Jump to content

އަންނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އައްނަބީލް އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ

އައްނަބީލް އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވަނީ 1 މާރޗް 1954 ން ފެށިގެން 3 އޮކްޓޯބަރ 1959 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އައްނަބީލް އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 2 ޝަޢުބާން 1342 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ބައްޕާ ފުޅަކީ ސުމުއްވުލް އަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު އެވެ. މަންމާފުޅަކީ އަލްވަޒީރު ޙަސަން ފާމުލަދޭރި ތަކުރުފާނުންގެ އަލްފާޟިލާ ދޮންދީދީ (ފާތިމަތު ދީދީ)އެވެ. އައްނަބީލް އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރެއްވީ ސިލޯނުންނާއި، އިންޑިޔާ އިންނެވެ.

އަންނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ އަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުންދީނާއި ގާނޫނު ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ބޭފުޅެކެވެ. ފާސް ނަންގަވާފައިވަނީ މިޞްރުގެ ޖާމިއަތުލް އަޒުހަރުންނެވެ. ޝަރީޢަތާއި ގާނޫނުން ޑިގްރީ ހޯއްދަވާފައި ވެއެވެ. ފަރަންސޭސި، އުރުދޫ، އަރަބި އަދި އިގިރޭސި ދެނެލައްވައެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ލިޔުންތެރި އެކެވެ. ޝާއިރެކެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
  • 1 މާރޗް 1954 : ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ރައީސްކަން
  • 3 އޮކްޓޯބަރު 1959 : މަދަރުސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ ނާޒިރުގެ ނާއިބުކަން
  • 12 ފެބުރުއަރީ 1960 : ދައުލަތުގެ ވަޒީރުކަން
  • 11 ނޮވެމްބަރު 1978 : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނާއިބުކަން

އަންނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ އަންހެން ދަރިކަނބަލެކެވެ. އެއީ ފާތިމަތު ފަރީދު އެވެ. އަންނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ ގެ އަޚުންނަކީ ޖަލާލަތުލް މުލްކް މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލް އަދި އަލްއަމީރު ޙަސަން ފަރީދު ދީދީ އެވެ.

މަރުޖިޢުތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006