Jump to content

މާރޗް 1

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މާރޗް 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 60ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 61 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މިދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިގިރޭސިންނާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އައްޑޫ އާއި ބެހޭ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިނުކުރުމަށް ފާސްވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރުން އެހީދެއްވި ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއް ނ.މަނަދޫގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހދ. ކޮމިއުނިޓީ ސުކޫލް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލް ގައްޔޫމް ހުޅުވައިދެއްވުން
  • 2012 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާ މެންބަރުންނާއި އާއްމުންގެ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވޭގޮތް ނުވެ ކެންސަލް ކުރެވުނު.

އުފަންވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރުވި މީހުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31