Jump to content

ކޮލަމާފުށި (ގއ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މިއީ ގއ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ.

ކޮލަމާފުށި ކޮލަމާފުށި

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި
އޮންނަތަން
އަކަމިން
އާބާދީ 1530
ދިގުމިން 676m
ފުޅާމިން 556m
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން 370.41ކމ
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު ހަސަން ހުސައިން
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު 6820017 (960+)
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު 6820017 (960+)