ފަންސުރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އެޗް.ބީ ފަންސުރުގެ ދެ ފަންސުރު

ފަންސުރަކީ ކަރުދާހުގައި ލިއުމަށާއި ކުރެހުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އާލާތެކެވެ. ފަންސުރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ބާވަތުގެ ހަރު ދެއްޔެއް އޮންނާނެއެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]