އަލިފުށި (ރ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ރ.އަލިފުށި

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި
އޮންނަތަން
އަކަމިން
އާބާދީ 2317
ދިގުމިން 1080މ
ފުޅާމިން 790މ
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން 150 ނޯޓިކަލްމޭލް
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު ހުސައިން އަފީފް
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު (6580021)
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު (6580021+)

އަލިފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގެ 5ވަނަ އަތޮޅުގެ 1ވަނަ ރަށެވެ. މިރަށާ އެއްފަޅު ތެރޭގައި އެއްތިނގިލި ކިޔާ ފަޅު ރަށެއް އޮވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ޖިއޮގުރަފީ ގޮތުން ބައިކުރި ކުރުމުގައި އަލިފުއްޓާ އެއްތިނގިއްޔާ ވަކި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ 20އަތޮޅަށް ބައިކުރުމުގައި އަލިފުށި ހިމަނާފައި ވަނީ އުތުރުން ފަސްވަނަ އަތޮޅު ކަމުގައިވާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ) ގައެވެ. މިރަށު ދެކުނުން އެންމެ ގާތުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް އޮންނަނީ ވާދޫއެވެ. އަދި އަލިފުއްޓަށް ފެންނަފަށުގައި އަލިފުށިގެ އިރު އުތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް އޮންނަނީ (ށ)އަތޮޅު ކޮމަންޑޫއެވެ. އަލިފުއްޓާ އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ އުނގޫފާރާ ދެމެދު ހުންނަނީ 45ނޯޓިކަލްމޭލެވެ. މިރަށުން އުގޫފާރަށް ދަތުރު ކުރާއިރު މަސްދީންޏެއްގާނަމަ 3ގަޑިއިރު އަދި ލޯންޗެއްގައި ނަމަ 35މިނެޓް ހޭދަވެއެވެ. މިރަށާ މާލެއާ ހުންނަނީ 150ނޯޓިކަލްމޭލެވެ. މާލެދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައިނަމަ 18ގަޑިއިރު ލޯންޗެއްގައިނަމަ 4ގަޑިއިރު ހޭދަވެއެވެ. އަލިފުށިގެ ބޮޑު މިނަކީ އުތުރުން ދެކުނަށް 790މީޓަރެވެ. އިރުން ހުޅަނގަށް 1080މީޓަރެވެ. ރަށުގެ އާބާދީ އަކީ 2317 އެވެ. 1170ފިރިހެނުންނާ 1147އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ. މިރަށުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 383 ގެ އިމާރާތް ކޮއްފާވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މީހުން އުޅެމުން ގެންދަނީ 325 ގޭގައެވެ. މިރަށުގައި 6 މިސްކިތާ 2 ސުކޫލާ ރަށު އޮފީސް އިމާރާތަކާ އިންޖީނުގެ އަކާ ސިއްހީމަރުކަޒަކާ ވަޑިން ތަމްރީން ކުރާ ސެންޓަރެއް ހުރެއެވެ. އަލިފުއްޓަށް 24ގަޑި އިރު ކަރަންޓް ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ އަލިފުށި ވަޑިންގެ އެކުވެރި ޖަމުއްޔާ އިންނެވެ. ކަނޑުގައި ދުއްވާ އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމަށް އަލިފުށި ހީރާސްޕޯޓް ކުލަބުންނާ އަލިފުށި އިރުމަތި އަވަށު މިޔުޒިކަލް ސޮސައިޓީ ވަނީ ވިންޗް ބަހައްޓާ އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިދެ ޖަމުއްޔާއިން ރަށުގެ ދެފަރާތުގައި ކުނިބުނި އަޅާ ދެ ކުނި ކޮށިވަނީ ހަދާފައެވެ. އަލިފުށިގެ ރައްޔިތުން އާންމުގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތަން ލިބިފާވާ ކާމިޔާބު ތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެއި ހަދާފައިވާ މަސްދޯނި ފަހަރާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ 80 އިންސައްތައަކީ މިރަށު ފަރުދުންގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ހަދާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ. މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މިދެންނެވެ މަސައްކަތް ރަށުގަ އާއި އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ވެސް ކޮށް އުޅެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރަށް ބަލާއިރު މަސް ކައްކާ ހިއްކުމާއި، ފަންގިވިނުމާއި، ރޯނު ވެށުމާއި، ގޯތި ތެރޭގައި ދަނޑުވެރި ކަމުގެ ބާވަތްތަށް ހެއްދުމާއި، ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުން އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހަރަދުތަށް ފުދޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ. (އަލިފުށިލައިވް)އޭއެލް

މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ރަށުގެ އާބާދީ އަކީ 2317 އެވެ. 1170ފިރިހެނުންނާ 1147އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަލިފުށިގެ ރައްޔިތުން އާންމުގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތަން ލިބިފާވާ ކާމިޔާބު ތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެއި ހަދާފައިވާ މަސްދޯނި ފަހަރާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ 80 އިންސައްތައަކީ މިރަށު ފަރުދުންގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ހަދާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ. މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މިދެންނެވެ މަސައްކަތް ރަށުގަ އާއި އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ވެސް ކޮށް އުޅެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރަށް ބަލާއިރު މަސް ކައްކާ ހިއްކުމާއި، ފަންގިވިނުމާއި، ރޯނު ވެށުމާއި، ގޯތި ތެރޭގައި ދަނޑުވެރި ކަމުގެ ބާވަތްތަށް ހެއްދުމާއި، ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ވެބުސައިޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

[1]


ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް