Jump to content

ޖޫން 9

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖޫން 9 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 160 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 161 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޖޫން 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަހަރުގައި ބާކީ އޮންނާނީ 205 ދުވަހެވެ.


ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 68 - ރޯމަނުންގެ ރަސްގެފާނު ނީރޯ އަމިއްލަ އަށްމަރުވި.
 • 1534އެސްޓީ ލުއިސް ކޯރު ޔޫރަޕް މީހެއްކަމަށްވާ ޖެކޫސް ކާރޓިއަރ ހޯދި.
 • 1650 - ހާވަޑް އިދާރީ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ދެބައިގެ ތެރެއިން ހާވަރޑް ކޯޕަރޭޝަން އުފެދުނު.
 • 1772ރޯޑް އައިލޭންޑް ގައި އިގިރޭސި އުޅަނދެއްކަމަށްވާ ގަސްޕީ އަދަނއިގެން ދިޔަ.
 • 1790 - އެމެރިކާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮޕީރައިޓް ކުރެވުނު ފޮތަކަށް ޖޯން ބެރީ ނެރެފައިވާ ފިލަޑެލްފިޔާ ސްޕެލިންގ ބުކް ވެގެންދިޔަ.
 • 1815ވިއެނާ ކޮންގްރެސް ނިމުން.
 • 1863އެމެރިކާގެ ފިނި ހަގުރާމަ : ބްރޭންޑީ ސްޓޭޝަންގެ ހަގުރާމަ ވާޖީނިއާގައި ފެށުން.
 • 1915 - އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ވިލިއަމް ޖެނިންގްސް ބްރިއަން އިސްތިއުފާ ދެއްވި.
 • 1922ޔޭލް ޔުނިވަސިޓީ ގައިވާ ހާރކްނަސް ހަދާނީ ރަގަބީލު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖެއްސި.
 • 1923ބަލްގޭރިޔާ ސަރުކާރު ވައްޓާލައި އަސްކަރީން ވެރިކަމަށް އެރި.
 • 1930 - ޗިކާގޯ ޓްރިބިއުން މަޖައްލާގެ ރިޕޯޓަރު ޖޭކް ލިންގްލް އިލިނޮއިސް ގެ މަރުކަޒީ ރޭލު ސްޓޭޝަން ގައި މަރާލި.
 • 1934 – ކާޓޫނު ޝަޚްޞިއްޔަތު ޑޮނާލްޑް ޑަކް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދި ވައިސް ލިޓްލް ހެން ކާޓޫން ފިލްމުން ފެނިގެންދިޔަ.
 • 1944ދެވަނަ ބޮޑު ހަގުރާމަ : ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނުން އީސްޓް ކެރާލިއާ އަށް އަރައިގަތުން.
 • 1946 - ތައިލޭންޑް ގެ ރަސްކަމަށް ބުމިބޯލް އަދުލްޔަދޭޖް އިސްވެ ވަޑައިގަތުން.
 • 1953ފްލިންޓް- ވޯރސެސްޓަރ ގެ ނަންދީފައިވާ ޓޯނޭޑޯތައް އެމެރިކާގެ މާސަޗޫސެޓްސް އަށް އަރައި 94 މީހުން މަރުވެފައިވޭ.
 • 1957 - ދުނިޔޭގެ 12 ވަަނަ އަށް އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ބްރޯޑް ޕީކް ގެ އެންމެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެރުން.
 • 1959 - ބެލިސްޓިކް މިސައިލްސް އުފުލި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިންގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސްއެސް ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން ގެ ނަންދީފައިވާ ސަބްމެރިން އިފްތިތާޙް ކުރެވުން.
 • 1967 - ހަދުވަހުގެ ހަގުރާމައިގައި އިސްރާއީލުން ސޫރިޔާގެ ގޯލާންގެ އުސްބިންތައް ހިފުން.
 • 1968 - އެމެރިކާގެ ރައީސް ލިންޑަން ބީ ޖޯންސަން އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރ ރޮބަރޓް އެފް ކެނެޑީ މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ގައުމީ ހިތާމައިގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި މިދުވަސް ހަމަޖެއްސި.
 • 1983 - އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ޢާންމު އިންތިޚާބު ދެވަނަ ފަހަރަށް މާގްރެޓް ތެޗަރ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި.
 • 1985ތޯމަސް ސައުތަރލޭންޑް ލުބުނާން ގައި ކިޑްނެޕްކުރުން.
 • 1999ކޮސޯވޯ ހަގުރާމަ : ފެޑެރަލް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޔޫގޮސްލާވިޔާ އަދި ނޯރތު އެޓްލާންޓިކް ޓްރީޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން އާއި ދެމެދު ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރުން
 • 2007 - މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި، އެމީހުން ތިބި ޔުނިޓްތައް ސިފައިންނާއި، ފުލުހުން އަދި ޑިޕާޓް މަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީގެ މުއައްޒަފުން ގުޅިގެން، ނޫސްވެރިން ބައިތިއްބައިގެން ޗެކްކުރި. މިގޮތުން ޗެކްކުރެވުނީ އޭގެ ދެތިން ދުވަސްކުރިން ޖަލުގައި ހިގި ހާދިސާ ތަކަށްފަހު ކުށްވެރިން ތޫނު ހަތިޔާރު ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން.

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31