މަނަދޫ (ނ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނ.މަނަދޫ ނ.މަނަދޫ

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި
އޮންނަތަން
އަކަމިން
އާބާދީ 1580
ދިގުމިން 1650 m
ފުޅާމިން 950 m
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން 176 km
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު ސަޢީދު ޤާސިމް
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު 6560029 960+
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު 6560029 960+


ނ. މަނަދޫ ( މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެރިކަންކުރާރަށް )[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަނަދޫއަކީ އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަރަށެކެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަކީވެސް މަނަދޫއެވެ. މަނަދޫގައިހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އޮފީސްތަކަށް ބަލާލާއިރު ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް، ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް، ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުމަދަރުސާ، ނ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިމެނެއެވެ. މަނަދޫގެ އާބާދީގައި 1575 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ތަރައްޤީގެގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގިވިނުން، ރޯނުވެށުމާއި، ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމާއި، އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ? ޢުމުރުގެމީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. މަނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭޚިދުމަތްތަކުގެތެރޭގައި ލޭއަޅައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، އީ.ސީ.ޖީ. ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، ލެބޯޓްރީގެ އެކިއެކި ޓެސްޓްތައް ހަދައިދިނުން، އެކިކަހަލަ ކުދިއޮޕަރޭޝަންތައް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، އަދި ތަފާތު ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާދިނުން ހިމެނެއެވެ. މަނަދޫގައިހުންނަ ނ. އަތޮޅުމަދަރުސާއަކީ ގްރޭޑް 1 އިންފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަށް ތަޢްލީމްދެވެމުންދާ މަދަރުސާއެކެވެ. މިމަދަރުސާގައި ބޭރުރަށްރަށުގެ ކުދިންވެސް ތަޢްލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ. މަނަދޫއަކީ ސަރުކާރުން ފަޅުކޮނެ ބަނދަރު ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ރަށެކެވެ. މަނަދޫއާ އެންމެކައިރިއަށް އޮންނަނީ މިލަދޫއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫއަކީ ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރު އާސާރީ ތަރިކަތަކެއް ހުރި ރަށެއްކެވެ. ތާރީޚީ އާސަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެތަންތަން ނެތިދަނީއެވެ. ގިނަ މީހުންނަކަށް މަނަދޫގައި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކެއް ހުރިކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ނެރުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޮތުގައި މަނަދޫގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ވާހަކަ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ނެތެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި މަނަދޫގެ ތާރީޚާއި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކާމެދު ފުން ނަޒަރެއް ދެވޭނެއެވެ.


މަނަދޫ ކަތީބު އަލްފާޟިލް ސައީދު ޤާސިމް


ރަށުގެ ބޮޑުމިން: 92.20 ހެކްޓަރ

ދިގުމިން:1650މީޓަރ

ފުޅާމިން: 950މިޓަރ

މާލެއާ ދެމެދުގައި ހުރި ދުރުމިން: 175.72ކިލޯމީޓަރ

ލޮންޖިޓިއުޑް:73?24'38"E

ލެޓިޓިއުޑް: 05?45' 46"N

ރަށުގެ ފޯނު، ފެކްސް ނަމްބަރ: 6560029

ކަތީބު: ސަޢީދު ޤާސިމް މާލްރޯޑް ނ. މަނަދޫރަށް: މަނަދޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

730 އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ

842 ފިރިހެނުންގެ ޖުމްލަ

1572 ރަށުގެ އާބާދީގެ މުޅިޖުމްލަ

618 ކުޑަކުދިން ( 18 އަހަރުންދަށް )

365 ފުރާވަރު (10-19 އަހަރު)

464 ޒުވާނުން(13-34 އަހަރު)

900 މަސައްކަތްކުރާއުމުރު (15-64 އަހަރު)

728 ދަރިމައިވާޢުމުރު (15-49 އަހަރު)

74 މުސްކުޅި އުމުރު (65 އަހަރުންމަތި)


މަނަދޫގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަސްވެރިކަން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވަޑާން ކުރުން

ދަނޑުވެރިކަން

ފަންގިވިނުން

ރޯނުވެށުން


މަނަދޫގައި އާމްދަނީ ލިބެންހުންނަތަންތަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތަންތަން އަދަދު

ފިހާރަ (އަމިއްލަ) 16

ސައި ހޮޓާ 2

ވަޑާންގެ 3

ފާރމަސީ (އަމިއްލަ) 1

ފާރމަސީ(ރައްޔިތުންގެ) 1


މަނަދޫ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސްކޫލް އަދަދު

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 1

ނާސަރީ ސްކޫލް (އަމިއްލަ) 1

އެންމެ މައްޗަށް ކިޔަވައިދެނީ ގްރޭޑް 10


މަނަދޫގެ ކަރަންޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަރުކާރު / ރައްޔިތުން

24ގަޑިއިރު

ޖަނަރޭޓަރގެ ކެޕޭސިޓީ

68 ، 85 ، 40 ، 85


މަނަދޫގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ މަނދޫ ގައެވެ. ނ. އަތޮޅު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވީ ( ތާރީޚް ) ގައެވެ. ނ. އަތޮޅު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުވައި ދެއްވީ 18 ޑިސެމްބަރ 1990 ގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އޮނަރަބުލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީއެވެ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ކުރިން ހުރީ ހެލްތު ސެންޓަރެކެވެ. އެތަން ހުރީ ނ. އަތޮޅުގޭގެ ކުރިންމަތީގައެވެ. އޭރު އެތަނުގައި ހުންނަވަނީ ޖަމާޢަތުގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެކެވެ. ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތާއި ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތައް ކުރެވެއެވެ.

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް/ ސަރުކާރު

މަނަދޫގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޞިއްޙީ މުވައްޒަފުން މިޑް ވައިވްސް 2 ޑޮކްޓަރުން 3 ފާމަރސިސްޓުން 1 ނަރުހުން 6 ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ވޯކާރސް 2 ފެމިލީ ހެލްތް ވޯކާރސް 2 ފާމަސިސްޓްސް ރައްޔިތުންގެ1 ދިވެހި ބޭސްވެރިން 4

މަނަދޫގެ ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގެވަޅުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ އަދަދު 319

ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން 237

ގެދޮރު އިމާރާތް ނުކުރެވިހުރި ތަންތަން 1

މަނަދޫގައި ގެވަޅު ލިބެންހުރި އަދަދު 784

މިސްކިތް (އަންހެނުންގެ) 2

މިސްކިތް (ފިރިހެނުންގެ) 2


މަނަދޫގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބައިސްކަލް 88 އަމިއްލަ

އެމްބިއުލާންސް 1 ސަރުކާރު

ޕިކަޕް 2 އަމިއްލަ

ބައިސްކަލް 5 ސަރުކާރު

ސައިކަލް 7 އަމިއްލަ


މަނަދޫގައި ދުއްވާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލޯންޗް 2 ރިސޯރޓްގައި ބޭނުންކުރާ

ބޮއްކުރާ 5 ރިސޯރޓްގައި ބޭނުންކުރާ

އިންޖީން ދޯނި 6 މަސްވެރިކަން

ވަދު ދޯނި 11 މަސްވެރިކަން

ރިޔާ ދޯނި 1 މަސްވެރިކަން

ޔޮޓް ދޯނި 1 ރިސޯރޓްގައި ބޭނުންކުރާ

ސަތަރި ދޯނި 6 މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެއި ދުއްވުމަށް


ބޮޑެތި ހާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސުނާމީ ކާރިސާ

2004 ޑިސެމްބަރ 26 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި މަނަދޫއަށްވެސް ރާޅު އަރާފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބުނުކަމަކަށްވެސް ރެކޯޑް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި މަނަދޫއަށް ސުނާމީ ރާޅު އެރިވަގުތުގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

ގެލެރީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަނަދުއާ ގުޅޭ ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނ. މަނަދޫގައި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކެއް


މަނަދޫ އޮފިޝަލް ވެބްސައިޓް
އަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ހޯމްޕޭޖް
ނ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް