Jump to content

ކަރައްޔެ ކަޅުތުއްތުދީދީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ޏ. ފުވައްމުލަކު ކަރައްޔެ ކަޅުތުއްތުދީދީ އަކީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީން ( ޝަހީދުކުޅަ ބަންޑާރައިން ) ގެ އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނުގެ ފުވައްމުލަކު ކަރައްޔެ ގަނޑުވަރު މުޙައްމަދުދީދީ ގެ އިބްރާހީމް ދީދީގެ މުހައްމަދުދީދީގެ ކަރައްޔެ ކަޅުތުއްތުދީދީ ( އިބްރާހީމް ދީދީ ނުވަތަ އިބްރާހީމް ފިކްރީ ) އެވެ. ކަޅުތުއްތުދީދީގެ މައިފުށުން ވެސް ގުޅެނީ މިދަރިކޮޅާއެވެ. އޭނާގެ މަންމައަކީ ފުވައްމުލަކު ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނުގެ ކަރައްޔެ ގަނޑުވަރު މުޙައްމަދުދީދީގެ ހައްވާދީދީގެ ޚަދީޖާދީދީ ( ކޭހިގޭ ދޮންދީދީ ) އެވެ.

ކަޅުތުއްތުދީދީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1909 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ފުވައްމުލަކު މާދަނޑު އަވަށުގައި ހުރި ކަރައްޔެ ގަނޑުވަރު ގައެވެ.

ކަޅުތުއްތުދީދީގެ ފުރަތަމަ އުސްތާޛަކީ އޭނާގެ ބައްޕަ ކަރައްޔެ ގަނޑުވަރު މުޙައްމަދުދީދީ އެވެ. އަކުރު އުގަންނަވައި ދެއްވައި ތަޖުވީދު މަގަށް ގުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވީ އޭނާގެ ބައްޕަ އެވެ. އުމުރުން 9 އަހަރުވީއިރު 3 ފަހަރު ޚަތިމް ކުރައްވައިފި އެވެ. ޢަރަބި ބަހާއި ހިސާބު ޢިލްމާއި، ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމާއި، ފަންޑިތަވެރިކަން ވެސް އުގެނިވަޑައިގަތީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ އަރިހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ދަންނަ ބޭކަލުން އަރިހުންވެސް އޭނާ ދީނީ ތަޢުލީމް ހޯއްދެވިއެވެ.