ނައިފަރު (ޅ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މި ރަށަކީ ޅ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން މި ރަށަކީ ވެސް މުރަކައިގެ ދޮންވެލިން އުފެދިފައިވާ ޖަޒީރާ ރަށެކެވެ. މިރަށުގައިވާ އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވައެވެ.

ޖިއޮގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ރަށް އޮންނަނީ އުތުރު ޢަރުޟުން 5.444 ދަރަޖަ، އިރުމަތީ ޠޫލުން 73.366 ދަރަޖައިގައެވެ. ރަށް އޮންނަނީ ޅ. އަތޮޅުގެ ހުޅަނގުބިތުގައެވެ. ރަށުގައި ކުޅި، ކަނޑޫފާ ފަދަ ތަންތަނެއް ނުހުރެއެވެ. އަދި ގަސްބޯ ޖަންގައްޔެއްވެސް ނުވެއެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ 55.5 ހެކްޓަރެވެ. އެއީ ރަށުގެ ފަޅުން އެކިދުވަސްވަރު ހިއްކައިގެން ބޮޑުކުރެވިފައިވާ ބައިތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ގުދްރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ބައިގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ހެކްޓަރެވެ. ރަށުގެ ބިންފުރުމުގެ ސަބަބުން ބާޑީ ދޫކޮށްގެން ރަށުގެ އެކި ދިމަދިމާއިން އަމިއްލަ މީހުންގެ މަސައްކަތުން ހިއްކަމުން ގެންދަނިކޮށް 1991 ހިސާބުގައި ރަށުގެ ފަޅު ފުންކުރިއިރު ނެގި ފަސް އަޅައިގެން ބައެއް ދިމަދިމާއިން ރަށަށް ބައިތައް އިތުރު ކުރެވުނެވެ. އެހައިތަނަށް ރަށުގެ ބޮޑުމިން 22 ހެކްޓަރު ހަމަވެއްޖެއެވެ. މިހެން އޮއްވާ 2003 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނައިފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. 2005 ނިމުނުއިރު ރަށުގެ ބޮޑުމިން 53 ހެކްޓަރު ހަމަވެއްޖެއެވެ. އެއަށްފަހު 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަށުގެ އާ ބަނދަރު ހެދުމަށާއި ކުރީގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް އެއްގަމު ތޮށި ބޭރަށް ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ބޮޑުމިން 55.5 ހެކްޓަރަށް އިތުރުވީއެވެ.

މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނައިފަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީއަކީ 2015 ގެ ނިޔަލަށް 5210 އެވެ. ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނެގި ބޯހިމެނުމުގެ ހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން ނައިފަރުގައި ދިރިއުޅެނީ 4141 މީހުންނެވެ. ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު ވަޒީފާ ހޯދުމަށާއި ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މާލޭގަޔާއި ރިސޯޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެއެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ރޭނުމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް