Jump to content

މެއި 1

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މެއި 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 121 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 122 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1964 - ދިވެހިރާއްޖެ: މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. މިއީ ކުރިން އިގިރޭސިން ހަދާފައިވާ މެޓަލް ރަންވޭގެ ބަދަލުގައި ހެދުނު އާ ރަންވޭ ހަދަން ފެށުނު ދުވަސް
  • 1969ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރު މުއައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ގަމީހާއި ފަޓްލޫން، އަންހެނުންނަށް ޕާކިސްތާން ހެދުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31