ކަރުދާސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކަރުދާސް ގަނޑެއް

ކަރުދާހަކީ ފައިބަރުން އުފައްދާފައިވާ ލިޔެކިޔަން ގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.