ޖުލައި

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ޖުލައި މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ހަތްވަނަ މަހެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]