މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Khazaanaa/Archives/2006

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

Thanks for your contributions[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Yes! every article which is published can be viewed later.

Feel free to ask me any questions on my talk page

Thanks!

--Glacious 10:09, 27 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

ކުރޫފް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Could you please write a stub on Mahl language on my user talk - just a few sentences based on http://dv.wikipedia.org/wiki/%DE%86%DE%AA%DE%83%DE%AB%DE%8A%DE%B0 or EN wiki? Only 3-5 sentences enough. Please.

PS. Article about Kurów is already on 174 languages. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city hasn't on PL wiki, I can do article about it. (I'm first author of requests) Pietras1988 TALK 11:56, 29 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

ޙަސަން ޙަމީދު ފިނިފެންމާގެ ފ.ނިލަންދޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މަޒުމޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތް ރަނގަޅެވެ. އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި ތަޞްވީރުތައް ހުންނަނީ ކަނާތްފަރާތުގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގއި ތަޞްވީރުތައް ހުންނަންވަނީ ވާތްފަރާތުގައެވެ. ދެން Abdul Azeez Hameed ލިޔުއްވާފައިވާ މޫސާ ޢަލީ، ޢަލީ ޝަމީމް، އަޙްމަދު މޫސާ. މި ތިން މަޒުމޫނު ވެސް މި މަޒުމޫނާ އެއްގޮތް ކޮށްލެއްވުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މި އެކުމާފާނަކީ ޢިލްމީ ގޮތުން މުއްސަނދި އެކުމާފާނަކަށް ހެދިދާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އައްސަރިބަހާއިސާބަސް ރައްދުކުރަމެވެ. Deviathan 07:01, 1 މޭ 2007 (UTC)

Thank You for your contributions[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Thank you very much for your contributions. Hav a good day!!

--Glacious (talk) 09:03, 2 މޭ 2007 (UTC)

Name[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

One way is to Click nan/than badhalukuravvaa in your user page than type a new name (nick name). The other way is to signup in a new user name using your nick name. Tell me to which name you want to change. Ill try to help out. Deviathan 08:57, 3 މޭ 2007 (UTC)

Name[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެހެން ވިކި ތަކަށް ފާލަން އެޅުއްވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިބޭފުޅާ އަކީ ވިކިޕީޑިއާގެ ދިވެހި އެކުމާފާނަށް އެންމެ ގިނައިން އޮއްޓަރުހުރި އާޓިކަލް ލިޔުއްވާ ފަރާތްކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ނެތެވެ. މިއީ އެހެން މެންބަރުންނަށް ކުރެވޭ ބޭއިންޞާފެއް ނޫނެވެ. ވީއިރު ތިބޭފުޅާ ލިޔުއްވާ މަޒުމޫނުތައް އެހެން ބަސްބަހުން ހުރި ވިކިޕީޑިއާ ތަކުގައިވާނަމަ އެއަށް ފާލަން އެޅުއްވުމުން (ލިންކް ކުރެއްވުމުން) އެ ބަސްބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައި ހުރި އެއްޗަކާ، ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވިފައި ހުރި އެއްޗަކާ ހުރި ތަފާތު ކިޔުންތެރިންނަށް ވަޒަން ކުރަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ލިންކް ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ހައްދަވާނެ ގޮތުގެ މިސާލެއް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާނަމެވެ. ތިބޭފުޅާ ލިޔުއްވާ މަޒުމޫނުގެ ތިރީގައި ފަތި ބްރެކެޓް ތެރޭގައި މިސާލަކަށް :[[en:Panama Canal]] މި ގޮތަށް ލިޔުއްވުމުން އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައިވާ ޕެނަމާ ކެނަލް މަޒުމޫނަށް ލިންކް ކުރެވުނީއެވެ.

ޢަރަބި ބަހަށް ނަމަ :[[ar:قناة بنما]] މި ގޮތަށް ފަތި ބްރެކެޓް ތެރޭގައި ލިޔުއްވާފައި ސޭވް ކުރައްވާނީއެވެ. މިހާރު ކަނާތް ފަރާތުން އެހެން ބަސްބަހުން މިހެން ލިޔެވިފައިވާ ބައިގެ ތިރިން އެ ފާލަންތައް ފެނި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާއަށް އަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމައެއް! Deviathan 09:13, 3 މޭ 2007 (UTC)

އަދި އެއްގޮތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

my preferences އަށް ވަޑައިގެން ލަޤަބު/ކުއްނިއްޔާ އެތާގައިވާ ނަން ބަދަލު ކުރައްވާފައި ސޭވް ކުރައްވާށެވެ. Deviathan 09:31, 3 މޭ 2007 (UTC)

Name Change[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

You need to ask a bureaucrat to change your user name for u. The easiest way you can do this is by going to this link. Follow the instructions and a bureaucrat will take care of it for u! Cheers!!

  • For a list of Current Bureaucrats check out this link
  • For a list of Current Admins check out this link

--Glacious 12:29, 3 މޭ 2007 (UTC)


Hello! i will change your name for u. but after i change, you cannot use the name Abdul Azeez Hameed to special:Userlogin. You have to use your new name. please tell me the new name you want. By the way the password will be the same old password. Confirm it me on my user talk page.

by the way please note that to sign your name using the (~~~~) on other user's talk page so that others will know that it was u.

Ask me if if u need more

Cheers!! --Glacious 17:12, 3 މޭ 2007 (UTC)

What user name[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

You have mentioned two user name Azham and Holhuashi, so what is the user name you prefer. Reply in Glacious talk page! And when he changes you will not be able to login with Abdul Azeez Hameed user name. so you have to try with the new user name but with old password. when you write comments on talk page after finishing and before save please type (hatharu hungaanudhooni)using the key left of number 1's key in keyboard. i mean ~~~~ like this without bracket than it will automatically create a signature of you when you save. Deviathan 06:09, 4 މޭ 2007 (UTC)

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އައު އުސްމިނަކަށް ގެންދިއުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައި ޞަފްޙާގެ ތިރީ ބައިގާ ވާ ކޮމްޕްލީޓް ލިސްޓް އަށް ކްލިކް ކުރައްވައިގެން ބެއްލެވުމުން ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ މިހާރު އޮތް ހިސާބު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެނީ އެބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ގިނަމީހުން ތިބި ބައެއް ބަސްކަމުގައިވާ މިސަރަޙައްދުގެ ގުޖުރާތީ، ސިންހަޅަ ފަދަ ބަސްބަހަށް ވުރެ ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ މަޒުމޫނުތަކުގެ ޢަދަދު ގިނަކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސަރަޙައްދުގެ ބޮދެތި ބަސްތަކާ ވާދަކުރެވިދާނެ ކަމެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް އަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމައެއް! Deviathan 08:13, 4 މޭ 2007 (UTC)

User name change request[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

You will not be able to use your current user name Abdul Azeez Hameed. You will be have to use Holhuashi as your user from tomorrow onwards. Cheers!!

If u need further information please dont hesitate to ask me.

--Glacious 12:32, 4 މޭ 2007 (UTC)

User name Holhuashi is already in use[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Your request could not be processed. User name holhuashi already exists!

Please tell another name!!

--Glacious 07:57, 5 މޭ 2007 (UTC)

To see the existing user list please click here. Please suggest another name in Glacious talk page. Deviathan 05:11, 6 މޭ 2007 (UTC)

Your request[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Glacious will change your user name to Khazaanaa. And to become an admin/sysop you have to request in Request for Adminship page. And members will vote, after that you will be made an admin, I will support your adminship in voting. Deviathan 02:33, 7 މޭ 2007 (UTC)

Adminiship[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ވުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. Deviathan 02:50, 7 މޭ 2007 (UTC)

done[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Yes check.svg Done Your request has been processed. Your new user name is Khazaanaa

--Glacious 08:29, 7 މޭ 2007 (UTC)

އެހީއަކަށް އެދި!![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިޞްރު މިނަމުގައި މަޒުމޫނެއް ފަށާފައި އެބައޮތެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި en:Egypt މި މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. Deviathan 05:03, 8 މޭ 2007 (UTC)

I believe your contributions a very valuable. And when you write in talk page please sign using ~~~~. Thanx for your Help. Deviathan 12:52, 8 މޭ 2007 (UTC)

ބައްކާ މިނަމުގައި މަޒުމޫނެއް ފަށާފައި އެބައޮތެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނު އޮތީ en:Bakkah މިނަމުގައެވެ. Deviathan 13:11, 8 މޭ 2007 (UTC)

އާންމު ހޮޅުއަށި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަނާތް ފަރާތުގައި ސަމުގާ އިން މިޞްރާބު ކުރެވިފައިވާ ފާލަން ތަކުގެ ތެރޭގައި ވާ އާންމު ހޮޅުއައްޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. Deviathan 10:08, 9 މޭ 2007 (UTC)

bakkah[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Thank you for your contribution on bakkah, i think it is good. Deviathan 03:01, 13 މޭ 2007 (UTC)

Please Check out this article[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hey! thanks for ur contributions. I'd like you to check this article Manadhoo (Noonu Atoll) and please wikify the article. As u might have noticed, I have created the right template and sorted the images. Please spend a few minutes on the article. I really dont have enough time now.

Cheers!!

--Glacious 17:06, 16 މޭ 2007 (UTC)

RE: Srilanka[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Ur welcome, anytimes. Still tryin on it. U know, but the article is kinda big and my browers kinda slow....

Thanks!!

--Glacious 14:02, 17 މޭ 2007 (UTC)

Article bhutan[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hi there, I have checked the article Bhutan and noticed that the article was great. And as u hav asked i have kinda wikified it. So please have a look and see whether its wat u expected....

Cheers!!

--Glacious 13:11, 18 މޭ 2007 (UTC)


Ending of May, Beginning of June[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Congrats to All our hard-working Contributors!! We have about 700 articles in our wikipedia. Now We need to complete it.

by the way, May is about to end and June is about to start. And its time for a change in the main page. So we need to have a good article for the month's selection. Please feel free to choose a great article. So that me, Deviathan and Other users will have a look and take a decision. Leave your message about the article in Main Page's talk page ([1] HERE!).

Also if u need any help, dont hesitate to ask.

Cheers!!

--Glacious 13:13, 24 މޭ 2007 (UTC)

ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުތަކަށް ތާއީދު ކުރަމެވެ.[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • Khazaanaa ހުށަހެޅުއްވި އެއްމެހާ ޚިޔާލަށް ތާއީދު ކުރަމެވެ.
  • އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ Khazaanaa ވެސް އިދާރީ މެންބަރުކަން ހޯއްދެވުމެވެ. މި ކަމުގައި Glacious ގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.
  • ޢާއްމު ހޮޅުއަށީގައި އެ ޚިޔާލުތައް މިހާރު ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

Deviathan 09:11, 30 މެއި 2007 (UTC)


ޚިޔާލު ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ތިޔަ ދެއްވި ޚިޔާލުތަކަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަކެކެވެ.

ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ގެންގުޅޭ އުސޫލު ހާމަކޮށްލާނަމެވެ. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި ޞަފްހާ އެއް ތަރުޖަމާ ކުރަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑުގައި ލިޔެގެން ނެވެ. ވަކިވަރަކަށް މަޒުމޫނު ތަރުޖަމާ ކޮށް ނިމުމުން ދެން އަޕްލޯޑް ކޮށްލަނީ އެވެ.

ދެން ނެރުތައް ނިންމުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލާނަމެވެ. ވަގުތު ލިބޭ ވަރަކުން އަޅުގަނޑު ދަނީ އެކަން ނިންމަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގޭގައި އިންޓަރނެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނެޓަށް ވަންނައިރު ކުރަން ޖެހޭ އެހެން ކަންތައް ހުންނާތީވެ ނެރުގެ ބައިތަކަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލު ކުރަމެވެ.

ތިޔަ ދެންނެވި ޚިޔާލް ތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި އެގޮތް ހިފެހެއްޓޭ ތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.

--Glacious 16:04, 30 މެއި 2007 (UTC)

About the list of presidents and G.Washington[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hei... Please check Washington article. And also hav a look at the list of the US presidents i made....

Any probs with the spelling, just go to this link and feel free to make any change....

Cheers!!

--Glacious 10:09, 1 ޖޫން 2007 (UTC)

މަޒުމޫނުގެ ދިގުމިނަކީ...![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބައެއް ފަހަރު އެއް ފޮޅުވަތް ލިޔެފައި ސޭވް ކުރުމުން ވެސް މަޒުމޫނެއްކަމަށް މީޓަރުން ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް މިސާލަކަށް އެއް ފަންވަތެއް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ތަކުގައި އެއް ފޮޅުވަތް ލިޔެގެން މަޒުމޫނެއް ކަމަށް ނުދައްކައެވެ. މި ދެންނެވީ މިސާލަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ މަޒުމޫނުގައި ވެސް ފަންވަތެއް އެބަ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. 43 މަޒުމޫނުގައި ވެސް ހަމަ އެ ފަންވަތެވެ. ވީމާ، މަޒުމޫނު ތަންކޮޅެއް ދިގުވުމުން ނޫނީ މަޒުމޫނެއް ކަމަށް މީޓަރުން ނުދައްކަނީއެވެ. ފަހުން ތަންކޮޅެއް އިތުރު ކޮށްފައި ސޭވް ކުރުމުން ކައުންޓު ކުރެވޭތަން އާދެއެވެ! އަދި ބައެއް ފަހަރު މި ގޮތާ ޚިލާފަށް ވެސް މިކަން ދިމާވެއެވެ. Deviathan 02:40, 4 ޖޫން 2007 (UTC)

މި މަޒުމޫނުތައް މުއްސަނދި ކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނޯޓު:- ޤައުމުތަކާ ބެހޭ މަޒުމޫނު ފަށާއިރު އަޅުގަނޑު އިސްކަން މިދެނީ އާބާދީގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށެވެ. މި ގޮތުން އެއްމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމުތަކުން ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ދަނީއެވެ. އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު ބައްލަވާ!

Deviathan 05:24, 4 ޖޫން 2007 (UTC)

އިމްތިޙާނުގައި ކާމިޔާބީއަށް އެދެން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިމްތިޙާނުގައި ކާމިޔާބީއަށް އެދެމެވެ. ތިޔައީ އެއްމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.

Deviathan 07:36, 5 ޖޫން 2007 (UTC)

އަހަރުގެ ދުވަސްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިޔަ ދިން ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ! ޝުކުރިއްޔާ!

Deviathan 09:43, 8 ޖޫން 2007 (UTC)

please check out this[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The article you've started, 24!! If completed, it'd be a great article. Thanks!!

--Glacious 20:16, 10 ޖޫން 2007 (UTC)


RE: އެހީ އަކަށް އެދި!![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I will check it out on that as soon as i get through with the little problem we have faced. we now have an extra Admin, Dont kno how he got adminship. :| So, as soon as the matter is settled, I'l help you!! Cheers.

Check this link


--Glacious 16:24, 8 ޖޫން 2007 (UTC)

އެހީއަކަށް އެދި....

އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިން ވެސް ވިކިޕީޑިއާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ހަދާނެއްވޭ! ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ ހޮޅުއަށި އެނަމުގައި 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2006 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އައިޕީ އެޑްރެސް އެގިދާނެތޯ! އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އައިޕީ އެޑްރެސް އާއި އެއް އެޑްރެހެއްނަމަ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ކުރިން ކުރެވިފައި އިން ނަންކަމަށްވެދާނެ! އެހެންވެ އެގޮތް ސާފު ކޮށްލެވިދާނެތޯ؟ Khazaanaa 15:09, 8 ޖޫން 2007 (UTC)


ތިޔަ އެދިވަޑައިގަތް ގޮތަށް އައި.ޕީ އެޑްރެސް ބެލޭނެ ގޮތެއް އިންތޯ އަޅުގަނޑު ވިކިމީޑިޔާގެ ސްޓިވަރޑް އަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބެލީމެވެ. މި ލިންކް އިން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ވާހަކަ އަށް އެބޭފުޅާ ދެއްވި ޖަވާބު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

Below is the same conversation you may see from the link above! Just incase if the conversation is archived, the link might be broken!


One of our users, namely Khazaanaa on Dhivehi Wiki posts on my user talk page, saying that he remembers registering himself on the same wiki previously. He assumes that on 22nd September 2006 he registered himself as Holhuashi. What he would like to know is whether a Check User could clarify the IP address this User Holhuashi has registered. If it is possible i would like to ask some one to check it.

Thanking You!!

--Glacious 10:25, 10 June 2007 (UTC)


X mark.svg Is not possible to retrieve CU info from a date long in the past. drini [es:] [commons:] 20:32, 10 June 2007 (UTC)

ދިވެހި ޞަފްހާތައް ހޯދަން އުނދަގޫވާ ސަބަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބައެއް އާރޓިކަލް ތަކަށް ސާޗް ކޮށްގެން ދިވެހި ޞަފްހާތައް ހޯދަން އުނދަގޫވާ ސަބަބަކީ އެކި ހާލަތްތަކުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އިމްލާ ކުރެވޭތީ ކަމަށް ލަފާ ކުރަމެވެ.

މިސާލަކަށް: އިންޑިއާ އެއްބޭފުޅަކު ލިޔުއްވާ އިރު އަނެއްބޭފުޅަކު ލިޔުއްވަނީ އިންޑިޔާ އެވެ. ވީމާ ސާޗް ކުރާ އިރު ލިޔަންވާގޮތް ކަނޑަ އަޅަން ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ. މަކަމަށް އޮތް ހައްލެއް ކަމަށް ފެންނަނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ބޭނުން ކުރާ ސްޕެލިންގ ބޭނުންކޮށްގެން ޞަފްހާ އެއް ކްރިއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ދެން ދިވެހިނަމަށް ރީޑައިރެކްޓް ކުރުމެވެ. އޭރުން ލެޓިން އަކުރުން ސާޗުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުން ބޭނުން ކުރަންވާ ސްޕެލިންގ އާއި މެދު އޮޅުން އެރުން ކުޑަވާނެއެވެ. މިކަމުގައި ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ؟

--Glacious 06:50, 19 ޖޫން 2007 (UTC)

Confirmation of New activated CustomEditButtons[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Custom Edit buttons are buttons which are shown on edit pages. Thes buttons includes the Bold button, Italic button, and other buttons.

I have activated some new buttons and they work for me. But when i try without logging in, i can't see this buttons. Please check whether if these buttons do work for you by tryin to edit any page, and reply me as soon as possible. Thanks!!

--Glacious 13:59, 21 ޖޫން 2007 (UTC)

I wonder why they are not working for you. Ok, i'll check it out.

Testt.jpg

please check this image and let me know, if these buttons appear on the edit pages.

Thanks!!

--Glacious 14:22, 21 ޖޫން 2007 (UTC)


I request check it once more and post me the reply! check in both ways, logged in and without logging in!

Thanks!!


sorry for my spelling and gramatical mistakes, as i'm in a hurry. :P --Glacious 15:07, 21 ޖޫން 2007 (UTC)

When u notice that these bittons do appear while logged out and after signing, dont hesitate to report to me. Well, they work perfectly for me now in both ways!!

--Glacious 00:39, 22 ޖޫން 2007 (UTC)


Well..

I have checked it from Internet explorer while logged in and without signing in...

I can see the buttons and they work for me. I wonder why they aren't workin for u.

Checkout one thing... go to my preferences, now i have changed it to (މަގޭ ތަރުޖީހުތައ). And from there, take Editting and see whether Show edit toolbar (JavaScript) is marked.

If u dont understand, this let me know, i'll show you a snapshot.

Cheers!!

--Glacious 11:09, 22 ޖޫން 2007 (UTC)

About the Digestive System[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވިކިޕީޑިޔާގެ ދިވެހި މަޒުމޫނުތައް މުއްސަދިކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި ތިޔަލިއުއްވާ ލިއުއްވުމަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއްކިޔަން--Amnaamir 03:11, 26 ޖޫން 2007 (UTC)

ޢަރަބި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢަރަބި ބަހާ މެދު ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނުން ތިބޭފުޅާގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ފެނުނެވެ. އެ މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ވެފައިވާތަން ދެކެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޭނުމެވެ. އަޅުގަނޑަކީ އަރަބި ބަހަށް ޝައުގުހުރި މީހެކެވެ. ވީމާ، އެ މަޒުމޫނު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެދެމެވެ.

202.1.192.6 05:34, 29 ޖޫން 2007 (UTC)

ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް އާއި ބެހޭގޮތުން.....[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަޒްމޫނު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލާނަމެވެ. ބައިބަޔަށް ކިޔާ އިނގިރޭސި ނަން މިހާރު ލިޔެފައިވާ ގޮތުގެ މަދަލުގައި މިގޮތައް ލުޔުނިއްޔާ ކިހިނެތް ވާނެތޯއެވެ؟

މިހާރު:

އަންހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން(Vagina)


އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި:

އަންހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Vagina) އަކީ ......


You know, by using this code: އަންހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ނުވަތަ ({{en|Vagina}}) އަކީ ......

And the result is: އަންހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Vagina) އަކީ ......


--Glacious 09:26, 30 ޖޫން 2007 (UTC)ކުރީގަ އެގޮތަށް ނެހެދޭނެ. ސަބަބަކީ އެޓެމްޕްލޭޓް އެގޮތަށް ހެދިފައި ނުވާތީވެ. ދެންމެ އަޅުގަނޑު ޓެމްޕްލޭޓް އެގޮތަށް ބަދަލު ކުރީ. އިތުރު އެހީ އެއް ބޭނުން ނަމަ ފަސް ނުޖެހި އެހުން އެދެމެވެ. ތިޔ ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ!!

މަޒްމޫނުގެ ބައިތައް އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްލަންތޯ؟؟

--Glacious 09:33, 30 ޖޫން 2007 (UTC)


ވަގުތު ވީ ވަރަކުން އެދިވަޑައިގަތް ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދޭނަމެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅާ އެމް.އެސް.އެން އީމޭލް އެޑްރެހެއް ވާނަމަ އަޅުގަޑަށް އެޑްރެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އަންގަވާލަ ދެއްވައިފިނަމަ ޝުކުރު ވެރިވާނަމެވެ. މި ޕޭޖްގެ މަތީގައިވާ ތަނުން އީމޭލް ނަންގަވައިގެންވެސް އަޅުގަޑަށް އީމެއިލް ކޮށްގެން ނަމަވެސް އެންގެވިދާނެއެވެ.

އޭރުން ވިކިޕީޑިޔާ ޞަފްހާ އެއްގެ ތާރީހުގައި ތިޔަބޭފުޅާގެ އީމެއިލް ރައްކާ ނުވާނެއެވެ.

--Glacious 09:45, 30 ޖޫން 2007 (UTC)

ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި މަޒުމޫނު ވަރަށް ރަނގަޅު. ވަރަށް ފުރިހަމަ.

-- Deviathan 02:39, 1 ޖުލައި 2007 (UTC)

About the infobox of the organs u told me to create[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Here is the infobox you requested me to create {{reproductive system}} Results in:


if this is not what u expected, just let me know.....

Cheers!!

--Glacious 13:13, 4 ޖުލައި 2007 (UTC)


ފިރިހެނުންގެ ބައި ފަހުން ހަދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ތިޔަބޭފުޅާ އޭތި ހައްދަވާލެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހައްދަވާއިރު މިގޮތަށް ހެއްދެވުން އެދެމެވެ.

މިސާލު: ރަހިމު

ހައްދަވާއިރު އިނގިރޭސިބަހުގެ ފަހަތަށް | މިބައިލައްވާފަ މިގޮތަށް [[Uterus|ރަހިމު]] ހެއްދެވުން ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

--Glacious 13:46, 4 ޖުލައި 2007 (UTC)

ދިވެހިންނާއި ޕީ އެޗް ޑީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ލިޔުން ގެނެސް ދެވިފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިންވަރަކުން މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދޭނަމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމުގައި 'ހަށަނަރަ' ތަރުތީބުން ތަރުތީބު ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. -- Deviathan 02:39, 8 ޖުލައި 2007 (UTC)

ހުސް ނޫނުގެ މައްސަލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުޅަނދިލި މި ޞަފްޙާއަށް ކުރީގައި ނަންދީފައިވާ އިރު ކުނޅަދިލި އަދި ކުޅަދިނލި މިފަދައިން ނަންދެވިފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހި ބަހުގައި ހުސްނޫނު އަންނާނީ ހަތަރު އަކުރެއްގެ ކުރިއަށެވެ. އެއީ ބާ ގޮދަޑި މި ލަފްޡުގައިވާ ހަތަރު އަކުރެވެ. މިސާލު: ބ= އަނބު، ގ= އަނގަ، ދ=ހަނދު، ޑ= ބަނޑު. މިނޫން އަކުރެއްގެ ކުރިއަކަށް ދިވެހި ބަހުގައި ހުސްނޫނެއް ނާންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މަތީގައިވާ ދެ ލަފްޡުގެ އިމްލާ ވެސް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މި ބަހުގެ ރަނގަޅު އިމްލާއަކީ ކުޅަނދިލި މިއެވެ. ހުސްނޫނު އައިސްފައިވަނީ ދ ގެ ކުރިއަށެވެ.

-- Minicoian 03:02, 11 ޖުލައި 2007 (UTC)


Translation[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ސަފްހާ އަށް ވަޑައިގެން ސައިންސްގެ ތައާރަފް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ލިޔަންފަށައިފައިވާ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މަޤްސަދަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ތިޔަބޭފުޅާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ނެރުތަކެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ނިންމުމެވެ. މިކަމުގައި ތިޔަބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ހަދާފައިވާ އަށް ވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެންނަވާށެވެ.

ތިޔަ ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!!


--Glacious 16:33, 16 ޖުލައި 2007 (UTC)

About the name....[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The name is quite great, I accept it, Have u askd Deviathan?

Thank you for your contributions during my absence....

--Glacious 14:20, 25 ޖުލައި 2007 (UTC)

RE: About Adminship[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Well, as followed in most wikipedias we hold a voting session. And u have to gain the approval of the community. As u may knw, only Me, Deviathan and you are the regular contributors. I will nominate u to become an administrator. please keep in touch...

thanks for the contributions....

--Glacious 10:15, 31 ޖުލައި 2007 (UTC)


Seems like u've got one vote to now.

Well... as u may know, we lack in regular contributors... so it depends.

And by the way i've made your nomination much more easy. Just Check out Requests and click the link vote and remember to post your signature.

Cheers and Good luck!!

--Glacious 17:41, 31 ޖުލައި 2007 (UTC)


Well, its not that dificult... Go to the link i've given above or this link, Requests, have a look at it and click the vote button. And replace the text, your signature with --~~~~

--Glacious 09:37, 1 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

Great....

--Glacious 09:49, 1 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

Adminship[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

hello, I am Arubu.

I have seen ur nomination for an Admin in this wiki, but was still surprised that u havent made ur signature on the nomination page. Please make ur signature. Good Luck!!

--Arubu 08:56, 1 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

did u know section, september[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

[[2]]

please find some facts about anything and write it on this page. As i dont have time now i leave it up to u. It is the DID YOU know section. Thanks in Advance.

Cheers!!

--Glacious 14:09, 31 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

ގުރުދާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލެކެވެ. އެހެންކަމުން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނަކީ ގުރުދާ މަޒުމޫނު ކަމަށް ހަދާލަމެވެ. ޝުކުރިއްޔާ


--Glacious 11:22, 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

Końskowola - Poland[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Could you please write a stub http://dv.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola ? Only 3-5 sentences enough. Please.

P.S. If You do that, please put interwiki link into english version. 123owca321 15:26, 13 އޮކްޓޫބަރު 2007 (UTC)

ގްރޯޘް ހޯރމޯން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Well, is it ގްރޯޘް ހޯރމޯން or ގްރޯތް ހޯމޯން؟؟

ގްރޯޘް ހޯރމޯން

ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދުވަސްކޮޅަކަށް ވިކިޕީޑިއާ އާ ދުރުގައި އުޅެން ޖެހުނީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހުރި ގޮތުންނެވެ. ވިކިޕީޑިއާގެ ޖައްވަށް ވަންނަމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ސަލާމަކުން ސަލާމް އަރިސް ކުރަމެވެ. Deviathan 17:37, 11 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

About changing the name from scientific to Ilmy[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Yes, Thats a good idea. Will do it as soon as possible. Right now i'm using a comp which doesn't have the dhivehi settings done on it. Either you can do it yourself by going to this page and changing the specific place from the codes.

--Glacious 14:27, 18 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

އިތުރު ބަދަލެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ތިޔަ ބޭފުޅާ ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވި އިރަށް ވުރެ ވިކިޕީޑިޔާގެ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ ވަނީ ވަރަށް ފުޅާވެ ކުރިއަރާފައެވެ. ތިޔަ ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން އަޅުގަނޑު މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމެވެ.

މަތީގައިވާ ނެވިގޭޝަން ބާ އިން ކުރީގައި ފެންނަ ފަދައިން "ބަހުސް" އެއް ނުފެންނާނެއެވެ. އަދި މިހާރު ފެންނާނީ ބަހުސް ގެ ބަދަލުގައި "ޚީޔާލު ސަފްޙާ" އެވެ. މިގޮތް ކިހިނެތް ތޯއެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު ސަފްހާ އަށް ވަޑައިގެން ކޮންމެ މަޒްމޫނަކަށް ވަދެވަޑައިގެން މަޒްމޫނުގެ ތިރިއަށް [[Category:ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަސްތައް]] އިތުރު ކޮށްލައްވާށެވެ. މިޔަރު އާއިލާގެ މަޒްމޫނުތަކަށް އަހަރެން އެބައި އިތުރު ކޮށްފީމެވެ.

--Glacious 20:01, 29 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)