Jump to content

ނޮވެމްބަރު 23

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ނޮވެމްބަރު 23 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 327 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 328 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1909 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މެދުޒިޔާރަތުގެ ބޮޑު ދިދަ ބާވެގެން އާދިދަ ދަނޑިއެއް ޖެހުން
  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިރާގު ސަރުކާރާއި ކުރެވުނު ތައުލީމާއި ޘަގާފަތާއި ސައިންސާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
  • 2000 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގެ ރަށުކޯޓް ހިންގާނޭ ޢީމާރާތް ހުޅުވުން. ހުޅުވައިދެއްވީ އޭރުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒާހިރު.

އުފަންވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31