ޕުއެޓްރިކަން އިންޑެޕެންޑެންސް ޕާޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޕުއެޓްރިކަން އިންޑެޕެންޑެންސް ޕާޓީ (PIP)

ޕުއެޓްރިކަން އިންޑެޕެންޑެންސް ޕާޓީ ޕާޓީ އަކީ ޕުއެޓްރިކޯގެ މިނިވަން ކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ޕުއެޓްރިކޯގެ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ އަތްދަށުން ޕުއެޓްރިކޯ މިނިވަންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީ އެކެވެ. އަދި މިއީ ޕުއެޓްރިކޯގެ މައި ސިޔާސީ 3 ޕާޓީގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ދުވަސްވީ ޕާޓީ އެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު ޕުއެޓްރިކޯގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ އެވެ.

ޕުއެޓްރިކަން އިންޑެޕެންޑެންސް އުފެދުނީ 20 އޮކްޓޯބަރު 1946 ގައެވެ. މިޕާޓީގެ ބާނީއަކީ ގިލްބާޓޯ ކޮންސެޕްސިއަން ޑި ގްރޭސިއާ އެވެ.


  • www.independencia.net/ingles/welcome.html