Jump to content

އޮގަސްޓު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފަންވަތް:AugustCalendar2024

އޮގަސްޓު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ އަށްވަނަ މަހެވެ.

ހިގާފައިވާ ހާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަރުކާރު މުއައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށްކުރުން . އެގޮތުން ވަޒީފާ ދަށްކުރި މުއައްޒަފަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމް ގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ހާނިމް. އެއީ އޮގަސްޓް 8 ، 2008 ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ފެއްޓެވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން.

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31