ނެރު:ޓެކްނޮލޮޖީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ނެރު:Technology އިން)

ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބެހޭ ނެރަށް މަރުހަބާ! މިނެރުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. މި ނެރު ފުންކޮށް ދެއްވުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީ މިވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުމެވެ.