Manadhoo

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

Manadhoo

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި
އޮންނަތަން
އަކަމިން
އާބާދީ 1580
ދިގުމިން 1650 m
ފުޅާމިން 950 m
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން 176 km
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު 6560029 960+
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު 6560029 960+ނ. މަނަދޫ ( މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެރިކަންކުރާރަށް )[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަނަދޫއަކީ އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަރަށެކެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަކީވެސް މަނަދޫއެވެ. މަނަދޫގައިހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އޮފީސްތަކަށް ބަލާލާއިރު ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް، ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް، ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުމަދަރުސާ، ނ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިމެނެއެވެ. މަނަދޫގެ އާބާދީގައި 2500 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ތަރައްޤީގެގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގިވިނުން، ރޯނުވެށުމާއި، ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމާއި، އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ? ޢުމުރުގެމީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. މަނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭޚިދުމަތްތަކުގެތެރޭގައި ލޭއަޅައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، އީ.ސީ.ޖީ. ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، ލެބޯޓްރީގެ އެކިއެކި ޓެސްޓްތައް ހަދައިދިނުން، އެކިކަހަލަ ކުދިއޮޕަރޭޝަންތައް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، އަދި ތަފާތު ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާދިނުން ހިމެނެއެވެ. މަނަދޫގައިހުންނަ ނ. އަތޮޅުމަދަރުސާއަކީ ގްރޭޑް 1 އިންފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަށް ތަޢްލީމްދެވެމުންދާ މަދަރުސާއެކެވެ. މިމަދަރުސާގައި ބޭރުރަށްރަށުގެ ކުދިންވެސް ތަޢްލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ. މަނަދޫއަކީ ސަރުކާރުން ފަޅުކޮނެ ބަނދަރު ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ރަށެކެވެ. މަނަދޫއާ އެންމެކައިރިއަށް އޮންނަނީ މިލަދޫއެވެ.


މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނަސީރު ޗާންދަނީމާގެ ނ.މަނަދޫ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލީ ޝިފާޒް ފެހިވިލާގެ ނ.މަނަދޫ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އިސްމާއީލް މަލަ ނ.މަނަދޫ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަބްދުލްޙަމީދު ހުސައިން ދޮންއަންނާރުގެ ނ.މަނަދޫ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަބްދުލްލަތީފް އަޙުމަދު މަންޒަރުގެ ނ.މަނަދޫ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ މަނަދޫ ކަތީބު އަލްފާޟިލް ސައީދު ޤާސިމް 2010ރަށުގެ ބޮޑުމިން: 92.20 ހެކްޓަރ

ދިގުމިން:1650މީޓަރ

ފުޅާމިން: 950މިޓަރ

މާލެއާ ދެމެދުގައި ހުރި ދުރުމިން: 175.72ކިލޯމީޓަރ

ލޮންޖިޓިއުޑް:73?24'38"E

ލެޓިޓިއުޑް: 05?45' 46"N

ރަށުގެ ފޯނު، ފެކްސް ނަމްބަރ: 6560029

ކަތީބު: ސަޢީދު ޤާސިމް މާލްރޯޑް ނ. މަނަދޫ

ރަށް: މަނަދޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

730 އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ

842 ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ

1572 ރަށުގެ އާބާދީގެ މުޅިޖުމްލަ

618 ކުޑަކުދިން ( 18 އަހަރުންދަށް )

365 ފުރާވަރު (10-19 އަހަރު)

464 ޒުވާނުން(13-34 އަހަރު)

900 މަސައްކަތްކުރާއުމުރު (15-64 އަހަރު)

728 ދަރިމައިވާޢުމުރު (15-49 އަހަރު)

74 މުސްކުޅި އުމުރު (65 އަހަރުންމަތި)


މަނަދޫގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަސްވެރިކަން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވަޑާން ކުރުން

ދަނޑުވެރިކަން

ފަންގިވިނުން

ރޯނުވެށުން


މަނަދޫގައި އާމްދަނީ ލިބެންހުންނަތަންތަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތަންތަން އަދަދު

ފިހާރަ (އަމިއްލަ) 16

ސައި ހޮޓާ 2

ވަޑާންގެ 3

ފާރމަސީ (އަމިއްލަ) 1

ފާރމަސީ(ރައްޔިތުންގެ) 1


މަނަދޫ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސްކޫލް އަދަދު

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 1

ނާސަރީ ސްކޫލް (އަމިއްލަ) 1

އެންމެ މައްޗަށް ކިޔަވައިދެނީ ގްރޭޑް 10


މަނަދޫގެ ކަރަންޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަރުކާރު / ރައްޔިތުން 2009 ގެ ކުރިން 2009 އަކުން ފެށިގެން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދެމުންދަނީ ނޮދަން ޔޫޓިލިޓީސް ޕަބްލިކް ލިމިޓަޑް ކޮމްޕަނީން

24ގަޑިއިރު

ޖަނަރޭޓަރގެ ކެޕޭސިޓީ

68 ، 85 ، 40 ، 85

މަނަދޫގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ މަނދޫ ގައެވެ. ނ. އަތޮޅު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވީ ( ތާރީޚް ) ގައެވެ. ނ. އަތޮޅު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުވައި ދެއްވީ 18 ޑިސެމްބަރ 1990 ގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އޮނަރަބުލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީއެވެ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ކުރިން ހުރީ ހެލްތު ސެންޓަރެކެވެ. އެތަން ހުރީ ނ. އަތޮޅުގޭގެ ކުރިންމަތީގައެވެ. އޭރު އެތަނުގައި ހުންނަވަނީ ޖަމާޢަތުގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެކެވެ. ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތާއި ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތައް ކުރެވެއެވެ.

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް/ ސަރުކާރު

މަނަދޫގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޞިއްޙީ މުވައްޒަފުން މިޑް ވައިވްސް 2 ޑޮކްޓަރުން 3 ފާމަރސިސްޓުން 1 ނަރުހުން 6 ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ވޯކާރސް 2 ފެމިލީ ހެލްތް ވޯކާރސް 2 ފާމަސިސްޓްސް ރައްޔިތުންގެ1 ދިވެހި ބޭސްވެރިން 4

މަނަދޫގެ ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގެވަޅުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ އަދަދު 319

ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން 237

ގެދޮރު އިމާރާތް ނުކުރެވިހުރި ތަންތަން 1

މަނަދޫގައި ގެވަޅު ލިބެންހުރި އަދަދު 784

މިސްކިތް (އަންހެނުންގެ) 2

މިސްކިތް (ފިރިހެނުންގެ) 2


މަނަދޫގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބައިސްކަލް 88 އަމިއްލަ

އެމްބިއުލާންސް 1 ސަރުކާރު

ޕިކަޕް 2 އަމިއްލަ 2011 ޖުލައިގެ ނިއަލަށް، ޖުލައިގެ ފަހުން އިތުރު 2 ޕިކަޕް ގެނެސްފައިވޭ

ބައިސްކަލް 5 ސަރުކާރު

ސައިކަލް 7 އަމިއްލަ 2006 އަދި 2007 އަހަރު ، 2011 އޮގަސްޓް މަހު 40 ހަށްވުރެ ގިނަ ސައިކަލް އެބަހުރި

މަނަދޫގައި ދުއްވާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލޯންޗް 2 ރިސޯރޓްގައި ބޭނުންކުރާ

ބޮއްކުރާ 5 ރިސޯރޓްގައި ބޭނުންކުރާ

އިންޖީން ދޯނި 6 މަސްވެރިކަން

ވަދު ދޯނި 11 މަސްވެރިކަން

ރިޔާ ދޯނި 1 މަސްވެރިކަން

ޔޮޓް ދޯނި 1 ރިސޯރޓްގައި ބޭނުންކުރާ

ސަތަރި ދޯނި 6 މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެއި ދުއްވުމަށް


ބޮޑެތި ހާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުނާމީ ކާރިސާ

2004 ޑިސެމްބަރ 18 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި މަނަދޫއަށްވެސް ރާޅު އަރާފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބުނުކަމަކަށްވެސް ރެކޯޑް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި މަނަދޫއަށް ސުނާމީ ރާޅު އެރިވަގުތުގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ.


ގެލެރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

http://www.youtube.com/v/vxPVcB_t77Y&rel

މަނަދޫއަށް 2004 ޑިސެމްބަރ 26 ގައި ސުނާމީ އެރި މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑީއޯ

Manadhu 13-08-1996.jpg

Manadu 22-10-2002.jpg

Manadhooisland.jpg Noonu.manadhoo.jpg

Manadu2.jpg Manadu5.jpg Manadu6.jpg

Atoll cup jokey.JPG

މަނަދުއާ ގުޅޭ ލިންކްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

http://www.newviewmanadhoo.com/?m=1http://www.hafthaa.com އަބްދުއްﷲ

ސަޢީދުގެ ހޯމްޕޭޖް]


ނ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް