މާމުއި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މާމުއި އަކީ މާމުއި ކުޅަދުރު އުފައްދާ ފޮނި ދިޔައެކެވެ. މާމުއި ކުޅަދުރު މާމުއި އުފައްދަނީ މަލާއި މަލުގެ ކަރުގަނޑުންނެވެ. މާނައަކީ ތަފާތު މަލުގެ ފިޔަ އާއި، މަލުގެ ކަރުގަނޑު މާމުއި ކުޅަދުރުގެ ހަތާ އަށް ޖަމާކޮށްގެން މާމުއި އުފެއްދުމެވެ. މާމުއި އަށް ފޮނިކަން ގެނެސްދެނީ އޭގައި ހިމެނޭ ފްރަކްޓޯޒް އަދި ގުލްކޯޒް ގެ ސަބަބުންނެވެ. ކުދިކުދި ޖަރާސީމް ތަކަށް މާމުއިގެ ތެރޭގައި އާލާވެ ބޮޑުވެ ދިރުމަކީ އުދަގޫ ކަމެކެވެ. އެއީ މާމުއިގައި ހިމެނޭ ފެނުގެ އެކްޓިވިޓީ ދަށްވީމައެވެ.