Jump to content

2008

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

2008 ވަނަ އަހަރު އަކީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ 08 ވަނަ އަހަރެވެ.

11 ނޮވެމްބަރު -ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވިއެވެ.

އުފަންވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަވަހާރަވި ބޭފުޅުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]