ޢަރަބި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޢަރަބި العربية
ވާހަކަދައްކާތަން: މެދުއިރުމަތި
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 270 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 4
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: އެފްރޯ-އޭޝިއޭޓިކް
ސާމީ
ހުޅަނގު ސާމީ
މެދުތެރޭ ސާމީ
ޢަރަބި
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ޢަރަބި އަލިފުބާ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: މެދުއިރުމަތީގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 ar
ISO_639-2 ara
ISO_639-3 ara

ޢަރަބި ބަހަކީ ސާމީ ގޮތްޕަށް ނިސްބަތްވާ ބަސް ތަކުންގެ ތެރެއިން ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ ޢަދަދަށް ބަލާއިރު އެންމެ މައި ބަހެވެ. މި ބަސް ފަޞްލުކުރެވިފައިވަނީ މެދުތެރޭ ސާމީ ބަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޢަރަބި ބަހަކީ ޢިބްރާނީ ބަހާއި އާރާމީ ބަހާ ވަރަށް ގުޅުން ހުރި ބަހެކެވެ. ޒަމާނީ ޢަރަބި ބަހަކީ 27 ބަހުރުވަ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ މާ ބަހެކެވެ. ޢަރަބި ބަހުގެ ތަފާތު ބަހުރުވަ ތަކުން ޢަރަބި ދުނިޔޭގައި ވާހަކަ ދައްކާ އުޅެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި ޢަރަބި ފުޞްޙާ ނުވަތަ ސާފު ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދެވެއެވެ.

ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގެ ބަސްބަހުގެ ތެރެއަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ލެޓިން ބަސް ވަދެފައިވާ ފަދައިން އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ބަސްބަހަށް ވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒުތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ވަދެފައެވެ.

އަދަބީ ޢަރަބި އަދި ޒަމާނީ ޢަރަބި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢަރބި ބަހޭ ބުނުމުން އެ ބަހުން އަދަބީ ޢަރަބި ކަމުގައިވާ ފުޞްޙާ އަށް ވެސް އިޝާރާތް ކުރެވެއެވެ.


ޢަރަބި ބަސް އެހެން ބަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ މިންވަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢަރަބި ބަހާއި އިސްލާމް ދީން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢަރަބި ބަހުގެ ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަހުރުވަކާއި އުސްލޫބު ތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަޑުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލިތައް އަކުރުތައް ސިލެބްލް ސްޓްރަކްޗަރ ސްޓްރެސް ބަހުރުވައިގެ ތަފާތުތައް


ޢަރަބި ބަހުގެ ގަވާޢިދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޢަރަބި ބަސް ލިޔުމުގެ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Wikipedia
ޢަރަބި ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ