ޢަލީ ހައިދަރު އަޙުމަދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ ޢަލީ ހައިދަރު އަޙުމަދު އަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގައި އިންޖިނޭރިންގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމް ޢަލީ ހައިދަރު އަށް ދެއްވީ 14 އޮގަސްޓް 2008 ގައެވެ.


އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޑިރެކްޓަރ - މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
  • މިނިސްޓަރ - މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް