Jump to content

މާރޗް 5

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މާރޗް 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 64ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 65 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1931 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މިސްޓަރ ބީއެޗް ބޯޑިލޯން އެޗްއެމް އެސް އެންޓަރ ޕްރައިސް ކިޔާ މަނަވަރުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ އެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނު އަސާސީއެއް ހެއްދެވުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް މާލެ ވަޑައިގަތުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހއ. ދިއްދޫ މަދަރުސަތުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު އަކީ ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވާ މަދަރުސާއެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހއ. ކެލާ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް އަށް ސަރުކާރުން އެހިދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31