ވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށި

ވިކިޕީޑިއާ އިން
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ވިކިޕީޑިއާ:އާންމު ހޮޅުއަށި އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ


Dhivehi Wikipedians' notice board


This is a page to function as a notice board for things that are particularly relevant to Dhivehi Wikipedians
You are encouraged to categorize yourself in Category:Dhivehi Wikipedians

މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓު އައު ކުރެއްވުމަށް ޕާރޖުކުރައްވާ!
Shortcut:
A new Main Page is being developed at Wikipedia:Future Main Page in Progress. Your suggestions are needed to improve the new Main Page. If you have any ideas, please add it to the discussion page


ވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށި: ގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް

މިލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ - ނަޒަރު ބަހައްޓަވާ - ޕާރޖުކުރައްވާ

ދިވެހި ވިކިރަދީފު ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުން
- http://dv.wiktionary.org/

މަޒުމޫނު ހިމެނުމަށް

ތިރީގައި މިވާ ލިސްޓު ނެގިފައި ވަނީ
މައްކާ މި މަޒުމޫނުންނެވެ.

އަލުން ބެއްލެވުމަށް


އިތުރު ކުރުމަށް

ޤައުމުތައް

ބަސްތައް

ތަންތަން

ސިޔާސީ

އަތޮޅުތައް

އެހެނިހެން...

ވިކިފައި ކުރުމަށް


ފިހުރިސްތު

ސަމާލުކަމަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ ބަދަލުތައް

RWNBs

GENERAL

BY REGION (A-Z)

 v  d  e 


ތިރީގައި މިވަނީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ކަންތައް ތަކެވެ. މިކަމުގައި ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ޚިޔާލެއް ވާ ނަމަ [[ޚިޔާލު:ވިކިޕީޑިއާ:އާންމު ހޮޅުއަށި|ބަހުސް ސަފްޙާ]] ގައި އެ ޚިޔާލެއް ފާޅު ކުރައްވާށެވެ.

 • ދިވެހި ނަންތަކަށް އިސްކަން ދިނުން.
މިސާލަކަށް. ސިރީ ލަންކާ ގެ ބަދަލުގައި ލިޔަން ޖެހޭނީ އޮޅުދޫކަރަ މިހެންނެވެ.
 • ރަށްރަށުގެ ނަން ލިޔަން ޖެހޭނީ އަތޮޅުގެ ނަމާ އެކުގައެވެ.
މިސާލަކަށް. ނިލަންދޫ މި މަޒުމޫނުގެ ޢުންވާނު އޮންނަން ޖެހޭނީ ނިލަންދޫ (ފ. އަތޮޅު) މިހެންނެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އެއް ނަމެއް ކިޔާ ގިނަ ރަށްރަށް އޮތުމުން ދިމާވާ އަރައިރުން މަދުކުރުމެވެ.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް Khazaanaa ދޭން ބޭނުން ބައެއް ޚިޔާލުތައް

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތައް އެއްގޮތަށް ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން

މިސާލަކަށް ޗައިނާ އަށް ސީނުކަރަ އިންޑިޔާ އަށް ހިންދުސްތާން، އަދި ސްރީލަންކާ އަށް އޮޅުދޫކަރަ ކިޔާކިޔުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން! މާނައަކީ އެއްތަނެއްގައި ސީނުކަރަ އަނެއް ތަނެއްގައި ޗައިނާ މިގޮތަށް ބޭނުން ނުކުރުން، އަދި މިނޫން މިފަދަ ބަސްތައް ވެސް މިއުޞޫލާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން!

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

މިގޮތުން އާބަސްތައް އުފެއްދުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން! ޚާއްޞަކޮށް ބޭސްވެރިކަން، އިންޖިނޭރުކަން، އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު ޢިލްމުތަކުގައި ހުންނަ ޢިލްމީ ބަސްތައް ދިވެހިކޮށް އެބަސްތައް އެއްގޮތަކަށް ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން! މިގޮތަށް ހެދުމުން އާބަސް އުފެދުމަށް މަގުފަހިވާނެ! ސަބަބަކީ ބައެއް ފަހަރު އާބަސް އުފެދިގެން އަންނަނީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެބަހެއް ވަކިގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށް ޢާންމުކުރުމުން ކަމަށްވާތީ

ވަކި ތަރުތީބަކުން ވިކިޕީޑިއާގެ ބައިތައް ތަރުޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

މިސާލަކަށް ގައުމުތަކުގެ ބައި ތަރުޖަމާކޮށް ހަދާއިރު އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދެވިދާނެ! އަދި އެއަށްފަހު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް އަދި ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންތަނަށް އިސްކަންދެވިދާނެ! އަދި މިކަމުގައި ވިކިޕީޑީއާގެ ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ! މާނައަކީ ބަހައިލައިގެން އެކިމެންބަރުން އެކި ގައުމުތައް ތަރުޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުން!

ދިވެހި ވިކި ޕީޑިއާ އަކީ ޢިލްމީ އެކުމާފާނަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން

މިގޮތުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޢިލްމީ ބޮޑެތި މަޒުމޫނުތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވިދާނެ! މިކަމުގައިވެސް ކުރިން ބުނިހެން ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން އިދާރީ މެންބަރުންނަށް ހޯދިދާނެ!

ދިވެހި ޕީޑިއާގެ އިދާރީ މެންބަރުންނާއި މި އެކުމާފާނު ހެދުމުގައި ބައިވެރިވެރިވާ ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވުން

މިގޮތަށް ހެދުމުން ކަންކަމުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ލިބި، ފުރިހަމަ އެކުމާފާނަކަށް މިއެކުމާފާނު ވާނެކަން ކަށަވަރު!

މިހާރު ހަދަން ފަށާފައިވާ ނެރުތަކުގެ ބޭރު ޞަފްޙާތައް ހަދައި އެނެރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

މިސާލަކަށް ޖުޣުރާފީ ނެރު މިހާރު ހެދިފައިވާ ބައި ނިންމައި އިތުރަށް ހަދަން ހުރި އެތެރޭގެ ޞަފްޙާތައް އެކިއެކި މެންބަރުންނާއި ޙަވާލުކުރުން

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމުތަކަށް ކިޔޭ ނަންތައް ހިފަހައްޓާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން

މިސާލަކަށް ދިވެހިން ޢާންމުކޮށް މެލޭޝިޔާ އަށް މިކިޔަނީ މެލޭޝިޔާ މިބުނީ ފަހަތަށް ޔ އަށް ނިމޭގޮތަށް، މެލޭޝިއާ އެއް ނޫން! އެކަމަކު އިގިރޭސި ބަހުގައި އިންނަނީ ފަހަތަށް އ ނިމޭގޮތަށް! ހަމަމިހެން އިންޑޮނޭޝިޔާ، އަދި އޮސްޓަރުލިޔާ ކިޔާ އިރު ވެސް އަދި ކިޔާއިރު ވެސް މިކިޔަނީ ފަހަތަށް ޔ އަންނަ ގޮތަށް! އެހެންވީމާ ބުނަން މިއުޅެނީ މިގޮތަށް ހުރި އެހެން ނަންނަން ވެސް ފަހަތަށް ގެންނަންވީ އ ތޯ ނުވަތަ ޔ ތޯ! އަދި މިއިން ދިވެހި ވިކި ޕީޑިއާ އިން ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ނުވަތަ އުސްލޫބަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިސާލަކަށް މައިކްރޯނީޝިއާ ތޯ ނުވަތަ މައިކްރޯނީޝިޔާ ތޯ؟ ލައުރޭޝިއާ ތޯ ނުވަތަ ލައުރޭޝިޔާތޯ؟... އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލަކީ އިގިރޭސި ބަހުން ލިޔާއިރު އ އަކަށް ނިމެން އިނަސް ދިވެހި ބަހުން ޢާންމު ވެފައި އޮތީ އެފަދަ ތަންތަނަށް ޔގެ އަޑު ގެނެސްގެން ދިވެހިން ކިޔަންކަމަށްވާތީ ޔގެ އަޑު އަންނަހެން ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި ވެސް ބޭނުންކުރުން! މިހެން މިކަން އޮތަސް ކޮންމެ ހެން އ ގެންނަށްޖެހޭހެން ހީވާތަނެއްގައި އ ގެނެވިދާނެ! މިސާލަކަށް އޮސްޓްރިޔާ ގެ ބަދަލު އޮސްޓްރިއާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ! އަދި ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތާއި ބެހޭ ބައެއް މިސާލުތައް ލިޔެލާނަން! އޮސްޓަރުލިއާ - އޮސްޓަރުލިޔާ އިންޑޮނޭޝިއާ-އިންޑޮނޭޝިޔާ މެލޭޝިއާ-މެލޭޝިޔާ ސީރިއާ-ސީރިޔާ ޓެންޒޭނިއާ-ޓެންޒޭނިޔާ ބަލްގޭރިއާ-ބަލްގޭރިޔާ ބޮލީވިއާ-ބޮލީވިޔާ އެހެންވީމާ މިއިން ރަގަޅު ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ފެންނަ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން އަދި މިކަމުގައި ވޯޓެއް ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ބާއްވަން ފެނޭ! އަދި އެއަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުން!

 • ތާއީދު: Khazaanaa ގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރެވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އަހަރެންނަށް ވެސް 'ޔ' ބޭނުން ކުރަންވާ ތާގައި 'އ' ބޭނުން ކުރެވިފައި ހުރެދާނެއެވެ. ވީމާ، ރަނގަޅު ކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ. Deviathan 04:30, 5 ޖޫން 2007 (UTC)


އަހަރުގެ ދުވަސްތައް ހަދަމުންދާއިރު އޭގައި ރާއްޖޭގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން

މިހާރު ތިޔަ ބޭފުޅާ ހައްދަވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ އަހަރުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހިގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ބައި ހަދާއިރު ރާއްޖެ އަދި ބޭރު ދުނިޔެ ވަކިން އެ ޞަފްޙާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފެނޭ! ފަށައިގަންނައިރު ރާއްޖޭގެ މަޢުލޫމާތު ނޭގުނަސް އެގުނު ވަރަކަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެ ! މިސާލަކަށް މާރޗް 29 ދިވެހި ޓީވީގެ އަހަރީ ދުވަސް ނުވަތަ އުފެދުނު ދުވަސް . އޭޕްރީލް 21 ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަސް ! އަދި މަޝްހޫރު ބޭފުޅުންގެ އުފަން ދުވަސް މަރުވި ދުވަސްތައް ! މިސާލަކަށް މުޙައްމަދު އަމީން، މުޙައްމަދު ޖަމީލް ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ! ދެން ޚާއްޞަ ދުވަސްތައް ވެސް މިބީދައިން އެގޭ ވަރަކުން ! Khazaanaa 17:02, 7 ޖޫން 2007 (UTC)

 • ތާއީދު: Khazaanaa ގެބަހަށް ތީއީދު ކުރަމެވެ... އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ތިއީވަރަށް ރަނގަޅު ޙިޔާލެކެވެ. ދިވެހިގައުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނައިން ހިމެނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ފަހިވާ އަލިމަގެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަމެވެ. --LeX 03:28, 25 ޖޫން 2007 (UTC)

Betawiki: better support for your language in MediaWiki

Dear community. I am writing to you to promote a special wiki called Betawiki. This wiki facilitates the localisation (l10n) of the MediaWiki interface. You may have changed many messages here on this wiki to use your language, but if you would log in to for example the English language Wiktionary, you would not be able to use the interface as well translated as here. Infact, of the 1793 messages in the core of MediaWiki, 0 messages have been translated. Betawiki also supports the translation of messages of at the moment 79 extensions, with 984 messages.

If you wish to contribute to better support of your language in MediaWiki, as well as for many MediaWiki extensions, please visit Betawiki, create an account and request translator priviledges. You can see the current status of localisation of your language on meta and do not forget to get in touch with others that may already be working on your language on Betawiki.

If you have any further questions, please let me know on my talk page on Betawiki. We will try and assist you as much as possible, for example by importing all messages from a local wiki for you to start with, if you so desire.

You can also find us on the Freenode IRC network in the channel #mediawiki-i18n where we would be happy to help you get started.

Thank you very much for your attention and I do hope to see some of you on Betawiki soon! Cheers! Siebrand@Betawiki 09:31, 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

Dear community of Divehi Wikipedia, messages from here were now imported to Betawiki. Translating there also will be avaiable in other Wikis such as Wiktionary.. --MF-Warburg 15:02, 5 ނޮވެމްބަރު 2007 (UTC)


 • Currently 15.11% of the MediaWiki messages and 0.00% of the messages used by the extensions used by the Wikimedia Foundation have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. Thanks, GerardM 17:04, 27 މާރޗް 2008 (UTC)
 • Currently 13.80% of the MediaWiki messages and 0.00% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 14:01, 9 ޖޫން 2008 (UTC)
 • Currently 14.31% of the MediaWiki messages and 0.00% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 06:49, 1 މެއި 2008 (UTC)
 • Currently 13.76% of the MediaWiki messages and 0.15% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks,GerardM 12:30, 2 އޮގަސްޓު 2008 (UTC)
 • Currently 13.09% of the MediaWiki messages and 0.13% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 13:41, 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 (UTC)
 • Currently 12.27% of the MediaWiki messages and 0.13% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:05, 12 އޮކްޓޫބަރު 2008 (UTC)
 • Currently 12.30% of the MediaWiki messages and 0.10% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 09:49, 10 ނޮވެމްބަރު 2008 (UTC)
 • Currently 12.13% of the MediaWiki messages and 0.19% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:02, 14 ޑިސެމްބަރު 2008 (UTC)
PS Please help us complete the most wanted messages..
 • Currently 13.06% of the MediaWiki messages and 0.14% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:04, 10 ޖެނުއަރީ 2009 (UTC)

މި ހޮޅުއަށީގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު

ތިރީގައި މިވަނީ މި ހޮޅުއަށީގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާ މެންބަރުންގެ ނަންތަކެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅާ ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އަލިފުބާ ތަރުތީބުން ނަން ހިމަނުއްވާށެވެ.


The LocalisationUpdate extension has gone live

The LocalisationUpdate extension is now enabled for all Wikimedia projects. From now on new localisations that become available in SVN will become available to your project within 24 hours. Your localisations get into SVN from translatewiki.net typically within a day and at worst in two days. This is a huge improvement from the old practice where the localisations became available with new software. This could take weeks, even months.

The localisations done by our community at translatewiki.net are committed to SVN typically every day. When the system messages in English are the same as the local messages, they will now be inserted in a file and are available for use in all our projects in a timely manner

What this means for you

Local messages have an impact on the performance of our system. It is best when messages are as much as possible part of the system messages. In order to remove unnecessary duplication, all the messages that have a local localisation and are exactly the same as the system message will be removed. What we ask you to do is to compare and proof read the messages in translatewiki.net and the local messages. You can then either remove local messages when the translatewiki.net message is to be preferred or, you can update the message at translatewiki.net.

Messages that are specific to your project will have to stay as they are. You do want to check if the format and the variables of the message are still the same.

Why localise at translatewiki.net

When you localise at translatewiki.net, your messages will be used in all Wikimedia projects and eventually in all MediaWiki based projects. This is how we provide the standard support for your language. When messages change, at translatewiki.net you will be prompted to revisit your translations. Localising is more efficient because we have innovated the process to make you more efficient; there is text explaining about messages and we have applied AJAX technology to reduce the number of clicks you have to make.

Translatewiki.net update

 • Currently 12.09% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 18:20, 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 (UTC)
 • Currently 11.93% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 10:42, 1 ނޮވެމްބަރު 2009 (UTC)
 • Currently 12.19% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 16:34, 30 ނޮވެމްބަރު 2009 (UTC)
 • Currently 12.16% of the MediaWiki messages and 0.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 14:47, 4 ޖެނުއަރީ 2010 (UTC)

How can we improve the usability for your language

We expect that with the implementation of LocalisationUpdate the usability of MediaWiki for your language will improve. We are now ready to look at other aspects of usability for your language as well. There are two questions we would like you to answer: Are there issues with the new functionality of the Usability Initiative Does MediaWiki support your language properly

The best way to answer the first question is to visit the translatewiki.net. Change the language to your language, select the “vector” skin and add the advanced tool bar in in the preferences and check out the new functionality. And make some changes in your user page. When there is a need to improve on the localisation, please make the necessary changess . It should update your localisation straight away. We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Usability_issues.

When there are problems with the support of MediaWiki for your language, we really want to know about this. It is best to report each issue separately. In this way there will be no large mass of issues to resolve but we can address each issue on its own. Consider issues with the display of characters, the presentation of your script, the position of the side bar, the combination of text with other languages, scripts. It is best to try this in an environment like the prototype wiki as it provides you with a clean, basic and up to date environment. The prototype wiki is available for five languages but you can select any of them, change the preferences to your language and test out MediaWiki for your language.

We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Language issues. The issues you raise will all be assessed. It is important to keep each issue separate, because this will make it easier to understand the issues and find solutions.

PS This text has been approved by Naoko, Brion and Siebrand. Thanks, GerardM 18:20, 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 (UTC)

Localization

I propose that this wiki's sitename and Wikipedia namespace should be localized. Suggestions are welcome. It should be localized as follows: -- talk- Ushau97 13:38, 4 މެއި 2013 (MVT)

 • Wikipedia — ވިކިޕީޑިއާ
 • Wikipedia talk — ވިކިޕީޑިއާ ޚިޔާލު

IMPORTANT: Admin activity review

Hello. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc) was recently adopted by global community consensus (your community received a notice about the discussion). According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on smaller wikis. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the new admin activity review here.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for more than 2 years):

 1. Deviathan (bureaucrat, administrator)
 2. Khazaanaa (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks, Rschen7754 06:00, 6 އެޕްރީލް 2014 (MVT)

ފޮންޓް ބަދަލުކުރުން

މި ވިކިޕީޑިއާގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ޑީފޯލްޓް ފޮންޓް ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ފްރީފޮންޓް-ތާނަ އަށެވެ. މި ފޮންޓް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކަނާތް ފަރާތުގައިވާ "އެހެން ބަސްބަހުން" ފިތާ ޖެހިގެން މިފަދަ ފިތެއް ފެނިލައްވާނެއެވެ. މިއަށް ފިއްތެވުމުން ފޮންޓް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. --Glaisher (talk) 21:41, 21 އޮގަސްޓު 2014 (MVT)

Maldivian is missing

Maldivian is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
More than 100 languages are now listed.
Thank you, Varlaam (talk) 10:50, 3 ފެބްރުއަރީ 2016 (MVT)