މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Glacious

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Welcome To My User Talk Page


User
Talk
Contributions
eMail


Crystal Clear app kopete.png
If you have a message for me please click here to leave it!!
Welcome to my talk page!
I will generally reply in your talk page.އިތުރުކުރެެވިފައިވާ ފަންވަތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މިހާރު އިންފޯބޮކްސްގެ ގޮތުގައި ދެތިން ފަންވަތެެއް ހެދިފައިވާތީ އޭތި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން މަގޭ ސޭންބޮކްސް އަށް ބަލާލައްޗޭ. https://en.wikipedia.org/wiki/User:CRC43/sandbox އަދި އެއިގެ އިތުރުން ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅުކަމަށްފެންނަ ގިސްމުވެސް ހުންނާނެ.