ސީނު ކަރަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ China އިން)
Jump to navigation Jump to search

ސީނު ކަރަ އަކީ އިރުމަތީ އޭޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމެކެވެ.