ފުލިދޫ (ވ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފުލިދޫ ފުލިދޫ

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު ފެލިދެ އަތޮޅު
އޮންނަތަން
އަކަމިން
އާބާދީ
ދިގުމިން {{{length}}}
ފުޅާމިން މ
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން ކމ
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު (960+)
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު (960+)

މިއީ ވ. އަތޮޅުގައި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށް ތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ފުލިދުއަކީ މިއަތޮޅުގެ ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ރަށެވެ. ރަށް އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ އެންމެ އުތުރުގައެވެ. މާލެއިން ދެކުނަށް ވ. އަތޮޅު ތެރެއިން ދަތުރުކުރާނަމަ މާލެ އަތޮޅު ނިމި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާނީ ފުލިދުއާއެވެ. މިއީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން ވަރަށް ރީތި އަރިމައްޗެއް ލިބިފައިވާ ރީތި ރަށެކެވެ.


އާބާދީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފުލިދޫގެ އާބާދީއަކީ 391 އެވެ. އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 182 އެވެ. ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 209 އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ 60 ގެ އެބަހުއްޓެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މީހުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ވިޔަފާރިއާއި ޓްވަރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކަކީވެސް ރަށުގެ އިޤްތިޞާދިއްޔަތުގެ މުހިއްމު ބަހާ އެކެވެ.

ތަޢުލީމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތައުލީމަށް ބަލާއިރު މިރަށުގައި ގްރޭޑް 10 ގެފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެވެއެވެ. މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅު މަދަރުސާ ހުންނަނީ ފުލިދޫގައެވެ.

ކަރަންޓް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފުލިދޫގައިވެސް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމެން ގެންދެއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ.

ޞިއްޙަތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ބަލާލާއިރު ހެލްތް ޕޯސްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. ފުލިދުއަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ބަލާއިރު ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.

އިގްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފުލިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ފުލިދޫގެ ރައްޔިތު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ކުރަމުންގެންދާ އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓަކީ ދިގު ލިސްޓެކެވެ. އަންހެނުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައްވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކޮޓަރި ބަރިއެއް ޢިމާރާތްކޮށް ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުންގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިރިހެނުންކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވަނީ ފިސާރި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙުގައެވެ. އެއީ އަންހެނުން އެމީހުންގެ ބަދިގެތަކުގައި ކުރަމުންގެންދާ ކެއްކުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

ފުލިދޫގައި މިވަގުތު ތަރައްޤީގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވަނީ ފާލަން މަރާމާތުކުރުމެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަކީވެސް ކުރަންވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

އިތުރުފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

[ފެލިދެ އަތޮޅުގެ މައި ވެބްސައިޓް]
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް