ދިވެހި ފިލްމްތަކުގެ ލިސްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނެރުނު އަހަރު ނޭނގޭ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް ތަރިން ސްޓޫޑިއޯ ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ
ނޭގޭ ފަރުދާގެ ފުރަގަސް ޔޫއްޕެ،ޝިޒްލާ، ޝާހްޒާދާ ފަރިވާ ފިލްމްސް ނޭގޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ ކަރުނައިގެ އަގު އަސްއަދު، އީސާ ޝަރީފް، ރަހުމާ، ފާތިމަތު ނިޒާރު އީސާ ފިލްމްސް އީސާ ޝަރީފް މުޙައްމަދު މަނިކު
ނޭގޭ ކުށްވެރިޔާ ހިލްމީ، މޫސާ ޒަކަރިއްޔާ، ޒީނަތު، އައިޝަތު ޖަލީލް އިމޭޖް ވިލެޖް ނޭގޭ ނަހުލާ
ނޭގޭ މާވަހަރުގެ ހަދިޔާ ދޮންއަންނާރު ރަޝީދު، ވަލީދާ، މުނީރާ ފަރިވާ ފިލްމްސް ދޮން އަންނާރު ރަޝީދު ނޭގޭ
ނޭގޭ ނިބޫ ޔޫސޭ،ރީކޯ، ނިއުމާ، ވަލީދާ ބުޚާރީ ފިލްމްސް ޔޫސުފް ރަފީޢު ނޭގޭ
ނޭގޭ ގިލަން ނޭގޭ ޔޫއްޕެ އަމްޖޭ މ.ގާސިމް
ނޭގޭ މިފްޒާލް ނޭގޭ ޔޫއްޕެ އަމްޖޭ ކޮޕީ ފިލްމެއް
ނޭގޭ ހިތް ހަލާކު ނިއުމާ،ޔޫއްޕެ މޯޝަން ޕިކްޗަރސް އަމްޖޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ ފުންއަސަރު ޝިރާނީ، ސޮބާހު މާޕާ ނަހުލާ ނަހުލާ
ނޭގޭ އެތޫފާނީރޭ އައިޝަތު ޖަލީލް، ޒީނަތު، ސޮބާހު ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ ނަހުލާ ނަހުލާ
ނޭގޭ އަތްބެއްގެ ލޯބި ފިރިއެއްގެ ވާޖިބު އާރިފާ،ޔޫއްޕެ، ޖަމްޝީދާ - އަމްޖޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ މަޖުބޫރު ލޯބި ނިޝާ،ޔޫއްޕެ، ރީކޯ މޫސަ މޯޝަން ޕިކްޗަރސް އަމްޖޭ ނޭގޭ
ނޭގޭ އެދިއެދި ހޯދީމޭ އިއްސެ،ޔޫއްޕެ، ނިޝާ ކޭއެމްއާރު ޕްރޮޑަކްޝަން ނޭގޭ ކޮޕީ ރަޝީދު
ނޭގޭ އުދާސް ދަރާ ރަޝީދު، ރަމީޒާ އޯޝަން ފިލްމްސް އަހުމަދު ނިމާލް ޝަރުމީލް

1990 ގެ ކުރިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް ތަރިން ސްޓޫޑިއޯ ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ
1989 ޗުއްޓީ ވަޖީހު، ވަދީފާ މާޕާ ނޭގޭ ނޭގޭ

1990 - 1999[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް ތަރިން ސްޓޫޑިއޯ ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ
1993 ސިޓީ (ފިލްމް) ނިމާލް، ރަމީޒާ، ޢާރިފާ ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ ނިމާލް ނިމާލް
1994 ނަފުރަތު ނާފިއު އަލީ،ޝިރާނީ،ނޫމާ،ޝަމީލް ފަރިވާ ފިލްމްސް ނޭގޭ ނޭގޭ
1994 ޙައްޤު(ފިލްމް) ޝަކީލާ، ނިޝާ، ރީކޯ މޫސަ ބުޚާރީ ފިލްމްސް ޔޫސޭ ބިންމާ ވަހީދު
1994 ދެރިޔާ (ފިލްމް) އަލީ ޚާލިދު، ހައްވާ ޒާހިރާ، ހައްވާ ރިޔާޒާ، ޢާރިފާ، ޝިމާއު، ރީކޯ މޫސަ، އިޓާނަލް ޕިކްޗަރސް ޓެޑްރީ މުހައިމިން
1995 ދެހިތެއްގެ ލޯބި ނިޝާ،ޢަބުދުއްރަހުމާން ރައޫފް،ޝަމީލް ފަރިވާ ފިލްމްސް ހުސެން އާދިލް ޝަރުމީލް
1996 ފަތިސްހަނދުވަރު (ފިލްމް) ރީކޯ މޫސަ، ނިއުމާ، ޝަމީލް ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ އީސާ ޝަރީފް ބިންމާ
1997 ދެފިރިން ޖަމްބޭ،އަސްއަދު، ޖަމްޝީދާ ފަރިވާ ފިލްމްސް ހާމިދު ޢަލީ ޙުސައިން ރަޝީދު މަޚްމާ
1998 ދައުވާ ރީކޯ މޫސަ، ނިއުމާ، ވަލީދާ ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ އާރިފާ އާރިފާ
1998 ލައިލާ ޝިރާނީ،މޫސާ ޒަކަރިއްޔާ، ޒީނިޔާ ކޮރޯނާ އާޓްސް ޝުޖާޢޫ ނަހުލާ
1998 މިލަހަނދުވަރު ނިޝާ،މުހައްމަދު ހަސަން، އަޔާޒް، އަމްޖޭ، ނަތާޝާ ފަރިވާ ފިލްމްސް ހާމިދު ޢަލީ ހާމިދު ޢަލީ
1998 ފަހުނޭވާ ނިޝާ، ސޮބާހު މާޕާ ނަހުލާ ނަހުލާ

2000 - 2010[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް ތަރިން ސްޓޫޑިއޯ ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ ގިންތި
2000 ގުރުބާނީ ނިޝާ،ޔޫއްޕެ، ސޮބާހް،މުހައްމަދު ޙަސަން،ނީނާ، ވަސީމާ، ޒަހީނާ ކަތިރިޔާ ޕްރޮޑަކްޝަން އަމްޖޭ ނޭގޭ ދިގު ފިލްމް
2000 ޒަލްޒަލާ ނިއުމާ، ވިޝާން، ނިމާލް، ނޫމާ ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ ނިމާލް ނިމާލް ދިގު ފިލްމް
2000 ސާހިބާ ޔޫއްޕެ، ނާޒިމާ، ޝަރުމީލާ،ވަލީދާ ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ ޢާރިފާ ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2001 ނާއުއްމީދު ނިޝާ،ޔޫއްޕެ، ޖަމްޝީދާ، ރީކޯ މޫސާ މާޕާ ނަހުލާ ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2001 ދީވާނާ ޝާވިން، ނިއުމާ، ވަލީދާ ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ އަސްލަމް ރަޝީދު އަސްލަމް ރަޝީދު ދިގު ފިލްމް
2001 ހިތިނިމުން ޝާވިން، ނިޝާ،އަފުރާހު، ޝީރީން ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ ޢަލީ ޝަމީލް އަސްލަމް ރަޝީދު ދިގު ފިލްމް
2002 ސަނދުރަވިރޭ ޔޫއްޕެ،ނިޝާ،އައްމަޓީ ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ އަމްޖޭ މޫސާ ސާއިދު ދިގު ފިލްމް
2002 ކަށްވަޅަށްދާންދެން ޔޫއްޕެ،ޝީލާ،ކައުސަރު، ޝާވިން، މޯޝަން ޕިކްޗާރސް އަމްޖޭ މޫސާ ސާއިދު ދިގު ފިލްމް
2002 ލޯބިނުވެވުނުނަމަ ނިޝާ،ޔޫއްޕެ، ޖަމްޝީދާ، ޝިމާއު މާޕާ އަހުމަދު ޝިމާޢު ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2002 ކަލާޔާނުލާ (ފިލްމް) ނިއުމާ،ޔޫއްޕެ، ޝިރާނީ މާޕާ ނަހުލާ ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2002 އެދަތުރު ހައްޖަ، ނީލަމް،ޔޫއްޕެ، ލޫއްޕެ، އައްޔަ - ޔޫއްޕެ ޔޫއްޕެ ދިގު ފިލްމް
2002 އަމާނާތް (ފިލްމް) އަލީ ޚާލިދު، ރަމީޒާ، ޖަމްޝީދާ އިޓާނަލް ޕިކްޗަރސް މަހުދީ އަހުމަދު މަހުދީ އަހުމަދު/ ޓެޑްރީ ދިގު ފިލްމް
2003 ދޮންކަމަނަ ޔޫއްޕެ،ފައުޒިއްޔާ،ނިއުމާ، ޝީރީން،އައިންތު ރަޝީދާ އީއެމްއޭ އަމްޖޭ ނޭނގޭ ދިގު ފިލްމް
2003 އަރާމަގުދޮންކަމަނަ އަސްއަދު، ނާޒިމާ، އަފުރާހު ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ އިމާދު ސޯދުބެ ދިގު ފިލްމް
2003 ހަނދުކޭތަ ޔޫއްޕެ،ހައްޖަ،ނީލަމް މޯޝަން ޕިކްޗަރސް ނިމާލް ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2003 ގިނިހިލަ ރީކޯ،ސީޒަން،ނިޝާ،ނިއުމާ، ޝީރީން އީއެމްއޭ ނޭގޭ ކޮޕީ ފިލްމެއް ދިގު ފިލްމް
2004 ދަރިންނަށްޓަކައި (ފިލްމް) ނިއުމާ،ސީޒަން،ޝީރީން، އައިންތު އާރޓް ވޭވްސް ނިމާލް ރަމީޒާ ދިގު ފިލްމް
2004 ހަމަހިމޭން ސީޒަން، ހައްޖަ، ނާއްކޮ ކޮރޯނާ އާޓްސް ނިމާލް މަހުދީ އަހުމަދު ދިގު ފިލްމް
2005 ވެހޭވާރޭތެރެއިން ހައްޖަ،ޔޫއްޕެ، އާމިރާ، ނީނާ - ފައްތާހު ނޭގޭ ދިގު ފިލްމް
2005 ޒުލޭޚާ ނިޝާ، ޝީލާ،ޔޫއްޕެ، މަނިކު، ސީޒަން މާޕާ ނަހުލާ ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2006 ހޭލާ (ފިލްމް) ކޮޕީ އިއްސެ، ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް މޫމިން، ޝިފާއު މޫމިން، ޝިފާއު ދިގު ފިލްމް
2006 ހިޔަނި (ފިލްމް) ރަވީ، ނިއުމާ އާރޓް ވޭވްސް ނިމާލް ނިމާލް ދިގު ފިލްމް
2006 ވާލޯބި އެނގޭނަމަ (ފިލްމް) އަފީފާ،ޔޫއްޕެ، ފަރީލާ، ރިޔާޒް ރެޑް ޕްރޮޑަކްޝަން ނިމާލް އާއިޝަތު ނީނާ ދިގު ފިލްމް
2006 އަހަރެން (ފިލްމް) ނާއްކޮ، އާސިމް، އަލީ، ފައުޒިއްޔާ އެން.ސީ.އޭ/ ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ ބާރު ޝަރީ ހިލްމީ/ މަހުދީ އަހުމަދު ދިގު ފިލްމް
2007 އެދޮންވެލި ތުނޑި 1 ޝަހުޒާ،ޔޫއްޕެ،ރިޔާޒް - ޔޫއްޕެ ނޭގޭ ކުރު ފިލްމް
2007 ހުރީމޭ އިންތިޒާރުގައި ރަވީ،ޒުހުރާ، ވަލީދާ އެޕޯލޯ އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޢަބުދުލް ފައްތާޙު މަހުދީ އަހުމަދު ދިގު ފިލްމް
2007 ބަނޑިއެދުރު ސިތޫ،ސިޔާދާ،މުއާ،ޖިހާދު،ރަވީ ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޝިފާއު މުއުމިން ދިގު ފިލްމް
2007 އޮއްސުނު އިރާއެކު އަފީ،ޔޫއްޕެ،ނިމާލް، އައިންތު އޭޝް ޕްރޮޑަކްޝަން ނިމާލް ނޭގޭ ކުރު ފިލްމް
2007 އުމުރަށްވެސް އިންތިޒާރުކުރާނަން ޝަހުޒާ،އަޒޭ/ރިޝްމީ،އާސިމް،ސަޢީދު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން އަޒޭ/ރިޝްމީ އާމިނަތު ރަޝީދާ ކުރު ފިލްމް
2008 އުއްމީދު މަނިކު،ޖިހާދު،އާސިމް، ހަމްދޫން ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޢަލީ ޝިފާޢު ޢަލީ ޝިފާޢު ކުރު ފިލްމް
2008 ވިގަނި އަފީ،ސީޒަން، ލޫއްޕެ ސީޒަނަލް މޫވީސް ސީޒަން އާމިރު ސަލީމް ކުރު ފިލްމް
2008 އެދޮންވެލި ތުނޑި 2 ޝަހުޒާ،ރިޔާޒްޔޫއްޕެ، - ޔޫއްޕެ ނޭގޭ ކުރު ފިލްމް
2008 ޚަލާސް އަފީ، ސިތޫ، ސީޒަން ސީޒަނަލް މޫވީސް ނިމާލް ޢާމިރު ސަލީމް ދިގު ފިލްމް
2008 ފަހު ޞަފްހާ ލޫއްޕެ، ނިމާލް، - ނިމާލް ނޭގޭ ކުރު ފިލްމް
2008 ޔޫސުފް (ފިލްމް) ނިއުމާ،ޔޫއްޕެ، ޝީލާ، މަނިކު،ނިމާލް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ނަހުލާ ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2008 ހުކުރު ވިލޭރޭ ރިޝްމީ،ޒީނަތު ޢައްޒާ،ޔޫއްޕެ، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން ރިޝްމީ ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2008 އެރޭގެ ފަހުން ޒީނަތު،ސީޒަން،ޝާލިޔާ،ވިޝާން،ޢައިޝާ އެޕޯލޯ އެންޓަޓެއިންމަންޓް ސީޒަން ނޭގޭ ކުރު ފިލްމް
2008 ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ އަފީ،ލޫއްޕެ،އައްޕު، ހާމިދު، މޫވީ ޕީޕަލް ޝަމާޢީލް ޝަމާޢީލް ކުރު ފިލްމް
2008 ގެސްޓް ހައުސް ރޫމް ނަންބަރު 201 ޝާވިން،އަމީލާ، ހައްޖަ، ސޮލާހު ރިދަމްސް ޝާވިން ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2009 ދަބޯޓް ޝަހުޒާ،ޒިޔާ،ޝަހީޒު މޫވީ ޕީޕަލް ޒިޔާ/ވިޝާން ޒިޔާ/ވިޝާން ކުރު ފިލްމް
2009 01 ޖެނުއަރީ (ފިލްމް) ހަމްދާން،ޔޫއްޕެ، ޔޫސުފް ޒުހުރީ ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޔޫއްޕެ ޔޫއްޕެ ދިގު ފިލްމް
2009 ހިތް ރޮއްވާނުލާ (ފިލްމް) ނިއުމާ،ޔޫއްޕެ،ސިތޫ، މުއާ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން ޔޫއްޕެ ޔޫއްޕެ ދިގު ފިލްމް
2009 ހެޕީ ބާތުޑޭ (ފިލްމް) ނިއުމާ،ޔޫއްޕެ، ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޢަލީ ޝިފާއު ނޭގޭ ދިގު ފިލްމް
2009 ޕިންކް ފެއަރީ (ފިލްމް) އަފީ، ސޮލާހު، ސިތޫ ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ ކަނޑި ވިޝާން ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2009 އުދަބާނި (ފިލްމް) ހާމިދު،ޔޫއްޕެ،އައިންތު، ޢާމިރާ ލާރނާސް ޕްރޮޑަކްޝަން އަމްޖޭ މ.ގާސިމް ދިގު ފިލްމް
2009 ބާރައިގެ ފަސް (ފިލްމް) ހާމިދު،ސޮބާ،އައިންތު،ނިޝާ ޢާމިރާ އިލެވެން އިލެވެން ޕްރޮޑަކްޝަން އަމްޖޭ ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2009 އެދަރިފުޅު (ފިލްމް) ނިއުމާ، ޝީލާ، މަނިކު،ނިމާލް ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން ނިމާލް އަހުމަދު ޝަރުމީލް ދިގު ފިލްމް
2009 ލޯތްބަށްޓަކައި (ފިލްމް) ޝީލާ، މަނިކު،ޔޫއްޕެ، ފައިޞަލް، ފަރީލާ، ޝާހު ރެޑްލައިން މޫވީސް ނިމާލް ޔޫއްޕެ ދިގު ފިލްމް
2009 އެވަގުތު ފިއްޓޭ، ފަރީލާ،ޔޫއްޕެ، ޝިޔާޒް - ޔޫއްޕެ ނޭނގޭ ދިގު ފިލްމް
2009 ކަރުނަވީ ބޭވަފާ (ފިލްމް) ސީޒަން،ނިއުމާ، ސިތޫ ސީޒަނަލް މޫވީސް ނިމާލް އާމިރު ސަލީމް ދިގު ފިލްމް
2009 އަހަރެންނަށް ލޯބިނުވެވުނުނަމަ ޝާފިއު،ނިފާޝާ،ސޫދާ،އައިންތު އެނބޫމާ ސްޓޫޑިއޯ މާއެނބޫ މާއެނބޫ ކުރު ފިލްމް
2009 ބޭއިންސާފު ކޮޕީ އިއްސެ، ސަމީލް، ނާޢްކޮ ކޭއެމްއާރު ޕްރޮޑަކްޝަން ކޮޕީ އިއްސެ ކޮޕީ ރަޝީދު ކުރު ފިލްމް
2009 ދެކަފި ޝާވިން، އަފީ،ނާއްކޮ ރިދަމްސް ޝާވިން ބިންމާ ކުރު ފިލްމް
2009 ކަފުން ސީޒަން،ނިއުމާ، ،ފިއްޓޭ،ސިތޫ ރެޑްލައިން މޫވީސް ސީޒަން އާމިރު ސަލީމް ކުރު ފިލްމް
2010 ޖިންނި (ފިލްމް) ސީޒަން،އަފީފާ،އައްޔަ ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ ޢަބުދުލް ފައްތާޙު ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2010 ވީރާނާ ނިއުމާ،ޔޫއްޕެ، ޢާމިރާ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން ޔޫއްޕެ ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2010 ޒަލްޒަލާ އެނބުރިއައުން ޝީލާ،ޔޫއްޕެ،މަނިކު، ރަވީ، ސީޒަން، ދަރާ ރަޝީދު - ނިމާލް ނިމާލް ދިގު ފިލްމް
2010 ދިންވޭނުގެ ހިތާމާގައި (ފިލްމް) ޝީލާ،މަނިކު ޔޫއްޕެ،،ނިއުމާ ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޢަލީ ޝިފާއު ޢަލީ ޝިފާއު ދިގު ފިލްމް
2010 މާފެއްނެތް ސީޒަން،ނިއުމާ ،ލޫއްޕެ،ނާއްކޮ،އަމީލާ،ދަރާ ރަޝީދު ސީޒަނަލް މޫވީސް ސީޒަން ޝަރީފް ދިގު ފިލްމް
2010 ފަނާ(ފިލްމް) ރިޝްމީ،އަޒޭ،އައިންތު،ޒީނަތު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން ރިޝްމީ ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2010 ބްރިފްކޭސް މުހައްމާ، މަނިކު، ޝީލާ،ނިމާލް ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން ނިމާލް މުހައްމާ ކުރު ފިލްމް
2010 ނިޢުމާ ޔޫއްޕެ، ނިޢުމާ ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން ނިޢުމާ ބިންމާ ދިގު ފިލްމް
2010 ދަ ޓްރީ ނިއުމާ،ލޫއްޕެ، ނިމާލް - - - ދިގު ފިލްމް
2010 ނުއުފަންދަރި ޝީލާ، މަނިކު، ކޮއްޔަ ހަސަން، ޝަކީލާ ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ ފައްތާހު - ކުރު ފިލްމް
2010 ވަކިނުވިނަމަ ސީޒަން،ނިއުމާ،ސިތޫ،ރަވީ ފީފާ ޕްރޮޑަކްޝަން ނޭގޭ ގާސިމް ދިގު ފިލްމް
2010 ހެޔޮނުވާނެ ޝީލާ، ފަރީލާ، ޔޫއްޕެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޔޫއްޕެ ނަހުލާ ދިގު ފިލްމް
2010 މެންދަމުގެ އެވަގުތު އާމިރާ،ފިއްޓޭ، ފަރީލާ، ޔޫއްޕެ ފަރިވާ ފިލްމްސް އަމްޖޭ /ޔޫއްޕެ ޔޫއްޕެ/މަޚްމާ ރަޝީދު ދިގު ފިލްމް

2011 - 2020[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ފިލްމް ތަރިން ސްޓޫޑިއޯ ޑައިރެކްޓަރ ވާހަކަ ޙާލަތު  ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚް
2011 ހިތްވިންދާނުލާ ޝާފިއު،ނާޖީ، މުސްލިމާ އެނބޫމާ ސްޓޫޑިއޯ މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު - ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި 2ފެބުރުއަރީ 2011
2011 ލޫދިފާ(ފިލްމް) ހައްޖަ، ރަވީ، އަފީ، އާސިމް، ކޮޕީއިއްސެ،އަޒޫ ނޫރު މޫވީސް މުއުމިން ފުއާދު މުއުމިން ފުއާދު ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި 14ފެބުރުއަރީ 2011
2011 ހަފަރާތް ޔޫއްޕެ،އާމިރާ،ޝަކީލާ، ޝަމީލް، ހާމިދު ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ އަމްޖޭ ގާސިމް ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި 2 މާރޗް 2011
2011 ސަޒާ (ފިލްމް) ލޫއްޕެ، ނިއުމާ، ކޮޕީ އިއްސެ ފަރިވާ ފިލްމްސް ހުސައިން މުނައްވަރު މަރިޔަމް މޫސާ ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި 29 މާރޗް 2011
2011 ހިތޭދޭމީ އައްޔަ،އާމިރާ،ސިތޫ، ސޮލާހު، ނާއްކޮ އޯޝަން ޕިކްޗަރސް އަމްޖޭ ރިނާޒާ ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި އެޕްރީލް 2011
2011 ޒަހަރު (ފިލްމް) ޝީލާ،ސީޒަން،ނިއުމާ ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޢަލީ ޝިފާއު ޢަލީ ޝިފާއު ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި 5މެއި 2011
2011 ލައެލާ އާމިރާ، އައްޔަ، ޔޫއްޕެ ލާރނާސް ޕްރޮޑަކްޝަން އަމްޖޭ ހާމިދު ޢަލީ ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި ޖޫން 2011
2011 ސާދަ ވިލޭރޭ ސީޒަން،ރިޝްމީ، ނިޝާ ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ ޢަބުދުލް ފައްތާހު ބިންމާ ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި 27 ޖޫން 2011
2011 ހިތްޔާރާ ދީފާ ރިޝްމީ،އަޒޭ،އައިންތު،ސީޒަން، ނިއުމާ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން އަޒްމީލް އަޒްމީލް ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 ކާފަދަރިފުޅު ޞަބާހް، ނިޝާ، ޝަމީލް އިލެވަން އިލެވަން ޕްރޮޑަކްޝަން އަމްޖޭ ނޭގޭ ޝޫޓްކޮށްނިމިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 ހިތްއެދޭތީ ސީޒަން، އިލެވަން އިލެވަން ޕްރޮޑަކްޝަން އަމްޖޭ ނޭގޭ ޝޫޓްކޮށްނިމިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 ވަންހަނާ ޒިޔާ،ލަތީފް،ނާއްކޮ، - ޔޫއްޕެ ނޭގޭ ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 ކުށްވެރިޔަކީ ކާކުހޭ އަޒޭ، ރިޝްމީ، ޝާހު، ޝީރީން، އައިންތު ހަންނާނު ފީރޯޒް އައިސްތު ނީނާ /ރީނާ ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 ފަތިސްހަނދުވަރުގެ ފެށުން (ފިލްމް) ޔޫއްޕެ، ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޢަލީ ޝިފާއު ބިންމާ އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 ބައްޕަ ލަހުފާ، ރަވީ، ޔޫއްޕެ މައި ސްޓޫޑިއޯ/ ކޮކޯ ސްޓޫޑިއޯ ކޮކޯ ޙަސަން ޙަލީމް ކޮކޯ ޙަސަން ޙަލީމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 އެބައްޕަ ޝީލާ، މަނިކު، ކޮއްޔަ ޙަސަން،ޔޫއްޕެ މައި ސްޓޫޑިއޯ ޔޫއްޕެ ކޮއްޔަ ޙަސަން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 މަންޖެ ފައުޒިއްޔާ، ޔޫއްޕެ، އާމިރާ ލާރނާސް ޕްރޮޑަކްޝަން އަމްޖޭ ހާމިދު ޢަލީ އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2011 އިގިލި މުއާ، ކޮޕީ އިއްސެ އާރ 2/ ކިޑް/ އެން.ކިއު.ޕީ. ރަވީ ފާރޫގް ހައްސާން ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 އިންދިރާސް މުއާ، ޑީވީ ޕްރޮޑަކްޝަން - މަހުދީ އަހުމަދު އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 ސުންގަޑި ސުންމިނެޓް މުއާ، ޑީވީ ޕްރޮޑަކްޝަން - މަހުދީ އަހުމަދު އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 ދަންހަޅަ ކޮޕީ އިއްސެ އިޓާނަލް ޕިކްޗަރސް މުހައްމަދު ނިޔާޒް ޓެޑްރީ - އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 ގިސް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ނަހުލާ ނަހުލާ އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 އަވާ (ފިލްމް) - ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޢަލީ ޝިފާއު ޢަލީ ޝިފާއު އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 އެންމެފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން (ފިލްމް) - ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ޢަލީ ޝިފާއު ޢަލީ ޝިފާއު އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 ލޭކަރުނައިން ނޭގޭ ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ ފައްތާހު މަހުދީ އަހުމަދު އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 މިހަށީން ފުރާނަދީގެން މަނިކު ޝީލާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ރަވީ ނަހުލާ އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 އިންތިހާ ޔޫއްޕެ، ފައިޞަލް، ފަރީލާ އިލެވަން އިލެވަން ޕްރޮޑަކްޝަން ޔޫއްޕެ ނޭގޭ ޝޫޓުކުރަނީ ކަނޑަނޭޅޭ
2012 ފޮނިކަރުނަ - އިލެވަން އިލެވަން ޕްރޮޑަކްޝަން - - އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 ދަތުރު - އިލެވަން އިލެވަން ޕްރޮޑަކްޝަން - - އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 މަންމަ އަޒޭ، ރިޝްމީ، އައިންތު ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން އައިންތު އައިންތު އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 ހަނދުވަރުމަތިން - ސީޒަނަލް މޫވީސް - - އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ
2012 މައުސޫމް - ޑޭޝް ސްޓޫޑިއޯ އަމްޖޭ - އިއުލާންކުރެވިފައި ކަނޑަނޭޅޭ