Jump to content

ޖޫން 29

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖޫން 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 180 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 181 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1999 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ކޯޓް ހިންގާނެ ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުވައިދެއްވުން. މިތާގެ ބިންގާ އަޅުވާދެއްވީ އޭރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޢަބުދުﷲ.
  • 2010 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކެބިނެޓްގެ ހުރިހައި ވަޒީރުން އެކީގައި އިސްތިއުފާ ދިނުން. ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ދިނީ އެބޭފުޅުންްގެ ވުޒަރާތަކުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނެ.

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31