ކަރުދާސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ކަރުދާސް ގަނޑެއް

ކަރުދާހަކީ ފައިބަރުން އުފައްދާފައިވާ ލިޔެކިޔަން ގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.