އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފަންވަތް:Short description ފަންވަތް:Use British English އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7 ވަނަ ރައީސެވެ.