Jump to content

މާރޗް 19

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މާރޗް 19 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 78 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 79 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 2012 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މާޗް 1 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހުޅުވަން އޭޖެންޑާ ކުރި ޖަލްސާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުން ބޭރު ހައިޖަނު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުބޭއްވުމުން އަލުން ޖަލްސާ ބޭއްވި. މިއަދުވެސް އެމް ޑީ ޕީ ގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި. ނަމަވެސް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ދަތިތަކާ އެކުވެސް ވަނި ރިޔާސީ ބަޔަން އިއްވާފަ.
  • 1931 -ދިވެހިރާއްޖެ:- އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ތިންވަނަ) ސިރީކުލަ ސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ ހިރިޔާ ފާތުރާ ދަށަށް ދައުލަތުގެ ބޮޑުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ޙާޟިރުކުރައްވައި، އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް މިރާއްޖޭގެ މުސްކުޅި އާދަތަކުގެ ތެރެއިން މިޒަމާނަށް ކަމުދާން ހުރި ގޮތްތައް ލައިގެން މިދައުލަތަށް މިހިނދަށް ލިބެންހުރި ފައިސާއެއްގެ މައްޗަށް ވިސްނާ، ރައްޔިތުންނަށް ލުއިކުރެވެން ހުރިވަރަކަށް ލުއިކޮށް ގާނޫނު އަސާސީއެއް އުފެއްދެވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31