ފަތިނާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފަތިނާރު އަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ މަސްތައް ހިފަހައްޓައި، ސިކުނޑިން ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށާއި، ގުނަވަންތަކަށް މެސެޖް ގެންގޮސްދޭ ފަށްތައް އެވެ.