Jump to content

ވިކިޕީޑިއާ:Bureaucrats

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބިއުރޯކްރެޓުން ނަކީ ވިކިޕީޑިޔާގައި ހަރަކާތް ތެރިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހާއްސަ މެމްބަރުންނެވެ. ބިއުރޯކްރެޓުން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެޑްމިނސްޓްރޭޓަރުންގެ މަތިންނެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަށް ކުރުމުގެ ޤާބިލު ކަން ލިބިފައި ނުވާ ގިނަ ކަންތައް ބިއުރޯކްރެޓުންނަށް ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން:

 • އެހެނިހެން މެމްބަރުންނަށް އެޑްމިންޝިޕް ދިނުން
 • މެމްބަރަކަށް ބޮޓް ސްޓެޓަސް ދިނުން އަދި އަނބުރާ ނެގުން
 • މެމްބަރެއްގެ ނަން ބަދަލު ކުރުން

ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ

They are bound by policy and consensus to grant administrator or bureaucrat access only when doing so reflects the wishes of the community, usually after a successful request at Wikipedia:Requests for adminship. In like fashion, they are expected to exercise judgment in changing user names, and ensure that the bot policies are followed when granting bot status to a user. They are expected to be capable judges of consensus, and are expected to explain the reasoning for their actions on request and in a civil manner.

Bureaucrats do not have the ability to undo promotions, or grant other levels of access. These capabilities are held only by stewards, a small multilingual group that serves all Wikimedia projects in all languages. Stewards are elected annually. For more information, see Requests for permissions.

ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިއުރޯކްރެޓުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މެމްބަރަކަށް އެޑްމިންޝިޕް ދިނުމުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. އެޑްމިންޝިޕަށް އެދޭ ޞަފްޙާގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެޑްމިންޝިޕަށް އެދި ފައިވާ ނަމަ ހަފްތާ އެއް ވަންދެން މަޑުކުރާށެވެ.
 2. Check the history for the transcluded page to be reasonably sure that the votes are genuine.
 3. Determine whether there is a consensus that the person should be sysopped using the traditional rules of thumb and your best judgement.
 4. If so, make them an admin or bureaucrat using Special:Makesysop.
 5. Use {{subst:rfap}}-{{subst:rfab}} as a header and footer, respectively, when closing a successful nomination. Similarly, use {{subst:rfaf}}-{{subst:rfab}} for a failed nomination. Remove the "Vote here" link. Place the word Final before the parenthetic voting results, change "ending" to "ended," and update the ending time and date to reflect the current time and date.
  • For a request for bureaucratship, use {{subst:rfbp}}-{{subst:rfbb}} for successful nominations. For failed nominations, use {{subst:rfbf}}-{{subst:rfbb}}.
 6. For successful nominations, move the listing from requests for adminship to recently created admins or recently created bureaucrats. For unsuccessful administrator nominations, move the listing to Wikipedia:Unsuccessful adminship candidacies. For unsuccessful bureaucrat nominations, remove the transclusion from requests for adminship and add the RfB to Wikipedia:Bureaucrat nominees not promoted.
 7. If the nomination has succeeded, inform the user that they are now a sysop or bureaucrat.

Some bureaucrats inform users of failed nominations, and/or add the names of new administrators and bureaucrats to lists at Wikipedia:List of administrators or Wikipedia:Bureaucrats.

މެމްބަރެއްގެ ނަން އަލުން ބަދަލު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެދޭ ޞަފްހާ ގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެދިފައިވޭތޯ ބަލާށެވެ.
 2. ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެދޭ މެމްބަރަކީ މިވިކިޕީޑިޔާގެ އެއްވެސް މަޒްމޫނަކަށް ގެއްލުމެއްދީފައި ނުވާ މެމްބަރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިއެދުމަކީ މި އެކުމާފާނުގެ ފައިދާ އާއި މަންފާ އަށްޓަކައި އެދިލައްވާފައިވާ އެދިލެއްވުމެއް ކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ.
 3. މެމްބަރުގެ ނަން ބަދަލު ކުރާ ސަފްޙާ ގައި މެމްބަރު ކުރީގައި ބޭނުންކުރި ނަން ޖެހުމަށް ފަހު ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އައު ނަން ޖައްސަވާށެވެ.
 4. މެމްބަރު އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ކަން ކުރެވިއްޖެ ކަން މެމްބަރަށް އަންގާށެވެ.
 5. މެމްބަރު ނަންބަދަލު ކުރުމަށް އެދިފައިވާ އެދުމުގެ ތިރިޔަށް {{done}} or {{not done}} މި ދެޓެމްޕްލޭޓުން ކުރެ އެއް ޓެމްޕްލޭޓް ލައްވާށެވެ.
 • Done އެދި ލައްވާފައިވާ އެދުމުގެ މަތިން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ބަދަލުތައް ގެނެވިއްޖެއެވެ!
 • ތި އެދިވަޑައިގަތް އެދުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ!

ބޮޓެއް ފްލެގް ކުރުމުގައި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. މި ސަފްހާ އަށް ވަޑައިގެން ބޮޓެއް ފްލެގް ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވޭތޯ ބައްލަވާށެވެ.
 2. މި ޞަފްޙާ އަށް ވަޑައިގެން ފްލެގް ކުރަން ބޭނުންވާ ބޮޓުގެ ނަން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ފްލެގް ސެޓް ކުރައްވާށެވެ.
 3. ހަމައެފަދައިން ފްލެގް ކުރެވިފައިވާ ބޮޓެއްގެ ފްލެގް އަނބުރާ ނެގުމަށް މި ޞަފްޙާ އަށް ވަޑައި ގަންނަވާށެވެ.
 • ނޯޓް : ފްލެގް ކުރެވިފައިވާ ބޮޓެއްގެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފަހު ބަދަލުތަކުގެ ސަފްހާ އިން ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެއެވެ.

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]