Jump to content

ނެރު:ތާރީޚް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ތާރީހު ނެރަށް މަރުހަބާ! މިނެރުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މި މައުޟޫއާ ބެހޭ ތަފާތު މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. މި ނެރު ފުންކޮށް ދެއްވުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީ މިވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުމެވެ.


ދުނިޔޭގައިވާ ގަދީމީ 7 އަޖައިބު


ދުނިޔޭގައިވާ މިޒަމާނުގެ 7 އަޖައިބު


ދުނިޔޭގައިވާ ގުދުރަތީ 7 އަޖައިބު

ފެނުގެ ތެރޭގައިވާ 7 ޢަޖައިބު

އެހެނިހެން ބައެއް އަޖައިބުތައް

ހަދާންނެތިފައިވާ ގުދުރަތީ 7 ޢަޖައިބު


ހަދާންނެތިފައިވާ މިޒަމާނުގެ 7 ޢަޖައިބު