Jump to content

ނޮވެމްބަރު 3

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ނޮވެމްބަރު 3 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 307 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 308 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1959 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ވ.ދިއްގަރު އަދި ވ. މަޑުއްވަރި މ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން
  • 1988 - ދިވެހިރާއްޖެ: އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް އަރައި މާލޭގެ އަމަން އަމާންކަން ނަގާލުން. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވެނީ މިދުވަހުގެ ލިބުނު ނަޞްރުގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުން.

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31