Jump to content

އޮކްޓޫބަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އޮކްޓޫބަރު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ދިހަވަނަ މަހެވެ.

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: