ސެޕްޓެމްބަރު 1

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސެޕްޓެމްބަރު 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 244 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 245 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ ސަރަހައްދީ ކޮމިޓީގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން. މިޖަލްސާ އޮތީ އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގެ ހޯލްގައެވެ. ހުޅުއްވައިދެއްވީ މައުމޫން ޢަބުދުލްގައްޔޫމް އެވެ.
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ޞިއްޙަތު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކުލަވާލި ޗާޓަރުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހެލްތު ފޯރ އޯލް މެޑަލް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބުދުލް ގައްޔޫމް އަށް ލިބިވަޑައިގަތުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހެލްތު ފޮރ އޯލް މެޑެލް ހެލްތު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މުސްތަފާ ހުސައިން ލިބުން
  • 1990 - ތުރުކީގެ ކޮމިއުނިސްޓް ލޭބަރ ޕާޓީގެ ގޮތްޕެއްކަމަށްވާ ލެނިސްޓް އުފެދުން
  • 1991 - އުޒުބެކިސްތާން ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން އިން ވަކިވެ މިނިވަންކަން އިއުލާންކުރުން
  • 1992 - ސޮލޮވޭކިއާ:- ސޮލޮވޭކިއާގެ ގާނޫނު އަސާސީ ތަޞްދީގުކުރުން
  • 2004 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު) ގައި ހުންނަ ފ.އަތޮޅު ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގެ ނަން ފ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުން
  • 2005 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގައި ބަގީޗާ ފާމަސީ ނަމުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުން
  • 2006 - ލަކްޒަމްބާރގް :- ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކެއް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަންފެށި ފުރަތަމަ ގައުމަށްވުން

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31