Jump to content

ނެރު:ފަލްސަފާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ނެރު:Philosophy އިން)
ފަލްސަފާގެ ނެރު
ފަލްސަފާ އަކީ ބުއްދިވެރިކަމުގެ ޢިލްމު.ކަމެއްގެ ބޭނުން، ޢާންމު ވިސްނުމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވިސްނައިދީފައިވާ ވިސްނައިދިނުން.ބައެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަގޮތް.ކަންކަމާމެދު ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް ދައްކައިފައިވާ ހަމަ.