ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
Coat of arms of Maldives.svg
This article is part of a series on the
politics and government of
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އަދި ބަންޑާރަ ނާއިބު އަދި އިތުރު ވަޒީރުންގެ މައްޗަށެވެ.


 The Presidential Standard of Maldives

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ
ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް

ވުޒާރާ ނަން ދައުރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން - 07 ފެބްރުއަރީ 2012
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން - 25 އޭޕްރީލް 2012
ދާޚިލީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙުމަދު - 08 ފެބްރުއަރީ 2012
ދިފާޢީ މުޙައްމަދު ނާޒިމް - 08 ފެބްރުއަރީ 2012
ތަޢުލީމު ޑރ. އާސިމް އަޙުމަދު - 12 ފެބްރުއަރީ 2012
އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ އަޙުމަދު މުޙައްމަދު - 12 ފެބްރުއަރީ 2012
ދަތުރުފަތުރާ މުއާޞަލާތު މުޙައްމަދު ނާޒިމް (ވަގުތީ ގޮތުން) - 08 ނޮވެމްބަރު 2012
ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުން މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް - 12 ފެބްރުއަރީ 2012
ފަތުރުވެރިކަމާއި ފަންނާއި ޘަޤާފަތް އަޙުމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު - 12 ފެބްރުއަރީ 2012
ބަންޑާރަ ނާއިބު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރު - 12 ފެބްރުއަރީ 2012
އިސްލާމީ ކަންތައްތައް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު - 19 ފެބްރުއަރީ 2012
ޚާރިޖީ ޑރ. ޢަބްދުލް ސަމަދު ޢަބްދުﷲ - 05 މާޗް 2012
މާލީ ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު - 05 މާޗް 2012
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން އަޙުމަދު ޝަފީއު - 12 މާޗް 2012
ސިއްޙަތު ޑރ. އަޙުމަދު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު - 07 މޭއި 2012
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޢާއިލާ
ގޯތިގެދޮރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު - 21 މޭއި 2012
ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތަ ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ - 21 މޭއި 2012