Jump to content

ޖުލައި 1

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖުލައި 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 182 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 183 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޖުލައި އެވެ ވެސް އެ ޔ ޓީމު ޓީމަށް ކުޅުނު އޮތީ ވަނީ އެންމެ ކޮން ފަހުން އޭނާ ވަނީ މި އަހަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ވެސް އެންމެ ވަނީ ވަރަށް އެ މި ދެ ދެ ވަނަ އަހަރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަނީ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭސް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ ވަނީ އެ އެ ވަރަށް ދެ ބޮޑަށް އޭނާގެ ގިނަ މައްޗަށް ހިތަށް އަރައެވެ އަރާ އެރި އުޅުނު އަންހެނަކު ބޭނުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ މަންމަ އާއި އަށް ވަނަ ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުވަސް ރުފިޔާ އާއި ގާތް ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން އަދި މި އެންމެ މި އެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް

އުފަންވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31