަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ


ފުރާށޭ ދަރިން ހިތް ޢުޞޫމުން މިތާ
ކުރާށޭ ފިދާ ޖާނު ވަތަނަށްޓަކައި
މި މަތިވެރި އިލްމީ އިމާރާތްތަކަށް
އެދެނީ ހަޔާތަށް އުޖާލާކަމަށް


މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ


ދިރޭ ރޫޙު ގާޒީ ޝަހީދުވި ޢަލީ
ނެރޭ ޖޯޝު ހުރަވީ މި އިސްކަންދަރީ
މުރާދަށްޓަކައި ގެނުވި އިލްހާމުގައި
ކުރާނީ ޖިހާދޭ މިއުންމީދުގައި


މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ
މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ

ސްކޫލަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އަބްދުލް މަޖީދު ގެ ހަނދާނުގައި

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލް


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]