ވިކިޕީޑިއާ:ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ (އަރުޝީފް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Did You Know Archives އިން)

މިސަފްހާގައި އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮންމެ މަހަކު މައި ސަފްހާގައި އެކުލެވިފައިވާ ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ ބައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތެވެ. ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ!

 • 200,000 އޮސްޓްރިޗާއި ބޭހޭގޮތުން 80 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި އޮސްޓްރިޗެއް ބިމުގެ ތެރެއަށް ބޯލައި އެސޮރުގެ ބޯ ބިމުގެ އަޑީގައި ވަޅުލި ކަމަށް އެއްވެސް މީހެއް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 • ކޮންމެ އިނަސާނެއްވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1 ލިޓަރު ކުޅު އަނގައި ގެ ތެރޭގައި އުފައްދައެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ މިލްކް ޗޮކުލެޓް އުފެއްދީ ޑެނިއެލް ޕީޓާރ އެވެ. ނަމަވެސް މީނާ ފަހުން މިލްކް ޗޮކުލެޓް ހަދާގޮތާއި އޭގެ ސިއްރުތައް ހެންރީ ނެސްޓްލޭ އަށް ވިއްކާލީއެވެ.
 • މޮޓޯރ ކާރުގެ ކުރީގައިވެސް ދުނިޔޭގައި ޓުރެފިކް ބައްތި ބޭނުން ކުރިއެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި ކުރެވުނު އެންމެކުރު ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ލިއެވިފައިވަނީ ޒަންޒިބަރ އާއި އިނގިރޭސީންނާ ދެމެދު ކުރެވުނު ހަނގުރާމައެވެ. ޒަންޒިބަރ ހަނގުރާމައިން އަމާން ދިނީ ހަނގުރާމަ ފެށިތާ 38 މިނެޓު ފަހުންނެވެ.
 • ބްލޫ ވޭލްގެ ދޫ މަތީގައި އެއްފަހަރާ 50 މީހުންނަށް ތިބެވިދާނެވެ. ބޮޑު މަހުގެ ދުލަކީ އެހާމެ ބޮޑު އެއްޗެކެވެ.
 • 1999 ގައި ޓައިވާނުގައި ލިން ޗީ-ފާ ނަމަކަށް ކިޔުނު މީހަކަށް 03 ބޯ ލާފައިވާ ވެލާ ކަހަނބެއް ފެނުނެވެ.
 • އިންޑިޔާގެ ތާޖް-މަހަލް ބިނާކުރުމަށް 11 އަހަރު ނެގިއެވެ. އެއީ 1643-1632 އެވެ.
 • ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔައިރު އޭގައި 2،227 މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވީ އެންމެ 705 މީހުންނެވެ.
 • ޤުދުރަތީ މުސީބާތް ތަކުގެ ތެރެއިން 20 ވަނަ ޤަރުނުގައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން 03 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި މަރުވުމަށް ފަހުގައި ދިރުމެއްވާކަން ޤަބޫލު ކުރަނީ 10 މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދެ މީހުންނެވެ.
 • ފުރާ ފުރިހަމަވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައިވާނީ 206 ކަށިގަނޑެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު އެކުލެވިފައިވަނީ 300 ކަށި ކޮޅުގެ މައްޗަށެވެ. ކުއްޖާ ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އެއްކަށިކޮޅު އަނެކައްޗާއި ގުޅި އެކަތިގަނޑަކަށް ވެއެވެ.
 • އީ-މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާ އިން 35 ބިލިއަން އީ-މެއިލް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަން ކޮޅުތަކަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން ފޮނުވާލެވެއެވެ.
 • ދުވާލަކު ދަސްކޮށް ހަނދާންކުރާ ތެކެތީގެ ތެރެއިން %80 އަހަރެމެން ހަނދާން ނެތެއެވެ.
 • ބާރބީ ގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ބާރބަރާ މިލިސެންޓް ރޮބާޓްސް އެވެ.
 • 12,345,678,987,654,321 = 111،111،111 × 111،111،111
 • ކޯމަހަކީ އޭތި ނިދާ އިރު އެއް ލޯ ހުޅުވައިގެން ނިދާ މަހެކެވެ.
 • ބިމުން މައްޗަށް ނުފުންމޭ ހަމައެކަނި މަންމަލި ޖަނަވާރަކީ އެތެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި 2700އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުރުވައިން މީހުން ވާހަކަ ދައްކައެވެ.
 • ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުންގެ މަގްބޫލު ކަން އެންމެ ލިބިފައިވަނީ ޓޮމާޓޯ އަށެވެ.
 • ޓައިޕް ރައިޓަރެއްގެ އެހީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔެވުނު ވާހަކަ އަކީ ޓޮމް ސޯޔަރ އެވެ.
 • އަންހެނުންގެ އިވުމުގެ ހިއްސު ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ގަދަވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފިރިހެނުންގެ ފެނުމުގެ ހިއްސު އަންހެނުންގެ ފެނުމުގެ ހިއްސަށް ވުރެ ދެރައެވެ.
 • ފަހަތަށް އުދުހުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިފައިވާ ހަމަ އެކަނި ދޫންޏަކީ ހަމިން ބާޑް އެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 50% އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުވަހަކުވެސް ފޯން ކޯލެއް ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ފޯން ކޯލެއް ލިބިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.
 • ހިޕޮޕޮޓަމަސް ނުވަތަ ނީލަގެރި އަކީ މިބިމުގައި 3 ވަނަ އަށް ދިރިއުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ޖަނަވާރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގު ޖަނަވާރަކީ ޖިރާފް އެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ މަތިންދާ ބޯޓު އުފައްދާފައިވަނީ ދެބެއިން ކަމަށްވާ އޯރވިލް ރައިޓް އާއި ވިލްބަރ ރައިޓް އެވެ.
 • ލައިބީރިޔާ މިނިވަން ވެފައިވަނީ 26 ޖުލައި 1847 ގައެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިސްކަލް އުފައްދާފައިވަނީ 1817ގައި ބެރޮން ވެން ޑްރެއިސް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ.
 • އޯލްޒައިމަރސް ޑިޒީޒް އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނީ އެލޮއިސް އޯލްޒައިމަރ ކިޔާ މީހެކެވެ.
 • އިންސާނާގެ ސިކުނޑީގެ %75 އަކީ ފެނެވެ.
 • ބޮޑުވެފައިވާ ބުޅަލަކަށް ގަޑިއަކު 20 ކިލޯމީޓަރަށް ދުވެވޭނެއެވެ.
 • ދެ އިންސާނެއްގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓް އެއްގޮތް ނުވާފަދައިން ދެ ޒިބްރާއެއްގެ ރޮނގު ތަކެއް އެއްގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.
 • 24 ގަޑި އިރުގެތެރޭގައި އިންސާނަކު 23,040 ފަހަރު ނޭވާލައެވެ.
 • އަންހެނެއްގެ އެވްރެޖް އިސްކޮޅު ފިރިހެނެއްގެ އިސްކޮޅާއި ބަލައި 5 އިންޗް ކުރުވާނެއެވެ.
 • އާދީއްތަ ދުވަހަކުން މައްސަރު ފެށޭނަމަ އެމަހެއްގެ 13 ވަނަ ދުވަސް އަންނާނީ ހުކުރު ދުވަހަކަށެވެ.
 • އޮސްޓްރިޗް ނަމަކަށް ކިޔޭ ދޫނީގެ ލޯ އޭތީގެ ސިކުނޑިއަށް ވުރެ ބޮޑެވެ.
 • ޓައިޕް ރައިޓަރެއްގެ އެހީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔެވުނު ވާހަކަ އަކީ ޓޮމް ސޯޔަރ އެވެ.
 • އަންހެނުންގެ އިވުމުގެ ހިއްސު ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ގަދަވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ފެނުމުގެ ހިއްސު ފިރިހެނުންގެ ފެނުމުގެ ހިއްސަށް ވުރެ ދެރައެވެ.
 • ފަހަތަށް އުދުހުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިފައިވާ ހަމަ އެކަނި ދޫންޏަކީ ހަމިން ބާޑް އެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 50% އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުވަހަކު ވެސް ފޯން ކޯލެއް ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ފޯން ކޯލެއް ލިބިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭތާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސެން މެރީނޯ ހިމެނެއެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި ވާ އެންމެ ފުން ކަނޑަކީ ޕެސިޕިކް ކަނޑެވެ.
 • އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެ އިންސާނެއްގެ އުޅަނބޮށީގައި ދޫ ޖައްސާލުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ކަންފަތުގައި 5 މަސް ކޮޅު ހުރެއެވެ.
 • ފެން ނުބޮއެ އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅެވޭނީ ސަހަރާގައި ދިރިއުޅޭ ޖަމަލަށެވެ.
 • އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ޖަނަވާރު ދެކެ ބިރުގަންނަ މީހުން ތިބެއެވެ. މިއީ އަސްލު ބަލި އެކެވެ. މިބައްޔަށް ކިޔާ ނަމަކީ "ޒޫފޯބިއާ"
 • ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެ ކުޑަ ދޫންޏަކީ ހަމިންގ ބާޑް އެވެ.
 • އެންމެ ގެލަން އެއްގެ ޕެޓްރޯލުން 750 ހާސް ގެލަންގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ކުރުވައެވެ.
 • ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބައްރަކީ އޭޝިޔާ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކަނޑަކީ ޕެސިފިކް ކަނޑެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ ރަޝިޔާ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަހަރާ އަކީ އުތުރު އެފްރިކާގެ ސަހަރާއެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަނަފަސް ހިސާބަކީ ޗިލީގެ އަޓަކާމާ އެވެ. އެންމެ ހޫނު ހިސާބަކީ އިތިއޯޕިޔާގައި އޮންނަ ދެނަކިލް އޭ ކިޔުނު އަޑިގަނޑެވެ. އެންމެ ފިނި ހިސާބަކީ އެންޓާޓިކާގައިވާ ޕްލެޓިއޫ ސްޓޭޝަން އެވެ.
 • އަހަރަކު އެއް މިލިއަން ބިންހެލުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބޮޑު ބިންހެލުމެއް ކަނޑުގެ އަޑިއަށް އަންނަކަމަށް ވެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ދިގު ކަށިގަނޑަކީ ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު އެވެ.
 • ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރުގެ ގޮތުގެ ބެލެވެނީ ބުލޫ ވޭލް ނަންދީފައިވާ ބޮޑު މަހެވެ.
 • ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އުސް ވޯޓަރ ފޯލް އޮންނަނީ ވެނެޒުއޭލާގައެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅެނީ ޗައިނީޒް މެންޑަރިން ބަހުންނެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖުމްލަ 206 ކަށިކޮޅު ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ދިގު މަސްގަނޑު ކަމުގައި ބެލެވޭ ސާޓޮރިއަސް ހުންނަނީ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑު ހިމެނޭ ހިސާބުގައެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓް ކޭއެފްސީ ފުރަތަމަ އުފައްދާފައިވަނީ 1952 ގައި އެމެރިކާގެ ކެންޓަކީ ސިޓީގެ ނޯރތު ކޮބިން އޭ ކިޔޭ އަވަށުގައެވެ.
 • ދިވެހި ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވަނީ ޑރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކް އެވެ.
 • އެކުވެރި ދައުލަތްތައް ނުވަތަ އދ. އުފެދުނީ 1948 ގައެވެ. އދ. ގެ މައި އިދާރާ ހުންނަނީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ ގައެވެ.
 • ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި އިރު ރަސްކަމުގައި ހުންނެވި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު 13 އަހަރު ވަންދެން ރަސްކަން ކުރެއްވި އެވެ.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީ ތަޞްދީގު ކުރެވުނީ 22 ޑިސެމްބަރު 1932 ގައެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހަކީ 16 އޮކްޓޫބަރު އެވެ.
 • ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޝަޢުބާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ދިވެހިރާޢްޖޭގައި ފާހަގަކުރަނީ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. އެދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި މަޝްހޫރު އަލި ރަސްގެފާނު ޕޯޗުގީޒުންނާއި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވެ ވަޑައިގަތުމާއެވެ.
 • ކަރުދާހަށް އަރުވާ ކްލިޕް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދީ ޖޯހަން ވޭލަރ އެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ބްރިޖަކީ ހިމާލަޔަން ފަރުބަދަ ސަރަހައްދުގެ ލެޑަޚް ވާދީ އާއި ޑްރަސް އަދު ސޫރޫ ވާދީ އާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ބެއިލީ ބްރިޖް އެވެ.
 • ޔޫރިއާ އަކީ ހަމައެކަނި އިންސާނުންނާއި ޑެލްމޭޝަން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުއްތާގެ ކުޑަކަމުދާ ނަޖިހުގައި ވާ މާއްދާ އެކެވެ.
 • ހަތަރެސް ކަނަކަށް ނުވާ ހަމަ އެކަނި ދިދައަކީ ހަމަ އެކަނި ނޭޕާލްގެ ދިދައެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ކަތުރު އުފެއްދީ ލިއަނާޑޯ ޑާ ވިންސީ އެވެ.
 • ޓެލެފޯން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އެލެގްޒެންޑަރ ގްރެހަމް ބެލް އެވެ. ފުރަތަމަ އަތުކުރީ ގަޑި އުފެއްދީ ލުއިސް ކާޓިއަރ އެވެ.
 • ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގައި ހިމާރުލް ގައުމުގެ ލަގަބް ނިސްބަތްވަނީ އައްސައްޔިދު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ އަށެވެ.
 • އިންސާނާގެ އަރުތެރެ އިން ކާތަކެތި ހިގާ ހޮޅިއަށް ކާތަކެތި ދިއުމަށް ނަގަނީ އެންމެ 2 ސިކުންތު ވަރެވެ. އަދި ކާތަކެތި ހިގާ ހޮޅިން މައިދާއަށް ކާތަކެތި ފޯރުމަށް ނަގަނީ 8-5 ސިކުންތާއި ދެމެދުގެ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.
 • އިންޑިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.އަދި ޕާކިސްތާންގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހެވެ.
 • ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ބަންޑާރަ ނާއިބަކީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު އެވެ. ފުރަތަމަ އަންހެން ގާޒީއަކީ ޢާއިޝަތު ސުޖޫން މުޙައްމަދު އެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކާށިން ބޮލުގައި ޖެހިގެން އަހަރަކަށް 150 މީހުން މަރުވެއެވެ.
 • 1868 ގައި ބުރަކި (ބައިސްކަލް ) އުފެއްދީ ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން އެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުންފަތުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާކުރި ގައުމަކީ ބޫޓާން އެވެ.
 • މޯބައިލް އަކުން ފުރަތަމަ ފޯންކޮށްފައިވަނީ 1973 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.
 • އިންސާނާގެ ބޮލުގައި ޖުމްލަ 22 ކަށިކޮޅު ހުރެއެވެ.
 • ޗޮކްލެޓްގެ އެންމެ އައުންސެއްގައި ވެސް 20 ގްރާމްގެ ކެފޭއިން އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި ކުރެވުނު އެންމެ ދިގު ހަނގުރާމައަކީ ފްރާންސް އާއި އިގިރޭސި ވިލާތާއި ދެމެދު 100 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ އެކެވެ.
 • ބޮކްސިންގ ކުޅުން ގާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކުރެވުނީ 1901 ގައެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަވާހިރަކީ ކުލިނަން ނަމަކަށް ކިޔުނު ދެކުނު އެފްރިކާއިން 1905ގައި ފެނުނު ޖަވާހިރެވެ.
 • 100= 12+3-4+5+67+8+9
 • އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި އަހަރަކު އެއް 2 މިލިޔަން ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ.
 • އެމީ އެވޯޑްސް އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދެވިފައިވީ ނަމަކީ އިމީ އެވޯޑްސް އެވެ.
 • ކުރަފި އޭގެ ބޯ ބުރި ވުމަށް ފަހުގައި ވެސް 9 ދުވަސް ވަންދެން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ވެއެވެ.
 • 1386 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޫރެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވިކަމަށްޓަކައި އެ އޫރު ދަންޖައްސާފައިވެއެވެ.
 • ފަންސުރުގެ ތުނޑަކުން އެވްރެޖް 35 މޭލުގެ ދިގު ލައިނެއް ކުރެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ 50،000 އިނގިރޭސި އަކުރު ލިޔެވޭނެއެވެ.
 • އެޕަލް އިން އައިފޯން އެނައުންސް ކޮށްފައިވަނީ 29 ޖޫން 2007 ގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އައިފޯން އެމެރިކާގައި ނެރެފައިވަނީ 29 ޖޫން 2007 ގައެވެ.

ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކްލޯން ކުރެވުނު ޖަނަވާރު ޑޮލީ އެވެ. ޑޮލީގެ އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި އެސޮރުވަނީ އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން ވަނީ މަރާލައިފައެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ، ގަދަ ވޭނުގައި އެސޮރު އުޅެން ފެށުމުންނެވެ. ޑޮލީ އަށް ވަނީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރާއި ހުޅުހުޅުގައި ރިހުމުގެ ބަލި ކަމަށްވާ "އާތުރައިޓިސް" ޖެހިފައެވެ. ޑޮލީ އަކީ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީ ކޮލޯން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޖަނަވާރުކަމުން އެސޮރު ވެގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގައި އުޅުނު އެންމެ މަޝްހޫރު ކަންބަޅިޔަށެވެ. މަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް އެސޮރުގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ތަހުލީލުކުރުމަށްފަހު ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ނެޝަނަލް މިޔުޒިޔަމް އަށް އެސޮރު ހަދިޔާ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ.

 • އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިޔާގައިވާ އެކްސްޕޮޒިޝަން ޕާކްގައިވާ ފިނިފެންމާ ބަގީޗާ ގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ ފިނިފެންމާ ގަސް ހައްދާފައި ހުރެއެވެ
 • ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދިޔާ ޠަބީޢީ ގޭސް އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ކިޔޫ މެކްސް މޮޒާ ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވަނީ ގަތަރުގެ ޝައިޚް މޮޒާހް ނާޞިރު އަލްމިސްނަދު އަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. ދިޔާ ޠަބީޢީ ގޭސް އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ތެރެއިން ކިޔޫ ފްލެކްސްގެ ނަންދީފައިވާ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަން ފެށުނީ 2007 ވަނަ އަހަރު އެވެ.
 • އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގައި ހުންނަ ފުޖައިރާ ޕަވަރ އެންޑް ޑިސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓް އަކީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޑިސަލިނޭޝަން ހައިބްރިޑް ޕްލާންޓް އެވެ. އަދި މިއީ މެދު އިރުމަތީގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕްލާންޓް އެވެ.

ލޭގެ ރަތް ސެލް އަކީ ލޭގައި ހިމެނޭ ނިއުކްލިއަސް އެއް ނުވާ ވަށްކޮށް ހުންނަ ސެލް އެކެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ލޭގެ ރަތް ސެލްގެ ދިގު ހުރަސް މިނުގައި 7.5 މައިކްރޯން ހުރެއެވެ. އަދި ބޯމިނުގައި 2 މައިކްރޯން ހުންނައިރު ވޮލިއުމް ގައި 87 ކިއުބިކް މައިކްރޯން ހުރެއެވެ. މިވައްތަރުގެ ސެލްތައް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދިރިހުންނަ މުއްދަތަކީ 120 ދުވަސް އެވެ. އަދި އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ލޭގެ ކޮންމެ މައިކްރޯ ލިޓަރެއްގައި 5 މިލިއަން ލޭގެ ރަތް ސެލް ހުރެއެވެ. މިސެލް ތަކަށް އިރިތްރަސައިޓްއޭ ވެސް ކިޔައެވެ.ލޭގައި އެންމެ ގިނައަދަދަކަށް ހިމެނެނީ ރަތްކުލައިގެ ސެލްތަކެވެ. ލޭ ރަތްކުލައިގައި ހުރުމުގެ އަސްލަކީ މިއީއެވެ. ލޭ ތަތްކޮށް ނޫނީ އޮލަކޮށްހުރުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ލޭގެ ރަތް ސެލްތައް ލޭގައި އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ލޭގެ ރަތް ސެލް ތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފުއްޕާމޭއިން އޮކްސިޖަން ހަށިގަނޑުގައިވާ އެކިބާވަތްބާވަތުގެ ސެލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ހަމަމިހެން ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރުމުގައި ވެސް ލޭގެ ރަތް ސެލްތައް ބައިވެރިވެއެވެ.

 • ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ވާހަކަ ދައްކާ ތަފާތު ބަހުރުވަތަކުގެ އެންމެ އިސް ސަފުގައި 12 ބަހެއް ހިމެނެއެވެ. އެ ބަސްބަހަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނެއްހާ އިންސާނުން، ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ކަންކޮޅު ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ކުރާ ބަރހުރުވަތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިނގިރޭސި، ފަރަންސޭސި، ޗައިނީސް ބަސް، އިންޑޮނޭޝިއާ (މެލޭ) ބަސް، ޖަޕާނު ބަސް، އަރަބި، ބަންގާޅު، ހިންދީ، އުރުދޫ، ރަޝިޔާ، ޕޯޗުގީޒް އަދި ޖަރުމަނު ބަހެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތް ދުވަހު ނޫހަކީ ގްރީކްގެ ވެރިރަށް އެތެންސްގައި ނެރެވުނު "ހެލިއޮސް" ނަމަކަށް ކިޔާ ނޫހެވެ. ގްރީކް ބަހުން ހެލިއޮސް އަކީ އިރެވެ. ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކޭމްބްރިޖްގެ އިޒަރޑް ކޮލެޖްގެ ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރ އަރމިންޓްރޫޑް ޕޮސްޓެލްވެއިޓް ވަނީ މިނޫސް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރައްވާފައެވެ.
 • 2001 ދޮންކޭލާއި ގުޅޭ 300 ވަރަކަށް އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނައީ ދޮންކޮޔޮ ވާ ގަނޑަށް އެރި ކައްސާލާފައި ދިމާވެފައި ހުރި އެކްސިޑެންޓް ތަކެވެ.
 • އައިސްލޭންޑް ގައި އޮޅުކޮށްގެން ކުއްތާ އެއް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 • މަންމަލި ޖަނަވާރުތަކުގެ ތެރެއިން ފުންމައި ޖެހުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާ ޖަނަވާރަކީ އެތެވެ.
 • ކުކުޅަކަށް އެންމެ ގިނައިރު ވަންދެން އުދުހެވޭނީ 13 ސިކުންތަށެވެ.
 • މާދޫނީގެ ލޯ އޭތީގެ ސިކުނޑިއަށް ވުރެ ބޮޑެވެ.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަލަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދަރު ކިޔުނީ ދިވެހި ތާރީޚްގައި މަޝްހޫރު 'އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު' އަށެވެ.
 • ޖަންކް ފުޑްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކުރްކުރޭ ގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްލާސްޓިކް ހިމެނެއެވެ. މިކަން ކުރްކުރޭ އަލިފާނަށް ލައި އެންދުމުން އެނގޭނެއެވެ.
 • ޑި-ކޯލްޑް، ވިކްސް އެކްޝަން 500، އެކްޓިފައިޑް، ކޮލްޑަރިން، ކޮސޯމް، ނައިސް، ސެޓްރިޒެޓް-ޑީ ގައި ފީނައިލް-ޕްރޮޕެނޯލް-އެމައިޑް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މި ބޭސްތަކަކީ އެމެރިކާގައި މަނާ ކުރެވިފައިވާ ބޭސް ބޭހެވެ.
 • ކޮކާކޯލާ ބުއިމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުންވެސް ވަގުތުން މެންޓޯސް ކެއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ދެބާވަތް އެކުވުމުން އުފެދެނީ ސިޔަނައިޑް ކިޔާ ވިހަ އެކެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އަނޯނާ އެންމެ ގިނައިން ހައްދަނީ ބްރެޒިލް ގައެވެ. ތަފާތު 12 ވައްތަރެއްގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާގެ ގޮތުގައި އަނޯނާ ބޭނުންކުރެވޭއިރު އަނޯނާ އިން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ވިޓަމިން ލިއްބައިދެއެވެ.
 • އިންޑިޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމޭޗަރ ރޭޑިޔޯ އޮޕަރޭޓަރަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވަނީ 1921 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ. 1930 ގެ އަހަރުތަކުގައި އިންޑިޔާގައި ހުރީ 20 އެމޭޗަރ ރޭޑިޔޯ އޮޕަރޭޓަރުންނެވެ.
 • އިންސާނަކު އުފަންވަނީ 300 ކަށްޓާއި އެކުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑުވެ ފުރާފުރިހަމަ ވާއިރު ހުންނާނީ 206 ކަށްޓެވެ.
 • ހަލާކު ނުވާ ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މާމުއިއެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ވޯޓަރފޯލް އަކީ ވެނެޒުއޭލާގެ ވޯޓަރ އޮފް އެންޖެލް ފޯލްސް ނަމަކަށް ކިޔުނު ވޯޓަރ ފޯލްސް އެވެ.
 • ވޭތުވެ ދިޔަ 10،000 އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް އިންޑިޔާ އެހެން ޤައުމެއް ހިސާރު ކުރިކަމަކަށް ނުވެއެވެ.
 • އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދުނިޔެ އަށް އަންނަ ބިންހެލުންތަކުގައި 500،000 ބިންހެލުން އަހަރެމެންނަށް ސައިންޓިސްޓުންނަށް ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ.
 • މުސަޅެއްގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ 10 އަހަރެވެ.
 • ބަގްސް ބަނީ ކާރޓޫނަށް އަޑުއަޅާފައިވާ މެލް ބްލެންކް އަކީ ކެރެޓް އަށް އެލާޖިކް ވާ މީހެކެވެ.
 • 1939 ގައި ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ ކާރޓޫން އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދީ ބިލް ހަނާ އާއި ޖޯސެފް ބަރބަރާ އެވެ.
 • އިނގިރޭސި އަކުރު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވޭ އަކުރަކީ 'އީ' އަކުރެވެ.
 • އިންސާނާގެ ސިކުނޑީގެ 80 އިންސައްތަ އަކީ ފެނެވެ.
 • މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސަކީ ނިކްސަންއެވެ.
 • 1 ކިލޯގެ ޗީޒް ހަދަން 10 ލީޓަރުގެ ކިރު ބޭނުންވެއެވެ.

މަދިރިއަކީ، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ޢާންމު ސޫތްޕެކެވެ. ތަފާތު ބަލިތައް ފަތުރާ ސޫތްޕެކެވެ. އެހެންކަމުން، ނުރައްކާތެރި އެތައް ބަލިތަކެއް ފަތުރާ މި ސޫތްޕާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ޙިއްޞާ ކޮއްލާނަމެވެ. ޑެންގީ ހުންފައިފަލަ ބަލި، މެލޭރިޔާއާއި ރީނދޫ ހުން, ރިފްޓް ވެލީ ހުން ފަދަ ބަލިތަކަކީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައެއް ބަލިތަކެވެ. ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާތީ، މަދިރިއަކީ ހަމައެކަނި ތުރާއެއްކަމަށްވިޔަސް، ފަރުވާކުރެވެން ނުހުންނަ ތަންތަނުގައި މަދިރިއަކީ، ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި އެއްޗެކެވެ. މަދިރީގެތެރޭން، ލޭ ބޮނީ ހަމައެކަނި އަންހެން މަދިރިއެވެ. އެއީ، ބިހަށް ބޭނުންވާ ކާނާ ހޯދުމަށްޓަކައެވެ. ފިރިހެން މަދިރި ލޭ ނުބޮއިކަމަށްވިޔަސް، ކާނާ ހޯދަނީ، މާމަލުގެ ކަރުގަނޑުން (މަލުގެ ފޮނިކޮޅު ބޮއެގެން) ނެވެ.

 • އިލެކްޓްރިކް ޗެއަރ އުފެއްދީ ޑެންޓިސްޓެކެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ސިކުންތަކު 15 މިލިޔަން ލޭގެ ރަތް ސެލް ތައް އުފައްދައި ނައްތާލައެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި މީހުންނަށް ކިޔާ ނަންތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ގިނަ ފުރަތަމަ ނަމަކީ، މުޙަންމަދު އެވެ.
 • ބޮއިންގ 747 ގެ މަތިންދާބޯޓަކަށް 57285 ގެލަނުގެ ތެޔޮ އެޅެއެވެ.
 • ވައިލިން އެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތަފާތު 70 ފިލާކޮޅު ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ.
 • ޖަންގަލީގައި ރޯވާ އަލިފާން، ފަރުބަދައިގެ ތިރިޔަށް ފެތުރޭވަރަށްވުރެ، ފަރުބަދައިގެ މައްޗަށް ފެތުރޭ ދުވެލި މާ އަވަހެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ނޫސްތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނޫސް ޗާޕްކުރެވެނީ އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގައެވެ.
 • ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޕާކުގައި އަހެއްގެ މަތީގައި ސިފައިންގެ މީހެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމަވެރިއެއްގެ ބުދު ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. މިގިތުން އަހުގެ ދެފައި މައްޗަށް އުފުލިފައިވާނަމަ އޭގެ މާނައަކީ އޭނާ މަރުވީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދަނުގައި ހަނގުރާމަކުރަނިކޮށެވެ. އަދި އަހުގެ އެއްފައި އުފުލިފައިވާނަމަ އޭގެ މާނަ އަކީ އޭނާ މަރުވީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އަހުގެ ހަތަރުފައި ބިންމަތީގައިވާނަމަ އެ ސިފައިންގެ މީހާ މަރުވީ ގުދުރަތީ މަރަކުންނެވެ.
 • އިންސާނާގެ ލޯމަރާނުލައި ކިނބިސް އެޅުމަކީ އޭނާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ޑިޒައިން ކުރީ 1578 ވިލިއަމް ބޯން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޙިސާބު އިލްމުވެރިއެކެވެ.
 • އެކި ގޮތް ގޮތުގެ މަތިން 92 ނިއުކްލިއަރ ބޮން ވަނީ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ގެއްލިފައެވެ.
 • އެއް އައުންސް ޗޮކްލެޓްގައި 20 މިލިގްރާމްގެ ކެފެއިން އެކުލެވިފައިވެއެވެ.
 • އިސްޓްރިޗް ނަމަކަށް ކިޔުނު ދޫންޏަކީ އުދުހެވޭ ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަޑިއަކު 70 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައި މިދޫނި ދުވެލާނެއެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދާ މޭވާގެ އެއްބާވަތަކީ އާފަލް އެވެ. އާފަލް ގަސް ހެދެނީ 12-5 މީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނަށެވެ.
 • އާފަލްގެ 7500 އަށްވުރެގިނަ ވައްތަރު ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 • 2005 ވަނަ އަހަރު 55 މިލިޔަން ޓަނުގެ އާފަލް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައި ހައްދާފައި ވެއެވެ.
 • އާފަލުން ލިއްބައިދޭ ޞިއްޙީ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު، ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރުން، ލޭގައި ކޮލެސްޓީރޯލް ހިމެނޭ މިންވަރު ދަށްކުރުން، އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުން، ލޭގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ މިންވަރު ދަށްކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
 • އާފަލުގައި ހިމެނޭ ޕެކްޓިން އަކީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފެނަށް ގިރިގެންދާ ފައިބަރުގެ ބާވަތެކެވެ. މިމާއްދާ އާފަލުގައި ހިމެނޭ އެހެން މާއްދާތަކާއި ގުޅިގެން ލޭގައި ހިމެނޭ ކޮލެސްޓީރޯލްގެ ބައި ނެތިކޮށް މަދުކޮށްލުމުގައި ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.
 • ފްރާންސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ދިރާސާ އެއް ހެދުމަށްޓަކައި މެދުޢުމުރުގެ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ތިބި 30 މީހުންނަށް އެއްމަސް ވަންދެން 2-3 އާފަލު ކާންދެވުނެވެ. މަހެއްގެ ފަހުން ބެލުނު ނަތީޖާ ތަކުން އެގުނު ގޮތުގައި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި 80 އިންސައްތަ މީހުންގެ ލޭގެ ކޮލެސްޓީރޯލްގެ މިންވަރު ހުރީ ދަށްވެފައެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރުގެ ގޮތުގެ ބެލެވިފައިވަނީ ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބުލޫ ވޭލް ގެ ނަންދީފައިވާ ބޮޑުމަހެވެ.
 • މަޝްހޫރު ސާރޗް އިންޖިން ގޫގަލް އުފެއްދީ ލެރީ ޕޭޖް އަދީ ސާޖެރީ ބްރިން ގުޅިގެން 1996 ވަނަ އަހަރު އެވެ.
 • މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ހަނގު ރަސްކަލަކީ ބޫޓާންގެ ރަސްގެފާނު ޖިގްމޭ ކޭސަރު ނަމްޔޭ ވަންޗުކް އެވެ.
 • މިސް ޔުނިވާރސް ގެ މަގާމް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ވެނެޒުއޭލާގެ އަންހެން ކުދިންނެވެ.
 • މަޝްހޫރު އެއިފެލް ޓަވަރު ހުންނަނީ ފްރާންސް ގެ ވެރިރަށް ޕެރިސް ގައެވެ.
 • ނާރިނގު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Orange)އަކީ ހުތް މޭވާ އެކެވެ. ދިވެހި ބަހުން އޮރެންޖް، އަދި ފޮނި ލުނބޯ ވެސް ކިޔަނީ ހަމަ ނާރިނގު އަށް ނިސްބަތް ކޮށެވެ.
 • ނާރިނގު ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގައުމު ތަކުންނެވެ. ދުނިޔޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ނާރިނގު ހައްދަނީ ބްރެޒިލްގައެވެ.
 • ނާރިނގު ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ އެހެން މޭވާތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނބުޅަބޮސް ،ލުނބޯ، ގޮމަށި އަދި ނިޔަނދުރު،ޔޫސުފް އަފަންދީ ފަދަ މޭވާތައް ހިމެނެއެވެ. މިހުރިހާ މޭވާތަކުން ވެސް ޖޫސް ހަދައިގެން ބޭނުން ކުރެއެވެ.
 • ދިވެހި ބަހަށް ނާރިނގު ނެގިފައިވަނީ ސާންސްކްރިތު، ފާރިސީ، ނުވަތަ އަރަބި ބަހުން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ މިދެންނެވި ބަސްތަކުން ނާރިނގު އަށް ކިޔާނަން ދިވެހި ބަހުން މިކިޔާ ނާރިނގު އާއި އެއްގޮތް ކަމެއް ހުންނާތީ އެވެ.
 • ނާރިނގު އަކީ ވިޓަމީން ސީ އިން މުއްސަދި ވެފައިވާ މޭވާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޓަމިން އޭ ވެސް މިމޭވާ ގައި އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު 23 ވައްތަރެއްގެ މައުދަން މިމޭވާގައި އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.
 • އެންމެ ބޮޑު މޭކަޕް ބަޖެޓަކީ 87 މޭކަޕް އަރޓިސްޓުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރި ޕްލެނެޓް އޮފް ދަ އޭޕްސް އެވެ. މުޅި ޕްރޮޑަކްޝަން އަށް ހަރުކުރި 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 17 ޕަރސެންޓް ހަރަދު ކުރީ މޭކަޕް އަށެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އާރޓް ފެސްޓިވަލް އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބާއްވާ އެޑިންބަރާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ މިފެސްޓިވަލް އަންނަނީ 1947 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި 1998 ވަނަ އަހަރު 7،810 އާރޓިސްޓުން ބައިވެރިވެ ތަފާތު 1،309 ޝޯ ހުށަހަޅައިދިނެވެ.
 • އެންމެ ގިނަ ކްރޮމޮޒޯން އެކުލެވޭ ގަހަކީ އޮފިއޯ ގްލަސަމް ރެޓިކްލެޓަމް އެވެ. އެއިން ގަހެއްގެ ކޮންމެ ސެލް އެއްގައި 630 ޖޯޑު ކްރޮމޮޒޯން ހިމެނެއެވެ.
 • އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރުގައި އެންމެ ގިނަ އަލްބަމް ވިއްކުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަނީ ކިއުބާގެ ކޮންޕޭ ސެގުންޑޮ އަތުގައެވެ. އޭނާ އަށް 1995 ވަނަ އަހަރު 88 އަހަރު ފުރުނު އިރު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެއް މިލިއަން އަލްބަމް ވިއްކާފައިވެއެވެ.
 • އިންސާނަކު އުފަންވަނީ 300 ކަށްޓާއި އެކުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑުވެ ފުރާފުރިހަމަ ވާއިރު ހުންނާނީ 206 ކަށްޓެވެ.
 • ހަލާކު ނުވާ ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މާމުއިއެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ވޯޓަރފޯލް އަކީ ވެނެޒުއޭލާގެ ވޯޓަރ އޮފް އެންޖެލް ފޯލްސް ނަމަކަށް ކިޔުނު ވޯޓަރ ފޯލްސް އެވެ.
 • ވޭތުވެ ދިޔަ 10،000 އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް އިންޑިޔާ އެހެން ޤައުމެއް ހިސާރު ކުރިކަމަކަށް ނުވެއެވެ.
 • އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދުނިޔެ އަށް އަންނަ ބިންހެލުންތަކުގައި 500،000 ބިންހެލުން އަހަރެމެންނަށް ސައިންޓިސްޓުންނަށް ފާހަނގަ ކުރެވެއެވެ.
 • މުސަޅެއްގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ 10 އަހަރެވެ.
 • އިންސާނާގެ ސިކުނޑިގައި އެކަނި ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 100 ބިލިޔަން ނާރު ސެލް ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަނާތް ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަނީ ސިކުނޑީގެ ވާތް ފަޅިންނެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ ވާތް ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަނީ ސިކުނޑީގެ ކަނާތް ފަޅިންނެވެ.
 • ނާރު ސެލް އެއްގެ ވަށަމިން ގައި 100- 4 މައިކްރޯންގެ ބޮޑުމިން ހުރެއެވެ.
 • ރަހިމުގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑުގައި މިނިޓަކު 250 ހާސް ނާރު ސެލް އުފައްދައެވެ.
 • އާދައިގެ ފިރިހެނެއްގެ ސިކުނޑީގެ ބަރުދަނަކީ 1375 ގްރާމެވެ. އަންހެނެއްގެ ސިކުނޑީގެ ބަރުދަނަކީ 1275 ގްރާމެވެ.
 • ތުއްތު ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު އެދަރިފުޅުގެ ސިކުނޑީގައި 10 މިލިޔަން ނާރު ސެލް ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި 43ޖޯޑް ގެ ނާރު އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 12 ޖޯޑް ގެ ނާރު ސީދާ ސިކުނޑިއާއި ގުޅިފައިވާއިރު ބާކީ 31ޖޯޑް ނާރު ގުޅިފައިވަނީ ސިކުނޑިން މައިބަދައިގެ ތެރެއަށް މޫލައި ނިކުމެފައިވާ ސްޕައިނަލް ކޯޑް ނުވަތަ ނާރު ފަށް އާއެވެ.
 • ހަށިގަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭ ނާރުތަކަށް ދިވެހިބަހުން ކިޔަނީ ފަތިނާރު އެވެ.
 • ކާތަކެތި ހިގާ ހޮޅި ގެ ދިގުމިނަކީ 25 ސެންޓިމީޓަރެވެ. އަދި މިހޮޅީގެ ވަށަމިނަކީ 1 އިންޗި އެވެ.
 • އިންސާނުން ހަށިގަނޑަށް އެތެރެކުރާ ކާތަކެތިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ބައި ދަމައިގަތުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތްތެރިވާ އެއްޗަކީ ކުޅުބޭރުކުރާ ގޮށް ތަކެވެ.
 • އިންސާނާގެ މައިދާ އިން އުފައްދާ ހަޖަމީ ޖޫސް ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ގޮހޮރު ޖޫސް، އަދި ޗިސްމޭ ޖޫސް ހިމެނެއެވެ. މިދިޔަތަކަކީ އޭގެ ތަބީޢަތުގައި އެސިޑިކް ތަކެއްޗެވެ.
 • އާދައިގެ މީހަކު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 48-16 އައުންސް އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ކުޅުބޭރުކުރާ ގޮށްތަކުން ކުޅު އުފައްދަ އެވެ.
 • އިންސާނާގެ މައިދާ އަށް އެއްފަހަރާ 1.5 ލިޓަރުގެ ކާތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ލިބިގެންވެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގެ ދިގުމިނުގައި ތުންފަތް އިން ފެށިގެން ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރު އާއި ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 30 ފޫޓް ހުރެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ހަމައެކަނި ކުޑަ ގޮހޮރުގެ ދިގުމިނުގައި 20 ފޫޓް ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ފުރަމޭގެ ބަރުދަނުގައި 1.3 ކިލޯގްރާމް ހުރެއެވެ.
 • ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުންނަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 440 ގެލަންގެ ލޭ، ގުރުދާ ހުރަސްކޮށް ދައުރުކުރެއެވެ. އަދި 1.5 ލިޓަރުގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް އިން އުފައްދައެވެ.
 • ކޮންމެ 15-10 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ކުޑަކުޑަ މިންވަރެއް ގުރުދާ އިން މަސާނާއަށް ފޮނުވާލައެވެ.
 • އިންސާނާގެ މަސާނާގައި 2 ޖޯޑް މިންވަރުގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި 5-2ގަޑިއިރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓައިދެއެވެ.
 • ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި ހިމެނޭ ޔޫރިއާ އަކީ ގަސްތަކަށް ބޭނުންވާ ނައިޓްރޯޖަން ވަރަށް މުއްސަދި މަޞްދަރެކެވެ. އެހެން ކަމުން މުށީގައި ހައްދާފައި ހުންނަ ގަސްތަކަށް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ފެނާއި އެއްކޮށްގެން ފެންދޭ އުޞޫލުން ގަސްތަކަށް އެޅިދާނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ގުރުދާ އެއްގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1 މިލިޔަން ނެފްރޯން ހުރެއެވެ.
 • ގުރުދާ އާއި މަސާނާ ގުޅުވައިދޭ ހޮޅި ގުރުތާ ގެ ދިގުމިނަކީ 10-8 އިންޗި ވަރެވެ.
 • އަންހެނެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅިގެ ދިގުމިނުގައި 1 ނުވަތަ 2 އިންޗި ވަރު ހުންނައިރު ފިރިހެނުންގެ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގެ ދިގުމިނުގައި 8 އިންޗި ވަރު ހުރެއެވެ.
 • އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސެލް ނުވަތަ ދިރު އަކީ ބިސްރަވައިގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ބިސް ނުވަތަ އޯވަމް އެވެ.
 • އާދައިގެ ފިރިހެނެއްގެ ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް އިން ދުވާލަކު 500 މިލިޔަން ދަރިފަނި ބޮޑުވެ ފުރިހަމަ ވެދެއެވެ.
 • އަލަށް އުފަންވާ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާގެ ދެބިސްރަވައިގައި ގާތްގަނޑަކަށް 6 ލައްކަ ފުރިހަމަނުވާ ބިސް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.
 • ފިރިހެނާގެ އުރަވަޅިން އުފައްދާ ދަރިފަނި ގެ ދިރިހުރުމުގެ އެވްރެޖް ޢުމުރަކީ 36 ގަޑިއިރު އެވެ.
 • އަންހެނާގެ ބިސްރަވަ އިން އުފައްދާ ބިހުގެ އެވްރެޖް ޢުމުރަކީ 24-12 ގަޑިއިރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެކެވެ.
 • އަންހެނަކަށް އޭނާގެ މުޅި ޢުމުރުގައި 35 ކުދިން ވިހެއުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވެއެވެ.
 • ފިރިހެނާގެ އުރަވަޅި ތެރޭގައި އޮންނަ އޮށް ގެ ދިގުމިނުގައި 5 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނައިރު ވަށަމިނުގައި 3 ސެންޓިމީޓަރު ހުރެއެވެ.
 • މަނި ތެރޭގައި ހުންނަ ދަރިފަންޏެއްގެ ދިގު މިނަކީ 0.05 މިލިމީޓަރެވެ.
 • ކޮންމެ ފުއްޕާމޭ އެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިޔަން ނޭވާލާ ޔުނިޓް ނުވަތަ ކުދި ވައިކޮތަޅު ހުރެއެވެ.
 • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބައި ލިޓަރަށްވުރެ ގިނަ ފެން ނޭވާލުމުގެ ޒަރީޢާއިން ހަށިގަނޑުން ބީވެގެން ދެއެވެ.
 • އާފުރުމަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ މައި ގުނަވަން ފުއްޕާމެޔަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އާފުރެން ދިމާވަނީ ނިދިއަންނަގޮތް ވުމުން ފުއްޕާމެޔަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން މަދުވެ، އެކަން ސިކުނޑިއަށް އިހްސާސް ކުރެވި،ފުން ނޭވާއެއް ލުމުގެ މެސެޖް ސިކުނޑިން ފޮނުވާލާތީ އެވެ.
 • އިންސާނާ ނޭވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަށިގަނޑަށް 13 ޕިންޓްގެ ވައި އެތެރެވެގެން ދެއެވެ.
 • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 22 ހާސް ފަހަރު އިންސާނާ ނޭވާލައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެތެރެއަށް ނޭވާލުމާއި ބޭރަށް ނޭވާލުން ހިމެނެއެވެ.
 • ކިނބިހިއެޅެނީ ނޭފަތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ނާޒުކު ތެތް ދުލިފަށުގައި ހަށިގަނޑާއި ބީރައްޓަހި މާއްދާއެއް ބީހިލުމުން، އެމާއްދާއެއް ހަށިގަނޑުން ބޭރުކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ.
 • ފިރިހެނެއްގެ ހިތުގެ ބަރުދަނުގައި 350- 300 ގްރާމް އާއި ދެމެދުގެ ބަރުދަން ހުރެއެވެ.
 • އަންހެނެއްގެ ހިތުގެ ބަރުދަނުގައި 300- 250 ގްރާމް އާއި ދެމެދުގެ ބަރުދަން ހުރެއެވެ.
 • ހިތުގެ ބޮޑުމިނަކީ އިންސާނާގެ އަތް މުށެއްގެ މިންވަރެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނުން ގާތްގަނޑަކަށް 7 އިންސައްތަ އަކީ ލޭ އެވެ.
 • ބޮޑުމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 5 ލީޓަރު ގެ ލޭ ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ މުޅި އުމުރުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2.5 ބިލިޔަން ފަހަރު ހިތް ވިންދުޖަހައެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލޭހޮޅި ތަކެއްގެ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 60 ހާސް މޭލު ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ލޭހޮޅި އަކީ ހިތުން ކުރިފަޅައި ނިކުމެފައިވާ އެއޯޓާ އޭ ކިޔޭ ބޮޑު ލޭހޮޅި އެވެ.
 • އެންޑަކްރިން ނިޒާމް ގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި އެންޑަކްރިން ގްލޭންޑް ތަކުން ތަފާތު 30 ހޯރމޯން ލޭގެ ތެރެއަށް ދޫކުރެއެވެ.
 • ފެހި އޮށެއްގެ ބައްޓަމަށް ސިކުނޑިގެ ދަށުގައި އިންނަ ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް އަކީ ތަފާތު އެހެން އެންޑަކްރިން ގްލޭންޑްގެ ތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ގްލޭންޑް އެކެވެ. މި ގްލޭންޑުން ތަފާތު 5 ހޯރމޯނެއް ދޫކުރެއެވެ.
 • ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް އަކީ ކޮކާ ބައްޓަމަށް އިންނަ ގްލޭންޑް އެކެވެ. މިގްލޭންޑްގެ ބަރުދަން އައުންސަކަށްވުރެ މަދުވާނެއެވެ.
 • ޗިސްމޭ އަކީ ވެސް އެންޑަކްރިން ގްލޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ގުނަވަނެކެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ހަކުރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އިންސިޔުލިން ދޫކުރަނީ ޗިސްމޭގައި ހިމެނޭ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ސެލްތަކަކުންނެވެ.
 • ތައިމަސް އަކީ ވެސް އެންޑަކްރިން ގްލޭންޑް އެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި މިގްލޭންޑް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.
 • އިންސާނާ އުފަންވާއިރު 300 އަށްވުރެ ގިނަ ކަށިގަނޑު ހުރެއެވެ. ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު ބައެއް ކަށިތައް ގުޅި މަދުވަމުން ގޮސް އެއްކޮށް ކަށިތައް ބޮޑުވެ ފުރިހަމަވުމުން ހުންނަނީ 206 ކަށިކޮޅު އެވެ.
 • އިންސާނާގެ އަތުގައި ތަފާތު 27 ކަށިގަނޑު ހުންނައިރު، ފައިގައި ހުންނަނީ 31 ކަށިގަނޑެވެ.
 • އިންސާނާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގައި ޖުމުލަ 29 ކަށިކޮޅު ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖުމުލަ 230 ހުޅު ހުރެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުވަތަ ދިގު ކަށިގަނޑަކީ މާކަޅުވާ ކަށިގަނޑު އެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ މަސްގަނޑަކީ އަނގައިގެ ދެފަރާތުގައިވާ މެސީޓަރ އޭ ކިޔޭ މަސްގަނޑެވެ. މިއީ ކާތަކެތި ހަފައި މުގުރައި ހެދުމުގައި ޒިންމާވާ އެއް މަސްގަނޑެވެ.
 • ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކަށިތަކުގެ 4/3 އަކީ ފެނެވެ.
 • ކޮންމެ ދުވަހަކު އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިސްތަށި ވަރު ވަކިވެދެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަންގަނޑުގައި 45 މޭލުގެ ފަތިނާރު ނުވަތަ ނާރވް ހިމެނެއެވެ.
 • އެވްރެޖްގޮތެއްގައި އިންސާނާގެ ބޮލުގައި 100 ހާސް އިސްތަށި ހުރެއެވެ.
 • ބޮޑުވައި އިގިލި ގެ ނިޔަފަތި ދިގުވާލެން އެހެން ނިޔަފަތިތަކަށްވުރެ އަވަހެވެ.
 • އާދައިގެ މީހެއްގެ ހަންގަނޑު ކިރައިފިނަމަ ބަރުދަނުގައި 61 ޕައުންޑް ވަރު ހުންނާނެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަންގަނޑުގައި ހޫނު ބަލައިގަންނަ 280 ހާސް ރިސެޕްޓަރ ހުރެއެވެ.
 • ހަންގަނޑުގެ 1 އިންޗި ވަރުގެ ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއްގައި 3 މިލިޔަން ސެލް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
 • އިސްތައްޓެއްގެ ދިރިހުންނަ އެވްރެޖް ޢުމުރަކީ 7-2 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެކެވެ.
 • ފައިތިލައިގައި 250 ހާސް ދާބޭރުކުރާ ގޮށް ހިމެނެއެވެ.
 • ތޫނުފިލި މީހުންގެ އިސްތަށީގައި ޒިންކް އަދި ރަތުލޯ އެހެންމީހުންނަށްވުރެ ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 • 10000 – 4000 އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ތަފާތު ވަސް ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން އިންސާނާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 • ބޮޑެތި މީހުންނަށްވުރެ ކުޑަކުދިންގެ ވަސް ދުވުމުގެ ހިއްސު ރަގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 • ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންގެ ވަސް ދުވުމުގެ ހިއްސު ރަގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ކަންފަތުގައި 24 ހާސް ފައިބަރ އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
 • ކަންފަތުގައި ހުންނަ މަޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތެޔޮ އަދި ދަލުގެ މައްޗަށެވެ.
 • އިންސާނާ ވާހަކަ ދައްކައި ހެދުމުގައި ތަފާތު 72 މަސްކޮޅެއް ހަރަކާތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ކުޑަ ކަށިކޮޅު އިންނަނީ ކަންފަތު އެތެރޭގައެވެ.
 • އިންސާނާގެ ލޮލުގެ މަސްތައް ދުވާލަކު 100 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހަރަކާތް ކުރެއެވެ.
 • އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުން މިނިޓަކު 25 ފަހަރު އެސްފިޔަ ޖަހާނެއެވެ.
 • އިންސާނާގެ ލޮލުގެ ގޮބޮޅި ނުވަތަ ލޮލުބޯޅައިގެ ދިގުމިނުގައި 24 މިލިމީޓަރު ހުރެއެވެ.
 • އެންމެ ލޮލެއް ފިޔަ ޖަހާލުމުގައި ވެސް 200 މަސްކޮޅު ބައިވެރި ވެއެވެ.
 • އެސްފިޔަ ޖެހުމުގެ ތެރޭގައި 0.3 ސިކުންތުގެ ހިނދުކޮޅަކަށް އިންސާނާގެ ލޯ މެރިދެއެވެ.
 • ތުއްތު ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު އެކުއްޖާއަށް ކުލަތައް ވަކިކުރާކަން ނޭގޭނެ އެވެ.
 • މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ވެސް އެންމެ އަވަހަށް ކަންކަމަށް އިޖާބަދޭ މަސްކޮޅުތައް ހުންނަނީ ލޮލުގައެވެ.
 • ފުރަތަމަ 6-3 ހަފްތާއާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ތުއްތު ދަރިފުޅު ރޯއިރު ކަރުނައެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ފައިލު:Bodumasfest.jpg
 • ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އެޕްރީލު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހެވެ.
 • އިހު ޒަމާނުގައި ދިވެހީންގެ ސަގާފީ އައު އަހަރު ފަށާ ދުވަހަކީ އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހެވެ.
 • އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަކީ، ދިވެހިންގެ އިތުރުން އާސާމީންނާއި، ބަންގާޅު މީހުންނާއި، ބަރުމާ މީހުންނާއި، މަލަޔާޅީންނާއި، ނޭޕާލީންނާއި، އޮރިއްސާ މީހުންނާއި، ސިންގަޅައިންނާއި، ތަމަޅައިންނާއި، ތުލޫ މީހުންގެ ވެސް އައު އަހަރު ފަށާ ދުވަހެވެ.
 • ދިވެހިބަހުން ޒޮޑިއެކް ސައިން އޭރީސްއަށް ކިޔަނީ މޭސަ ރާހިއެވެ.
 • ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ 1881 ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް 14 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަވަހާރަވީ 20 ސެޕްޓެންބަރު 1948 ވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.
 • ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ މާ ބަގީޗާގެ ޑޭޒީމާ، ފާއިޒާ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ 30 ސެޕްޓެންބަރު 1924 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަވަހާރަވީ 25 ފެބުރުވަރީ 2011 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.
 • ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ލިޔުއްވި، އިންޑިޔާގެ ޢިލްމުވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ޢަލީ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ، 1872 ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް 14 ގައެވެ.

ދުނިޔެ އޭގެ ނާރެސްމަތީގައި ފުރިހަމަ ބުރެއް ޖެހުމަށް ނަގަނި އެއް ދުވަހެވެ. އަދި އިރުގެ ވަށައިގެން ދުނިޔެ ބުރެއް ފުރިހަމަ ކުރަނީ އަހަރު ދުވަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކަން ހިނގާ ވަގުތުތައް ހީކުރާހައި ބަރާބަރެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ކަލަންޑަރު އަހަރަކި 365 ދުވަހާއި 5 ގަޑިއިރާއި 48 މިނިޓު އަދި 45 ސިކުންތެވެ. މި އިތުރުވާ ގަޑިއާއި ސިކުންތު ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް އަހަރު އިތުރު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި، ގުނަނީ އެވެ. މިހެން ދިމާވާ އަހަރަށް ކިޔަނީ ލީޕް އަހަރެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ 4 އަހަރުން 1 އަހަރަކީ ލީޕް އަހަރެކެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ލީޕް އަހަރެކެވެ. ހަމަ މިފަދައިން 2008، 2004 އަދި 2000 ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ލީޕް އަހަރެވެ.

ޗައިނާ މީހުންގެ ކަލަންޑަރުގައި ކޮންމެ 3 އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ލީޕް މަހެއް އޮވެއެވެ. އެ މަހަށް ދޭ ނަމަކީ އޭގެ ކުރީ މަހުގެ ނަމެވެ. ޔަހޫދީންގެ ކަލަންޑަރުގައި ކޮންމެ 19 އަހަރުގެ ބުރެއްގައި 7 ލީޕް އަހަރު އޮވެއެވެ.

މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ލީޕް ދުވަހު އުފަންވުމުގެ ފުރުސަތު ކަމަށް ބަލަނީ ކޮންމެ މިލިއަނަކުން 680 މީހުން ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން 4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން (މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އަކީ 7 ބިލިއަން) އެމީހުންގެ އުފަންދުވަހަކީ ލީޕް ދުވަސް، ނުވަތަ ފެބްރުއަރި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަހަރުގެ އެނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި 19 މިލިއަން މީހުންގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ކަނބަލުން ނޭވެ. ތިޔަ ކަނބަލުންނަށް ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހު ކައިވެނީގެ ހުށަހެޅުން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. ފެބްރުއަރީ 29 އަކީ ތިޔަ ކަނބަކލުން ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން އެދެންވީ ދުވަސް ކަމުގައި ސަގާފީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ލޮނަކީ އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅެން ފެށީއްސުރެ ތަފާތު ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލޮނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އަދި ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ދެމި ހުރުމަށް ވެސް ލޮނުގެ ދައުރު މުހިއްމެވެ. ނަމަވެސް ލޮނު މަ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމަކީ ސިއްތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރިހަމަ ތަރާދެއްދައި ލޮނު ބެނުންކުރަން އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ލޮނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު ގޮތްތަކެވެ.

 • ހިނި ގޭތެރެއަށް ވަންނަ ތަންތަނަށް ލޮނު ބުރުވާލާށެވެ. އޭރުން ހިނި ގޭތެރެއަށް ވަނުން ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވަންނާނެއެވެ.
 • ވިނަ ނުވަތަ ތޮނަ ހައްދަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ، އެތަނަކަށް ލޮނު ބުރުވާލާފައި، ހޫނުފެން އަޅާށެވެ. މިއީ ވިނަ ހެދުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތިމާވެއްޓާ ރައްތެހި ގޮތެކެވެ.
 • މާ ގިނައިން މެހި އުޅޭ ތަނެއް ނަމަ ލޮނު ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.
 • ތަޅުންގަނޑަށް ބިހެއް ތެޅިއްޖެ ނަމަ، އޭގެ މައްޗަށް ލޮނު ބުރުވާލާފައި 20 އަކަށް މިނިޓު ފަހުން ސާފުކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އުނދަގުލަކާ ނުލައި ސާފުކޮށްލެވޭނެއެވެ.
 • އަވަނުގައި ތައްލާފައި ހުންނަ އެކިތޮޅުތަކުގެ މައްޗަށް ލޮނު ކޮޅެއް ބުރުއްސާލާށެވެ. އަދި އަވަން ހޫނު ކުރުމަށް ފަހު މުލިން ހިހޫ ވީމާ އެ އެތިކޮލުތައް ނައްޓާލަން ދާދި ފަސޭހެ ވާނެއެވެ.
 • ސައިކުރާ މާ ބޮޑަށް ހަޑި ވެއްޖެނަމަ، 1/4 ޖޯޑު ލޮނު އަދި އައިސްކިއުބު ކުރައަށް އަޅައި އިރުކޮޅަކު ތަލުވާފައި ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފެން އަޅައި ސާފުކޮށްލާށެވެ.
 • ހަރުތޮށި ހުންނަ ތަކެތި ތޮށި ނެއްޓުމުގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ލޮނު ފެނަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ތޮށި ނައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.
 • މަސް ފިހާއިރު، އަލިފާންގަނޑުން ހުޅު ފަޅާނަމަ ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ. އޭރުން ހުޅު ފެޅުން ހުއްޓި ގިނައިރު ހޫނު ހިފަހައްޓާނެއެވެ.
 • ކައްކާ އެއްޗެއް މާ ފޮނި ގަދަވެއްޖެ ނަމަ، ކުޑަ ލޮނު ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. ރަހަ ބަރާބަރު ވާނެއެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޯކިރު އުފައްދާ ޤައުމަކީ އިންޑިޔާއެވެ.
 • ފިނިމޫސުމުގައި ހޫނުމޫސުމަށް ވުރެ އަވަހަށް ނިޔަފަތި ދިގުވެއެވެ.
 • މުޙައްމަދު އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކިޔާ ނަމެވެ.
 • އަހަރެއްގައި 31,557,600 ސިކުންތު ހުރެއެވެ.
 • ފިނިހަކައަށް 3 އަހަރުވަންދެން ނިދަން އޮވެވެއެވެ.
 • އިންސާނުންގެ ސިކުނޑި އަކީ %75-70 ފެނެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޯކިރު އުފައްދާ ޤައުމަކީ އިންޑިޔާއެވެ.
 • ފިނިމޫސުމުގައި ހޫނުމޫސުމަށް ވުރެ އަވަހަށް ނިޔަފަތި ދިގުވެއެވެ.
 • މުޙައްމަދު އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކިޔާ ނަމެވެ.
 • އަހަރެއްގައި 31,557,600 ސިކުންތު ހުރެއެވެ.
 • ފިނިހަކައަށް 3 އަހަރުވަންދެން ނިދަން އޮވެވެއެވެ.
 • އިންސާނުންގެ ސިކުނޑި އަކީ %75-70 ފެނެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ޑިޒައިން ކުރީ 1578 ވިލިއަމް ބޯން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޙިސާބު އިލްމުވެރިއެކެވެ.
 • އެކި ގޮތް ގޮތުގެ މަތިން 92 ނިއުކްލިއަރ ބޮން ވަނީ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ގެއްލިފައެވެ.
 • އެއް އައުންސް ޗޮކްލެޓްގައި 20 މިލިގްރާމްގެ ކެފެއިން އެކުލެވިފައިވެއެވެ.
 • ގިނިކާ މާދޫންޏަކީ އުދުހެވޭ ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަޑިއަކު 70 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައި މިދޫނި ދަތުރުކުރެއެވެ.
 • އިންޑިޔާގެ ތާޖް މަހަލް ބިނާކުރުމަށް 11 އަހަރު ނެގިއެވެ. އެއީ 1632 އިން 1643 އަށެވެ.
 • ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔައިރު އޭގައި 2،227 މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވީ އެންމެ 705 މީހުންނެވެ.
 • ޖަންކް ފުޑްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކުރްކުރޭ ގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްލާސްޓިކް ހިމެނެއެވެ. މިކަން ކުރްކުރޭ އަލިފާނަށް ލައި އެންދުމުން އެނގޭނެއެވެ.
 • ޑި-ކޯލްޑް، ވިކްސް އެކްޝަން 500، އެކްޓިފައިޑް، ކޮލްޑަރިން، ކޮސޯމް، ނައިސް، ސެޓްރިޒެޓް-ޑީ އަކީ އެމެރިކާގައި މަނާ ކުރެވިފައިވާ ބޭސް ބޭހެވެ.
 • ކޮކާކޯލާ ބުއިމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުންވެސް ވަގުތުން މެންޓޯސް ކެއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ދެބާވަތް އެކުވުމުން އުފެދެނީ ސައިނައިޑް ކިޔާ ވިހަ މާއްދާ އެކެވެ.
 • އިންޑިޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމޭޗަރ ރޭޑިޔޯ އޮޕަރޭޓަރަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވަނީ 1921 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އަނޯނާ އެންމެ ގިނައިން ހައްދަނީ ބްރެޒިލް ގައެވެ. ތަފާތު 12 ވައްތަރެއްގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާގެ ގޮތުގައި އަނޯނާ ބޭނުންކުރެވޭއިރު އަނޯނާ އިން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ވިޓަމިން ލިއްބައިދެއެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ޑިޒައިން ކުރީ 1578 ވިލިއަމް ބޯން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޙިސާބު އިލްމުވެރިއެކެވެ.
 • އެކި ގޮތް ގޮތުގެ މަތިން 92 ނިއުކްލިއަރ ބޮން ވަނީ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ގެއްލިފައެވެ.
 • އެއް އައުންސް ޗޮކްލެޓްގައި 20 މިލިގްރާމްގެ ކެފެއިން އެކުލެވިފައިވެއެވެ.
 • ގިނިކާ މާދޫންޏަކީ އުދުހެވޭ ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަޑިއަކު 70 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައި މިދޫނި ދަތުރުކުރެއެވެ.
 • އިންޑިޔާގެ ތާޖް މަހަލް ބިނާކުރުމަށް 11 އަހަރު ނެގިއެވެ. އެއީ 1632 އިން 1643 އަށެވެ.
 • ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔައިރު އޭގައި 2،227 މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވީ އެންމެ 705 މީހުންނެވެ.
 • 2001 ދޮންކޭލާއި ގުޅޭ 300 ވަރަކަށް އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނައީ ދޮންކޮޔޮ ވާ ގަނޑަށް އެރި ކައްސާލާފައި ދިމާވެފައި ހުރި އެކްސިޑެންޓް ތަކެވެ.
 • އައިސްލޭންޑް ގައި އޮޅުކޮށްގެން ކުއްތާ އެއް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 • މަންމަލި ޖަނަވާރުތަކުގެ ތެރެއިން ފުންމައި ޖެހުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާ ހަމައެކަނި ޖަނަވާރަކީ އެތެވެ.
 • ކުކުޅަކަށް އެންމެ ގިނައިރު ވަންދެން އުދުހެވޭނީ 13 ސިކުންތަށެވެ.
 • މާދޫނީގެ ލޯ އޭތީގެ ސިކުނޑިއަށް ވުރެ ބޮޑެވެ.
 • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޯކިރު އުފައްދާ ޤައުމަކީ އިންޑިޔާއެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ޑިޒައިން ކުރީ 1578 ވިލިއަމް ބޯން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޙިސާބު އިލްމުވެރިއެކެވެ.
 • އެކި ގޮތް ގޮތުގެ މަތިން 92 ނިއުކްލިއަރ ބޮން ވަނީ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ގެއްލިފައެވެ.
 • އެއް އައުންސް ޗޮކްލެޓްގައި 20 މިލިގްރާމްގެ ކެފެއިން އެކުލެވިފައިވެއެވެ.
 • އިންޑިޔާގެ ތާޖް މަހަލް ބިނާކުރުމަށް 11 އަހަރު ނެގިއެވެ. އެއީ 1632 އިން 1643 އަށެވެ.
 • ފިނިމޫސުމުގައި ހޫނުމޫސުމަށް ވުރެ އަވަހަށް ނިޔަފަތި ދިގުވެއެވެ.
 • މުޙައްމަދު އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކިޔާ ނަމެވެ.
 • ގިނިކާ މާދޫންޏަކީ އުދުހެވޭ ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަޑިއަކު 70 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައި މިދޫނި ދަތުރުކުރެއެވެ.
 • އަހަރެއްގައި 31,557,600 ސިކުންތު ހުރެއެވެ.
 • ފިނިހަކައަށް 3 އަހަރުވަންދެން ނިދަން އޮވެވެއެވެ.
 • އިންސާނުންގެ ސިކުނޑި އަކީ %75-70 ފެނެވެ.
 • ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔައިރު އޭގައި 2،227 މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވީ އެންމެ 705 މީހުންނެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ޑިޒައިން ކުރީ 1578 ވިލިއަމް ބޯން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޙިސާބު އިލްމުވެރިއެކެވެ.
 • އެކި ގޮތް ގޮތުގެ މަތިން 92 ނިއުކްލިއަރ ބޮން ވަނީ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ގެއްލިފައެވެ.
 • އެއް އައުންސް ޗޮކްލެޓްގައި 20 މިލިގްރާމްގެ ކެފެއިން އެކުލެވިފައިވެއެވެ.
 • ގިނިކާ މާދޫންޏަކީ އުދުހެވޭ ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަޑިއަކު 70 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައި މިދޫނި ދަތުރުކުރެއެވެ.
 • އިންޑިޔާގެ ތާޖް މަހަލް ބިނާކުރުމަށް 11 އަހަރު ނެގިއެވެ. އެއީ 1632 އިން 1643 އަށެވެ.
 • ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔައިރު އޭގައި 2،227 މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވީ އެންމެ 705 މީހުންނެވެ.

ވަރިކުރާ ނިސްބަތް އެންމެ މަތީ ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމުގައި ގިނީސް ވޯލްޑް ރެކޯޑް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ރިޔާދޯނި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދީ މިސްރުގައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ހޮޓެލްޗެއިން އަކީ ހިލްޓަން އެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ވެރިރަށަކީ ނިއުޔޯކެވެ.

އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފުރަތަމަ ރަދީފް ލިޔެވުނީ 1755 ގައެވެ.

1 މިލިއަން މީހުން ފުރަތަމ ހަމަވި ސިޓީއަކީ ލަންޑަނެވެ.

ފުރަތަމަ ރޭލުގެ އެންމެ ބާރު ދުވެއްޔަކީ ގަޑިއަކު 8 ކިލޯމީޓަރު (ގަޑިއަކު 5 މޭލު) އެވެ.

ކަރުދާހު ފައިސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރެވުނީ ޗައިނާ ގައެވެ.

ދަރިވައްޓަލުން ހުއްދަކުރި ފުރަތަމަ ގައުމަކީ އައިސްލެންޑް އެވެ.

އަންހެނުންނަށް ވޯޓްލުން ހުއްދަކުރި ފުރަތަމަ ގައުމަކީ ނިއުޒިލެންޑް އެވެ.

ދަތްއުނގުޅާ ބުރުސް އުފެއްދީ 1498 ގައެވެ.

 • 11 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ވައަތްތެރިންނެވެ.
 • އެންމެ ގިނަ މީހުން އުފަންވާ މަހަކީ އޮގަސްޓެވެ.
 • ކާތަކެތި ކުޅާއެކުވެގެން މެނުވީ ރަހައެއް ނުލާނެއެވެ.
 • މީހަކު ނިދުމަށް އެވްރެޖްކޮށް ނަގަނީ 7 މިނިޓެވެ.
 • ސާރިދޯޅުގެ 42 ދަތް ހުރެއެވެ.
 • އޮސްޓްރިޗްގެ ލޯ އޭގެ ސިކުނޑިއަށް ވުރެ ބޮޑެވެ.
 • ގިނަ ލިޕްސްޓިކް އުފެއްދުމުގައި މަހުގެ ހުޅުނބު ބޭނުންކުރެއެވެ.
 • ސްޓޯބެރީ އަށްވުރެ ލުނބޯގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު އިތުރެވެ.
 • ގަސްގަހާގެހީގެ 85% ހެދެނީ މޫދުގައެވެ.
 • ހަވާއީގެ އަލިފުބާގައި ހިމެނެނީ 12 އަކުރެވެ.
 • އިހީގެ ލޭގައި ކުލައެއް ނުހުރެއެވެ. އެކަމަކު އޮކްސިޖަނާ އެކުވީމާ ނޫކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ.
 • ދޫނި ކާއެއްޗެހި ދިރުވަނީ ބިމަށް ދަމާ ބާރު ގެ އެހީގައެވެ.

ދިވެހިން ވެލާ މަސް ކެއުމާއި މެދު އެކި ދުވަސްވަރުގެ ތަފާތު ރައުޔު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ޢަލީ ޙުސާމުއްދީނު ހުންނެވި ޒަމާނުގައި ވެލާމަހަކީ ހަރާން އެއްޗެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. އެއްބަޔަކު ކިޔާ އުޅެނީ ވެލާމަސް ހަރާންކުރެއްވީ މި ފަނޑިޔާރު ކަލޭގެފާނު ކަމަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ އޭނާ ފަނޑިޔާރަކަށްވީ އިރު ވެސް ވެލާމަސް ޙަރާންކަމަށެވެ. ވެލާމަސް ކާ މީހުނަށް ޝަރީއަތް ހިންގައި އަދަބުވެސް ދެމުންދިޔައެވެ.

އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އައްޝައިޚް ހުސައިން ސަލާހުއްދީނު 1913 ގައި ލިޔުއްވައިގެން ނެރުއްވި "އައްދުއްރަތުލް ބަހިއްޔާ "ގައި ވެސް ވެލާމަސް ހަރާމްކަމަށް ލިޔެވިފައިވެ އެވެ. އެފޮތުގެ 48 ވަނަ ޞަފްހާގައި ވަނީ: "ކަނޑުގައި އުޅޭ ތަކެތި ކޮންމެ ގޮތަކުން މަރުވިޔަސް ހަލާލު ވާހުށި. ކަނޑުގައްޔާއި އެއްގަމުގައްޔާއި ދިރިއުޅޭ ބޮއް ފަދަ، ކަކުނި ފަދަ، ކަހަނބު ފަދަ، ވެލާ ފަދަ، ވާވޮށި (ވާވޮށިވެލާ) ކިނބޫ ފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހަރާމް ވާހުށި" މިހެންނެވެ.

އޭގެ ފަހުން އަޒްހަރުން ކިޔަވައިވިދާޅުވެގެން ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަހްމާނު ވަޑައިގެން ވެލާމަސް ހަރާންކަމާ ދެކޮޅަށް 1927 ގައި ފަތުވާދެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އެކިއެކި ފަތުވާއާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ފަހުން އޭނާ ކ. ވިލިގިއްޔަށް އަރުވާލެވުނެވެ.

ހުސައިން ސަލާހުއްދީން އަވަހާރަވެ، އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ ދީދީ އަށް ފަނޑިޔާރުކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން ވެލާމަސް ހަލާލު ކަމުގައި ފަތުވާއެއް ނެރުއްވިއެވެ.

އަނެއްކާވެސް، 1978 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސުން ފާސްކުރެއްވި "ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުން ކަހަނބު ވެލާ އިހި ހިފުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުން" ދެ ފޫޓަށް ވުރެ ކުދި ކަހަނބާއި 2.5 ފޫޓަށް ވުރެ ކުދި ވެލާ ހިފުން މަނާކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޖޫން 8 1992 ގައި މާލޭ މިނިސިޕަލްޓީން ކުރެއްވި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ: "މިއޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވާ ރޯމަސް މާރުކޭޓުގައި ވެލާ ކަތިލުމާއި ވެލާ ފެޅުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަން އަންގައި އިއުލާނު ކުރީމެވެ." މިހެންނެވެ. 11 މެއި 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30 ހާއިރު އުލިގަމު (ހއ. އަތޮޅު) ގޮޑުދޮށު ސަރަހައްދުން ބާރު އަޑެއް އިވިފައި 3 ފޫޓް ފުން ވަޅުގަނޑެއް ހެދުނެވެ. ލޮނަކީ އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅެން ފެށީއްސުރެ ތަފާތު ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލޮނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އަދި ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ދެމި ހުރުމަށް ވެސް ލޮނުގެ ދައުރު މުހިއްމެވެ. ނަމަވެސް ލޮނު މަ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމަކީ ސިއްތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރިހަމަ ތަރާދެއްދައި ލޮނު ބެނުންކުރަން އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ލޮނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު ގޮތްތަކެވެ.

 • ހިނި ގޭތެރެއަށް ވަންނަ ތަންތަނަށް ލޮނު ބުރުވާލާށެވެ. އޭރުން ހިނި ގޭތެރެއަށް ވަނުން ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވަންނާނެއެވެ.
 • ވިނަ ނުވަތަ ތޮނަ ހައްދަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ، އެތަނަކަށް ލޮނު ބުރުވާލާފައި، ހޫނުފެން އަޅާށެވެ. މިއީ ވިނަ ހެދުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތިމާވެއްޓާ ރައްތެހި ގޮތެކެވެ.
 • މާ ގިނައިން މެހި އުޅޭ ތަނެއް ނަމަ ލޮނު ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.
 • ތަޅުންގަނޑަށް ބިހެއް ތެޅިއްޖެ ނަމަ، އޭގެ މައްޗަށް ލޮނު ބުރުވާލާފައި 20 އަކަށް މިނިޓު ފަހުން ސާފުކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އުނދަގުލަކާ ނުލައި ސާފުކޮށްލެވޭނެއެވެ.
 • އަވަނުގައި ތައްލާފައި ހުންނަ އެކިތޮޅުތަކުގެ މައްޗަށް ލޮނު ކޮޅެއް ބުރުއްސާލާށެވެ. އަދި އަވަން ހޫނު ކުރުމަށް ފަހު މުލިން ހިހޫ ވީމާ އެ އެތިކޮލުތައް ނައްޓާލަން ދާދި ފަސޭހެ ވާނެއެވެ.
 • ސައިކުރާ މާ ބޮޑަށް ހަޑި ވެއްޖެނަމަ، 1/4 ޖޯޑު ލޮނު އަދި އައިސްކިއުބު ކުރައަށް އަޅައި އިރުކޮޅަކު ތަލުވާފައި ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފެން އަޅައި ސާފުކޮށްލާށެވެ.
 • ހަރުތޮށި ހުންނަ ތަކެތި ތޮށި ނެއްޓުމުގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ލޮނު ފެނަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ތޮށި ނައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.
 • މަސް ފިހާއިރު، އަލިފާންގަނޑުން ހުޅު ފަޅާނަމަ ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ. އޭރުން ހުޅު ފެޅުން ހުއްޓި ގިނައިރު ހޫނު ހިފަހައްޓާނެއެވެ.
 • ކައްކާ އެއްޗެއް މާ ފޮނި ގަދަވެއްޖެ ނަމަ، ކުޑަ ލޮނު ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. ރަހަ ބަރާބަރު ވާނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރުގެ ގޮތުގެ ބެލެވިފައިވަނީ ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބުލޫ ވޭލް ގެ ނަންދީފައިވާ ބޮޑުމަހެވެ.
 • މަޝްހޫރު ސާރޗް އިންޖިން ގޫގަލް އުފެއްދީ ލެރީ ޕޭޖް އަދީ ސާޖެރީ ބްރިން ގުޅިގެން 1996 ވަނަ އަހަރު އެވެ.
 • މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ހަނގު ރަސްކަލަކީ ބޫޓާންގެ ރަސްގެފާނު ޖިގްމޭ ކޭސަރު ނަމްޔޭ ވަންޗުކް އެވެ.
 • މިސް ޔުނިވާރސް ގެ މަގާމް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ވެނެޒުއޭލާގެ އަންހެން ކުދިންނެވެ.
 • މަޝްހޫރު އެއިފެލް ޓަވަރު ހުންނަނީ ފްރާންސް ގެ ވެރިރަށް ޕެރިސް ގައެވެ.

f ފަންވަތް:Did you know/2018-05

ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކްލޯން ކުރެވުނު ޖަނަވާރު ޑޮލީ އެވެ. ޑޮލީގެ އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި އެސޮރުވަނީ އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން ވަނީ މަރާލައިފައެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ، ގަދަ ވޭނުގައި އެސޮރު އުޅެން ފެށުމުންނެވެ. ޑޮލީ އަށް ވަނީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރާއި ހުޅުހުޅުގައި ރިހުމުގެ ބަލި ކަމަށްވާ "އާތުރައިޓިސް" ޖެހިފައެވެ. ޑޮލީ އަކީ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީ ކޮލޯން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޖަނަވާރުކަމުން އެސޮރު ވެގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގައި އުޅުނު އެންމެ މަޝްހޫރު ކަންބަޅިޔަށެވެ. މަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް އެސޮރުގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ތަހުލީލުކުރުމަށްފަހު ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ނެޝަނަލް މިޔުޒިޔަމް އަށް އެސޮރު ހަދިޔާ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ.

 • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރުގެ ގޮތުގެ ބެލެވިފައިވަނީ ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބުލޫ ވޭލް ގެ ނަންދީފައިވާ ބޮޑުމަހެވެ.
 • މަޝްހޫރު ސާރޗް އިންޖިން ގޫގަލް އުފެއްދީ ލެރީ ޕޭޖް އަދީ ސާޖެރީ ބްރިން ގުޅިގެން 1996 ވަނަ އަހަރު އެވެ.
 • މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ހަނގު ރަސްކަލަކީ ބޫޓާންގެ ރަސްގެފާނު ޖިގްމޭ ކޭސަރު ނަމްޔޭ ވަންޗުކް އެވެ.
 • މިސް ޔުނިވާރސް ގެ މަގާމް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ވެނެޒުއޭލާގެ އަންހެން ކުދިންނެވެ.
 • މަޝްހޫރު އެއިފެލް ޓަވަރު ހުންނަނީ ފްރާންސް ގެ ވެރިރަށް ޕެރިސް ގައެވެ.

އީ ސިގިރޭޓަކީ ވަރަށް ގެއްލުންހުރި އެއްޗެކެވެ. އެންމެ އީ ސިގިރޭޓް ޕޮޑެއްގައި 20 ސިގިޜޭޓާއި އެއްވަރަށް ނިކޮޓިން ހުރެއެވެ. ނިކޮޓިން އަކީ އެންމެ ވިހަގަދަ އެއް ކެމިކަލް އެވެ. އީ ސިގިރޭޓްގެ ސަބަބުން 2019 އަހަރު އެމެރިކާގައި 17 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ. އީ ސިގިރޭޓަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ ސިކުނޑީގެ ހެދިބޮޑޫވުމަށް އަސަރުކުރުވާ ފަދަ ކެމިކަލްތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ.


 • ކޮންމެ ފުއްޕާމޭ އެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިޔަން ނޭވާލާ ޔުނިޓް ނުވަތަ ކުދި ވައިކޮތަޅު ހުރެއެވެ.
 • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބައި ލިޓަރަށްވުރެ ގިނަ ފެން ނޭވާލުމުގެ ޒަރީޢާއިން ހަށިގަނޑުން ބީވެގެން ދެއެވެ.
 • އާފުރުމަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ މައި ގުނަވަން ފުއްޕާމެޔަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އާފުރެން ދިމާވަނީ ނިދިއަންނަގޮތް ވުމުން ފުއްޕާމެޔަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން މަދުވެ، އެކަން ސިކުނޑިއަށް އިހްސާސް ކުރެވި،ފުން ނޭވާއެއް ލުމުގެ މެސެޖް ސިކުނޑިން ފޮނުވާލާތީ އެވެ.
 • އިންސާނާ ނޭވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަށިގަނޑަށް 13 ޕިންޓްގެ ވައި އެތެރެވެގެން ދެއެވެ.
 • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 22 ހާސް ފަހަރު އިންސާނާ ނޭވާލައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެތެރެއަށް ނޭވާލުމާއި ބޭރަށް ނޭވާލުން ހިމެނެއެވެ.
 • ކިނބިހިއެޅެނީ ނޭފަތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ނާޒުކު ތެތް ދުލިފަށުގައި ހަށިގަނޑާއި ބީރައްޓަހި މާއްދާއެއް ބީހިލުމުން، އެމާއްދާއެއް ހަށިގަނޑުން ބޭރުކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ.
 • އިންސާނަކު އުފަންވަނީ 300 ކަށްޓާއި އެކުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑުވެ ފުރާފުރިހަމަ ވާއިރު ހުންނާނީ 206 ކަށްޓެވެ.
 • ހަލާކު ނުވާ ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މާމުއިއެވެ.
 • ހަތަރެސް ކަނަކަށް ނުވާ ހަމަ އެކަނި ދިދައަކީ ނޭޕާލްގެ ދިދައެވެ.
 • ހަށިގަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭ ނާރުތަކަށް ދިވެހިބަހުން ކިޔަނީ ފަތިނާރު އެވެ.
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ކަތުރު އުފެއްދީ ލިއަނާޑޯ ޑާ ވިންސީ އެވެ.
 • ރަހިމުގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑުގައި މިނިޓަކު 250 ހާސް ނާރު ސެލް އުފައްދައެވެ.