Jump to content

ފެބްރުއަރީ 24

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފެބްރުއަރީ 24 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 55ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1937 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިހުޒަމާނުއްސުރެ ރައްޔިތުން އަތުން ނެގެމުން އައި ވާރު ކަނޑާލެއްވުން
  • 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލް ބ.އޭދަފުށީގައި ހުޅުވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރުން ގުރުއާން ހިތުދަސް މީހުންނަށް ދެމުން އައި މުސާރަ 15 ރުފިޔާ އިން 50 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އަސާސީ ތައުލީމްގެ މަޝްރޫޢު އަމަލީގޮތުން ފައްޓަވައި ދެއްވުން. އެގޮތުން 15 މީހުންގެ ކްލާހަކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކިޔަވައިދެއްވި އެވެ.

އުފަންވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31