Jump to content

ފަތިނާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފަތިނާރު އަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ މަސްތައް ހިފަހައްޓައި، ސިކުނޑިން ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށާއި، ގުނަވަންތަކަށް މެސެޖް ގެންގޮސްދޭ ފަށްތައް އެވެ.