Jump to content

ނޮވެމްބަރު 12

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ނޮވެމްބަރު 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 316 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 317 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1963ދިވެހިރާއްޖެ : ދިވެހިރާއްޖެ ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ވިއެވެ. މިކަމުގެ މަސައްކަތް އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.
  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ : ރާއްޖޭގައި ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން މާލޭ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރުން
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގަވަރމެންޓް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ރައީސް އޮފީހުގެ ދަށަށް ގެންނެވުން

އުފަންވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31