ފަތިނާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ފަތިނާރު އަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ މަސްތައް ހިފަހައްޓައި، ސިކުނޑިން ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށާއި، ގުނަވަންތަކަށް މެސެޖް ގެންގޮސްދޭ ފަށްތައް އެވެ.