މިނިވަން ދުވަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Independence އިން)

މިނިވަން ދުވަހަކީ އަޅުވަތިކަމުން ސަލާމަތްވާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންފާހަގަ ކުރާދުވަހެކެވެ. މާޒީގެތެރެއިން ސަފްޙާ ތަކައް ނަޒަރުހިންގާލާއިރު، ކޮލޯނިއަލިޒަމް އޭ މިކިޔާ އިސްތިއުމާރުގެ ދަވަސްވަރު ބާރުގަދަ ޤައުމުތަކުން ހަންފަތުރާފައި ނުވަތަ އަތްގަދަކޮއްފައިވާ ނިކަމެތި ޤައުމުތައް މިނިވަންވީ އެކިއެކި ދުވަސްތައް މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮއް އުޅެއެވެ. އެއްބައި ޤައުމުތަކުގައި މިދުވަސް ޤއުމީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަދާފައި ވާއިރު އަނެއްބަޔަކު ކުލަގަދަ ޢީދެއް ކަމުގައި ދެކެއެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ދުވަސް ތަކެވެ:

ޤައުމު ތާރީޙް ޙާދިސާ
އަފްޣާނިސްތާން އޯގަސްޓް 19 Independence from United Kingdom control over Afghan foreign affairs in 1919.
އަލްބޭނިއާ November 28 (Dita e Pavarësisë) Declared by Ismail Qemali in 1912 and signalled the end of five centuries of Ottoman rule.
ޖަޒާއިރު July 5 Independence from France in 1962.
އެންޑޯރާ March 14 Independence from France and Spain in 1993.
އެންގޯލާ November 11 Portugal grants independence to its former colony in 1975.
އެންޓިގުއާ އަދި ބާބިއުޑާ November 1 Independence from the United Kingdom in 1981.
އާޖެންޓީނާ July 9 Independence declared from Spain in 1816.
އަރުމީނިއާ September 21 Independence from the Soviet Union in 1991.
އޮސްޓްރިއާ May 15 Independence from United States, Soviet Union, United Kingdom and France in 1955.
އަޒަރުބައިޖާން October 18 Independence from the Soviet Union in 1991.
ބަހާމަސް July 10 Independence from the United Kingdom in 1973.
ބަޙްރައިން އޯގަސްޓް 15 Independence from the United Kingdom in 1971.
ބަންގާޅު March 26 Independence was declared from Pakistan and this led to a nine month war ending on December 16, 1971.
ބާބަޑޮސް November 30 Independence from the United Kingdom in 1966.
ބެލަރޫސް July 3 Liberation of Minsk from German occupation by Soviet troops in 1944.
ބެލްޖިއަމް July 21 (Belgian revolution) Arrival of first king (Leopold of Saxen-Coburg) on Belgian territory in 1831.
ބެލީޒު September 21 Independence from the United Kingdom in 1981.
ބެނީން އޯގަސްޓް 1 1960 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސުން މިނިވަންވުމެވެ.
ބޮލީވިއާ އޯގަސްޓް 6 މިނިވަންކަމުގެ ސަބަބުން ސްޕެއިން އިން 1825 ވަނަ އަހަރު.
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ March 1 Independence from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1992.
ބޮޓުސްވާނާ September 30 Independence from the United Kingdom in 1966.
ބުރެޒިލް September 7 (Sete de Setembro) Declared Independence from Portugal on that date in 1822. Not recognized until August 29, 1825.
ބުރުނައީ January 1 Independence from United Kingdom in 1984
ބަލްގޭރިއާ September 22 De jure independence from Ottoman Empire in 1908
ބުރުކީނާ ފާސޯ އޯގަސްޓް 5 Independence from France in 1960
ބުރުންޑީ July 1 Independence from Belgium in 1962
ކެނެޑާ July 1 (Canada Day/Fête du Canada) Autonomy (but not independence) from the United Kingdom in 1867


Cape Verde Islands July 5 (Cape Verde Independence Day) Independence from Portugal in 1975.
ޝާދު އޯގަސްޓް 11 Independence from France in 1960.
ޗިލީ February 12 Declared Independence from Spain on that date in 1818. In actuality, Chileans celebrate the date of the first Government Junta, September 18. This date was not recognized as until 25 April 1844.


ކޮލަންބިއާ July 20 and އޯގަސްޓް 7 Independence from Spain in 1810.
ކޮންގޯ (ދިމިޤްރާޠީ ޖުމްހޫރިއްޔާ) June 30 Independence from Belgium in 1960.
ކޮސްޓަރީކާ September 15 Independence from Spain in 1821.
ކުރޮއޭޝިއާ October 8 Independence from Yugoslavia in 1991.
ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ October 28 As Czechoslovakia, marking restored independence from Austria-Hungary in 1918.
ސައިޕްރަސް އޯގަސްޓް 16 Independence from the United Kingdom in 1960.
Democratic People's Republic of Korea and Republic of Korea އޯގަސްޓް 15 Japanese surrender in World War II (1945).
ޑޮމިނިކަން ޖުމްހޫރިއްޔާ February 27 Independence from Haiti in 1844, after a 22-year occupation.
އިރުމަތީ ޓިމޯރު May 20 Independence from Indonesia in 2002.
އިކުއެޑޯރު August 10 and May 24 Proclaimed independence from Spain in August 10, 1809, but failed with the execution of all the conspirators of the movement in August 2, 1810. Independence finally occurred in May 24, 1822 at Battle of Pichincha.
އެރިތުރިއާ May 24 Independence from Ethiopia in 1993.
އެސްޓޯނިއާ February 24 Independence from the Bolshevist Russia in 1918.
ފިންލޭންޑު December 6 Independence from Russia in 1917.
ގެމްބިއާ February 18 Independence from the United Kingdom in 1965.
ޖޯޖިޔާ May 26 Independence from Russia in 1918.
ގާނާ March 6 Independence from the United Kingdom in 1957.
ޔޫނާން March 25 Declaration of independence from Ottoman Empire in 1821. Start of the Greek War of Independence


ގުއަޓެމާލާ September 15 Independence from Spain in 1821.
ގުޔާނާ May 26 Independence from the United Kingdom in 1966.
ހެއިޓީ January 1 Independence from France in 1804.
ހޮންޑިއުރަސް September 15 Independence from Kingdom of Spain in 1821.
އައިސްލަންޑަން June 17 Independence from Kingdom of Denmark in 1944.
އިންޑިޔާ އޯގަސްޓް 15 Independence gained after transfer of power from the United Kingdom in 1947.
އިންޑޮނޭޝިޔާ އޯގަސްޓް 17 Proclamation of Independence day (Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.) from the Netherlands. Independence from Japan in 1945.
އިސްރާއީލު 5 Iyar (Yom Ha'atzmaut) celebrated on Tuesday, Wednesday or Thursday nearest to that date, so could actually occur between 3rd and 6th of Iyar, which could occur between April 15 and May 15. The Gregorian date in which Israeli independence was proclaimed is May 14, 1948 (from the British Mandate of Palestine).
ޖެމެއިކާ އޯގަސްޓް 6 Independence from the United Kingdom in 1962.
އުރުދުން May 25 Independence from the United Kingdom in 1946.
ކަޒަކިސްތާން December 16 Independence from the Soviet Union in 1991.
ކެންޔާ December 12 Independence from the United Kingdom in 1963.
Korea, North September 9 Founding of the DPRK in 1948.
Korea, South އޯގަސްޓް 15 (Gwangbokjeol) Independence from Japan in 1945.
ކުވެއިތު January 26 Independence from the United Kingdom in 1961.
ކިރިގިސްތާން އޯގަސްޓް 31 Independence from USSR in 1991.
ލެޓުވިއާ November 18 Independence from Russia in 1918.
ލުބުނާން November 22 Independence from France in 1943.
ލެސޯތޯ October 4 Independence from the United Kingdom in 1966.
ލައިބީރިއާ July 26 Independence in 1847.
ލިތުއޭނިއާ February 16


March 11

Independence from Russia and Germany in 1918.


Independence from the Soviet Union in 1990.

މަޑަގަސްކަރަ June 26 Independence from France in 1960.
މަލާވީ July 6 Independence from the United Kingdom in 1964.
މެލޭޝިޔާ އޯގަސްޓް 31 (Hari Merdeka) Independence from the United Kingdom in 1957
ދިވެހިރާއްޖެ July 26 Independence from the United Kingdom in 1965
މާލީ September 22 Independence from France in 1960
މޯލްޓާ September 21 (Independence Day (Malta)) Independence from the United Kingdom in 1964.
މޮރިޝަސް March 12 Independence from the United Kingdom in 1968.
މެކްސިކޯ September 16 (Grito de Dolores) Independence from Spain declared in 1810. Recognized on September 27 1821
މޮލްޑޯވާ އޯގަސްޓް 27 Independence from the Soviet Union in 1991
މޮންގޯލިއާ November 26 Independence from China on July 11, 1921
މޮންޓެނީގުރޯ May 21 Independence from State union with Serbia, in 2006
މައުރިބު March 2 Independence from France and Spain in 1956
މުސިންބީ June 25 Independence from Portugal in 1975
ބަރުމާ January 4 Independence from United Kingdom in 1948
Namibia March 21 Independence from South African mandate in 1990
ނިކަރާގުއާ September 15 Independence from Spain in 1821
ނީޖަރު އޯގަސްޓް 3 Independence from France in 1960
ނައިޖީރިއާ October 1 Independence from United Kingdom in 1960
ނޯވޭ June 7 Independence from Sweden in 1905. Commonly celebrated on May 17, the Constitution Day set by signing of the Norwegian Constitution at Eidsvoll in 1814.
ޕާކިސްތާން އޯގަސްޓް 14 (Yaum e Azadi) Independence from the United Kingdom.
ޕެނަމާ November 28 Independence from Spain in 1821. The 1903 separation from Colombia is also celebrated (on November 3, Separation Day).
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ September 16 Independence from Australia of the former Territories of New Guinea, and Papua, in 1975.
ޕެރަގުއޭ May 15 (Día de Independencia) Independence from Spain in 1811.
ޕެރޫ July 28 Independence from Spain in 1821.
ފިލިޕީންސް June 12 (Araw ng Kalayaan) Independence from Spain in 1898.
ޕޮލެންޑު November 11 (Święto Niepodległości) Restoration of Poland's independence in 1918 after 123 years of partitions by Austro-Hungary, Prussia, and Russia.
ޕޯޗުގަލް December 1 Restoration of Portugal's independence (from Spain) in 1640.

The country's original independence (from the Kingdom of León) was recognized on 5 October of 1143. That day is a holiday in Portugal, but for a different reason. (Implantation of the Republic, or Republic Day. Event of 1910.) Note that none of these events are similar to today's declarations or recognition of independence as these are in fact the recognition of the rule of a king to the land. Portugal existed as a separated entity before 1143 and during the union with Spain between 1580-1640.

ޕުއެރްތޮ ރީކޯ ޕުއެޓްރިކަން އިންޑެޕެންޑެންސް ޕާޓީ ބައްލަވާށެވެ Under Declarative Theory of Independence, see separate independence declaration dates in 1868 and 1950 at
ޤަޠަރު September 3 Independence from United Kingdom in 1971.
އަޔަލޭންޑުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ December 6 Independence from the United Kingdom in 1922.
Republic of Macedonia September 8/May 25 (Den na nezavisnosta or Ден на независноста) Independence from Yugoslavia in 1991.
ރުމޭނިއާ May 9 Independence from the Ottoman Empire in 1877.
ރޫސީވިލާތް June 12 (Russia Day)
ރުވާންޑާ July 1 Independence from Belgium in 1962.
ސައޮ ތޯމޭ އަދި ޕުރިންސިޕޭ July 12 Independence from Portugal in 1975.
ސާބިއާ February 15 The beginning of the First Uprising against Ottoman occupation in 1804.
ތޭންގަދީބު 29 June Independence from the United Kingdom in 1976.
ސިންގަޕޫރު އޯގަސްޓް 9 (National Day) marks exit / separation from Malaysia in 1965.
ސުލޮވާކިއާ July 17 Declaration of Independence (only a remembrance day), but the independence came only on January 1, 1993 from the division of Czechoslovakia (public holiday).
ސުލޮވީނިއާ December 26 (Independence and Unity Day) Date of the release of the official results of the independence plebiscite in 1990, confirming secession from Yugoslavia.
ދެކުނު އެފްރިކާ December 11 Independence from the United Kingdom in 1931. Not a public holiday. Union of South Africa formed on 31 May, 1910 and Republic of South Africa declared on 31 May, 1961
އޮޅުދޫކަރަ February 4 Independence from the United Kingdom in 1948.
ސުރިނާމް November 25 Independence from The Netherlands in 1975.
Swaziland September 6 Independence from the United Kingdom in 1968.
ސުވިޑަން June 6 Independence from Danish annexation in 1523.
ސުވިޒަލޭންޑު އޯގަސްޓް 1 Alliance against the Holy Roman Empire in 1291.
ތަޖިކިސްތާން September 9 Independence from the Soviet Union in 1991.
ޓެންޒޭނިއާ December 9 Declaration of independence from United Kingdom in 1961.
ޓުރިނިޑާޑް ޓޮބޭގޯ އޯގަސްޓް 31 Independence from the United Kingdom in 1962.
ޓޮންގާ June 4 Independence from the United Kingdom in 1970.
ތޫނިސް March 20 Declaration of independence from France in 1956.
ތުރުކީވިލާތް October 29 Declared independence (i.e. dissolved the Ottoman Empire) in 1923.
ޔުކްރެއިން އޯގަސްޓް 24 Independence from the Soviet Union in 1991.
އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތު December 2 Independence from the United Kingdom in 1971.
އެމެރިކާ July 4 (Fourth of July) Declaration of independence from the Kingdom of Great Britain in 1776.
އުރުގުއޭ އޯގަސްޓް 25 (Día de la Independencia) Declaration of independence from Brazil in 1825.
އުޒްބެކިސްތާން September 1 Independence from USSR in 1991.
ވެނެޒުއޭލާ July 5 Declaration of independence from Spain in 1811.
ވިއެޓުނާމު September 2 Declaration of independence from France in 1945.
ޔަމަން November 30 South Yemen Declaration of independence from United Kingdom in 1967.
ޒެމްބިއާ October 24 Declaration of independence from United Kingdom in 1964.
ޒިމްބާބުވޭ April 18 Declaration of independence from United Kingdom in 1980.