Jump to content

ނެރު:ޙަޔާތުނާމާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ނެރު:Biography އިން)
ޙަޔާތުނާމާގެ ނެރު
ފަންވަތް:Biography/Intro


ހޮވާލެވިފައިވާ ޙަޔާތުނާމާ
ޙަޔާތު ނާމާ އަކީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ނުވަތަ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަޔާންކޮށް މަޒުމޫނެއްގެ ސިފައިގައި ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ލިޔާލިޔުމެކެވެ. އިގިރޭސި ބަހުގައި ޙަޔާތު ނާމާ އަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަޔޯގްރަފީ މިބަސް ނެގިފައިވަނީ ގްރީކް ބަހުންނެވެ. ބަޔޯ މިލަފުޒުގެ މާނަ އަކީ ދިރިއުޅުން ނުވަތަ ޙަޔާތް އެވެ. ގްރަފީ މިބަހުގެ މާނައަކީ ލިޔުން މިއެވެ. އެހެން ކަމުން ބަޔޯގްރަފީ އަކީ މީހެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަ ލިޔުމެކެވެ. (އަދި އިތުރަށް...)


ހޮވާލެވިފައިވާ މަންޒަރު
ޙަޔާތު ނާމާ އަކީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ނުވަތަ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަޔާންކޮށް މަޒުމޫނެއްގެ ސިފައިގައި ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ލިޔާލިޔުމެކެވެ. އިގިރޭސި ބަހުގައި ޙަޔާތު ނާމާ އަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަޔޯގްރަފީ މިބަސް ނެގިފައިވަނީ ގްރީކް ބަހުންނެވެ. ބަޔޯ މިލަފުޒުގެ މާނަ އަކީ ދިރިއުޅުން ނުވަތަ ޙަޔާތް އެވެ. ގްރަފީ މިބަހުގެ މާނައަކީ ލިޔުން މިއެވެ. އެހެން ކަމުން ބަޔޯގްރަފީ އަކީ މީހެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަ ލިޔުމެކެވެ. (އަދި އިތުރަށް...)


ދެނެވަޑައިގަންނަމުތޯ؟
ޙަޔާތު ނާމާ އަކީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ނުވަތަ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަޔާންކޮށް މަޒުމޫނެއްގެ ސިފައިގައި ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ލިޔާލިޔުމެކެވެ. އިގިރޭސި ބަހުގައި ޙަޔާތު ނާމާ އަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަޔޯގްރަފީ މިބަސް ނެގިފައިވަނީ ގްރީކް ބަހުންނެވެ. ބަޔޯ މިލަފުޒުގެ މާނަ އަކީ ދިރިއުޅުން ނުވަތަ ޙަޔާތް އެވެ. ގްރަފީ މިބަހުގެ މާނައަކީ ލިޔުން މިއެވެ. އެހެން ކަމުން ބަޔޯގްރަފީ އަކީ މީހެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަ ލިޔުމެކެވެ. (އަދި އިތުރަށް...)


ޙަޔާތުނާމާ ނެރަށް މަރުހަބާ! މިނެރުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މި މައުޟޫއާ ބެހޭ ތަފާތު މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. މި ނެރު ފުންކޮށް ދެއްވުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީ މިވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުމެވެ.