Jump to content

އޮކްޓޫބަރު 22

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އޮކްޓޫބަރު 22 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 295 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 296 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1961 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދަންބެރުޖެހުން، ހުކުރު ދުވަހު 9 ޖަހާއިރު 7 ފިޔަވަޅު ބެރު ޖެހުން، ހުކުރުވިލޭރޭ ފަތިހު ތާޅަފިއްޔާ ދިއުން، ރޯދަ މަހު ނައްކާރަ ޖެހުން ހުއްޓާލުން
  • 1973ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ހޮވުމަށް ނެގި އާންމު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން. އިބްރާހީމް ނާޞިރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަ ފެންނަކަމަށް 76.54 އިންސައްތަ މީހުންގެ ވޯޓް ލިބުނު

Dsddcssffcssfcssdddczdlmjbgfg,mmoijfryhytdcvndxcghyjjoojhfthdyfbhhffgxdyegfygjyxjgfdjyfdhgffdrdvyevdedxvyrrcgcfhtdtxjvfutdxhfdctfcfxhtccdfdytdshtrutvgxjgf x fg bxgfxhgfx

އުފަންވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31